Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Supply Chain Planning

Szybciej osiągaj lepsze wyniki dzięki kompleksowemu planowaniu łańcucha dostaw w chmurze. Bez wysiłku łącz informacje na temat popytu i ograniczeń zaopatrzenia oraz dane od osób zainteresowanych, a także stosuj wbudowane funkcje uczenia maszynowego, by poprawić rentowność przy jednoczesnym przyspieszeniu obsługi klienta.

Oracle Supply Chain Planning
Logo IDC - miniatura Raport IDC MarketScape na temat planowania globalnego łańcucha dostaw

Sprawdź, dlaczego firma IDC uznała Oracle za lidera w dziedzinie planowania łańcucha dostaw.

Film na temat Supply Chain Planning - grafika Szybciej osiągaj lepsze wyniki dzięki Oracle Cloud Supply Chain Planning

Trzech klientów opowiada, w jaki sposób udało im się zwiększyć dokładność prognoz, obniżyć koszty i wprowadzić innowacje dzięki rozwiązaniom Oracle Cloud do planowania łańcucha dostaw.

prezentacja - ilustracja ikony miniatury Obejrzyj prezentację rozwiązania Supply Chain Planning

Dowiedz się, w jaki sposób można szybciej osiągać lepsze wyniki dzięki w pełni zintegrowanemu, kompleksowemu planowaniu łańcucha dostaw.

Dowiedz się, dlaczego Oracle jest liderem w dziedzinie planowania łańcucha dostaw

Lepsze wyniki w krótszym czasie

Wykorzystaj wbudowaną analitykę, kierowane rozwiązywanie problemów i inteligentne zalecenia, aby zwiększyć wydajność.

Dostosowywanie planowania w przedsiębiorstwie

Zarządzaj strategicznymi i taktycznymi procesami planowania w ramach inteligentnego, zintegrowanego, kompleksowego systemu planowania.

Automatyzacja decyzji dotyczących planowania

Zautomatyzuj podejmowanie decyzji. Przekształć predykcje oparte na uczeniu maszynowym w spójne reakcje przyczynowo-skutkowe.

Nowe zasady dotyczące odporności łańcucha dostaw

Firma IDC bada, w jaki sposób zwiększanie elastyczności i widoczności może wpłynąć na poprawę odporność łańcucha dostaw.

Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning

Przewiduj i kształtuj popyt, aby uzyskać lepsze wyniki sprzedaży

Rozwiązanie następnej generacji do zarządzania popytem, obejmujące planowanie uzupełnień, funkcje segmentacji, możliwości wdrażania nowych produktów oraz mechanizmy samouczenia się maszyn dla planistów.

Przewiduj popyt w celu poprawy widoczności

Przetwarzaj jakościowe i ilościowe dane z różnych źródeł w przydatne informacje biznesowe.

Analizuj popyt według segmentu

Dynamicznie łącz pozycje, lokalizacje i klientów o podobnych zachowaniach w segmenty o wspólnym profilu popytu.

Przewiduj popyt w celu zarządzania zmiennością

Korzystaj z mechanizmów samouczenia się maszyn, aby nie tylko generować dokładniejsze prognozy, ale także mierzyć i śledzić pierwotne przyczyny błędów w prognozach.

Oceniaj wpływ zmian popytu

Analizuj przyczyny i skutki sezonowości, wydarzeń promocyjnych, atrybutów produktów i głównych wskaźników, aby odpowiednio korygować zapasy.

Kształtuj popyt w celu realizacji celów biznesowych

Dzięki odpowiedniej symulacji scenariuszy prognoz, współpracy z interesariuszami i metodzie zarządzania wprowadzaniem nowych produktów popraw wyniki biznesowe.

Przygotuj plan popytu dostosowany do realizowanej strategii produkcyjnej

Przy pomocy funkcji śledzenia zmian, monitorowania wyjątków oraz synchronizacji z mechanizmami planowania sprzedaży i działalności operacyjnej oraz planami dostaw zapewnij sprawne funkcjonowanie całego procesu.


Skorzystaj z funkcji planowania uzupełnień opartego na popycie.

Spraw, aby planowanie uzupełnień było łatwe i skuteczne. Składaj dokładniejsze zamówienia, dzięki odpowiednim zasadom obsługi stanów magazynowych i regułom zużycia, dostosowanym do segmentów popytu.

Planuj popyt zorientowany na klienta

Zintegruj zużycie oparte na popycie, stany magazynowe i proces składania zamówień, aby spełnić wymagania klientów.

Prognozuj zużycie w celu optymalizacji poziomu usług

Prognozuj popyt, aby przewidywać zmiany związane z sezonowością, trendami i zdarzeniami oraz utrzymywać podaż w ramach ograniczeń stanu zapasów.

Segmentuj łańcuch dostaw na podstawie elastycznych reguł

Automatycznie przypisuj odpowiednie zasady obsługi stanów magazynowych do lokalizacji pozycji mających podobne wymagania w zakresie uzupełnień.

Dostosuj zasady obsługi zapasów do segmentów popytu

Wybieraj i porównuj wpływ różnych parametrów zasad obsługi zapasów na niedobory, nadwyżki i koszty zapasów.

Twórz symulacje i wdrażaj rozwiązania problemów związanych z uzupełnianiem zapasów

Przygotowuj graficzne symulacje i wprowadzaj korekty do strategii uzupełnień dla poszczególnych pozycji i lokalizacji w celu poprawy wydajności.

Zautomatyzuj bieżące procesy uzupełnień

Szacuj wymagania dotyczące uzupełnień i automatycznie składaj zamówienia w przypadku odnotowania zużycia.


Optymalizuj zasoby pod kątem obsługi i kosztów

Zidentyfikuj i zrealizuj najlepsze plany zaspokojenia popytu. Planuj pozycje na wielu poziomach, identyfikuj i rozwiązuj najważniejsze problemy oraz przeprowadzaj symulacje potencjalnych reakcji, aby zoptymalizować obsługę klienta i koszty zapasów.

Ujednolicaj procesy planowania

Równoważ popyt i podaż, optymalizuj zapasy pod kątem obsługi i kosztów oraz planuj dla wielu scenariuszy dotyczących materiałów i zdolności produkcyjnych.

Zaplanuj cały łańcuch dostaw

Zaplanuj produkcję procesową, dyskretną, opartą na projekcie, konfigurowaną na zamówienie oraz zleconą na zewnątrz, jak również realizację zamówień bezpośrednich (drop-ship) i zamówień wiązanych (back-to-back).

Monitoruj problemy z dostawami i nadawaj im priorytety

Skorzystaj z wbudowanych funkcji analitycznych, aby badać wpływ problemów z dostawami na wskaźniki KPI, takie jak marża i obroty, oraz skupiać się na obszarach problematycznych.

Przewiduj i proaktywnie reaguj na zakłócenia

Dokonuj przeglądu i współpracuj z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w zakresie planowanych zmian w zamówieniach na dostawy. Skorzystaj z wbudowanych funkcji samouczenia się maszyn lub mechanizmów integracji z systemami wchodzącymi w skład Internetu rzeczy (IoT).


Zwiększaj wydajność produkcji

Zaplanuj produkcję tak, aby zmaksymalizować wykorzystanie dostępnych komponentów i zasobów powodujących powstawanie wąskich gardeł. Zminimalizuj ilość odpadów i zapasów na potrzeby produkcji w toku oraz liczbę monitów. Zwizualizuj sposób przydzielania operacji związanych ze zleceniami roboczymi do zasobów. Przeciągnij i upuść elementy, aby dokonywać symulacji w celu wybrania najlepszej reakcji na problemy lub zmiany, a także twórz harmonogramy do realizacji w czasie rzeczywistym.

Twórz wysokiej jakości realne harmonogramy

Używaj funkcji pokazywania dostępności zasobów w czasie rzeczywistym oraz zleceń roboczych w Oracle Cloud Manufacturing, aby tworzyć możliwe do wykonania harmonogramy, które uwzględniają istniejące ograniczenia w zakresie materiałów, zdolności produkcyjnych i kalendarza.

Optymalizuj zmiany celu minimalizacji przestojów

Zwiększ przepustowość i wykorzystanie zasobów dzięki zoptymalizowanym harmonogramom zmian, dzięki którym zmiany są efektywne zaplanowane na podstawie konkretnych atrybutów, aby zminimalizować czas przestojów.

Eliminuj wąskie gardła w produkcji

Zaplanuj operacje związane ze zleceniami roboczymi, używając pożądanej sekwencji atrybutów, aby zmaksymalizować wydajność linii produkcyjnych. Ogranicz wąskie gardła poprzez ich odciążenie za pomocą alternatywnych zasobów.

Dokonuj symulacji wpływu zmian przewidzianych w harmonogramie

Łatwo sprawdzaj harmonogramy i analizuj problemy produkcyjne na wykresie Gantta. Dokonuj korekt metodą „przeciągnij i upuść” i edytuj listy wysyłkowe zgodnie z potrzebami. Uruchamiaj szybkie symulacje i weryfikuj potencjalne scenariusze działań w celu rozwiązywania problemów.

Minimalizuj efekty nieplanowanych przestojów

Uruchamiaj i na bieżąco koryguj harmonogramy w celu radzenia sobie z nieoczekiwanymi przestojami maszyn, brakiem siły roboczej, opóźnieniami w dostawach materiałów i zmianami priorytetów zamówień. W razie potrzeby uruchamiaj dostosowane harmonogramy w celu natychmiastowej ich realizacji produkcyjnej.

Proaktywnie monitoruj procesy produkcyjne

Szybko oceniaj sposób planowania w swoim zakładzie dzięki interaktywnym analizom dotyczącym czasu potrzebnego na wprowadzenie zmian, wykorzystania zasobów i opóźnień w realizacji zamówień.

Dowiedz się więcej o realizacji harmonogramu produkcji za pomocą Oracle Cloud Manufacturing


Inteligentnie zarządzaj otwartymi zamówieniami

Nadawaj priorytety otwartym zamówieniom, aby zmniejszyć opóźnienia w dostawach, zwiększyć sprzedaż lub osiągnąć zakładane marże w przypadku zmian podaży lub popytu. Dokonuj symulacji alternatywnych sposobów realizacji zamówień, aby wybrać te, które najlepiej spełnią oczekiwania biznesowe.

Inteligentnie reaguj na zmiany podaży i popytu

Korzystaj z dostępnych dostaw, aby zaplanować nowe zamówienia i ograniczyć opóźnienia przy jednoczesnym przestrzeganiu istniejących terminów.

Realizuj w pierwszej kolejności najważniejsze zamówienia

Nadawaj zaległym zamówieniom priorytety na bazie elastycznych reguł biznesowych w celu maksymalizacji przychodów i marży oraz zapewnienia jak najlepszej obsługi.

Rozwiązuj problemy z zaopatrzeniem i realizacją zamówień

Modeluj warunkowe scenariusze zmian w zakresie zaopatrzenia, tranzytu i ograniczeń w dostawach w celu szybkiego reagowania i znajdowania najlepszych rozwiązań.

Warunkowe planowanie zamówień

Dokonuj symulacji wpływu realizacji potencjalnego zamówienia na harmonogram i możliwość realizacji pozostałych zaległych zamówień.


Dostosuj przedsiębiorstwo do panujących warunków za pomocą ciągłego planowania

Dokonaj ujednolicenia planów biznesowych i operacji w ramach działów odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing, finanse i łańcuch dostaw. Usprawnij operacje, aby spójnie wprowadzać zmiany w całej organizacji oraz zrównoważyć popyt i podaż w celu uzyskania jak najlepszych wyników.

Ujednolicanie działań w przedsiębiorstwie

Przy pomocy wbudowanych, zintegrowanych procesów planowania biznesowego i narzędzi do współpracy buduj konsensus wśród interesariuszy.

Przygotuj realistyczny plan zbiorczy

Zrównoważ łączną podaż i popyt poprzez modelowanie i porównywanie alternatywnych scenariuszy planowania przewidujących określone ograniczenia.

Realizuj cele biznesowe

Uzyskuj przydatne informacje za pomocą spersonalizowanych pulpitów nawigacyjnych opartych na wskaźnikach KPI w celu wspomagania procesu podejmowania decyzji dotyczących planowania przychodów i zarządzania kosztami.

Podejmuj działania na podstawie uzgodnionego planu

Szybko agreguj i rozdzielaj plany popytu i podaży w celu podejmowania optymalnych decyzji dotyczących zużycia i inwestycji.


Połącz procesy z zakresu planowania, realizacji, finansów i działalności operacyjnej

Realizuj plany i monitoruj aktywność w celu wykrycia nieoczekiwanych zdarzeń za pomocą Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i narzędzi analityki preskryptywnej. Dokonuj symulacji i oceny alternatywnych reakcji w celu realizacji założonych lub zmienionych celów biznesowych.

Zmniejsz opóźnienia w procesie podejmowania decyzji

Wykorzystuj informacje dotyczące planowania i realizacji w czasie rzeczywistym, aby szybciej i skuteczniej reagować na negatywne trendy.

Skonsoliduj wszystkie procesy planowania w jednym miejscu

Usprawnij procesy krótko- i długoterminowego planowania strategicznego dzięki płynnej integracji procesów planowania i realizacji w ramach jednego modelu danych.

Popraw widoczność procesów w całym przedsiębiorstwie

Ujednolicony model danych zapewni jeden widok dla wszystkich użytkowników. Użyj zaawansowanych narzędzi analitycznych, aby prognozować wyniki biznesowe, upraszczać procesy biznesowe i umożliwiać menedżerom podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie.


Wspólnie z partnerami handlowymi eliminuj zakłócenia w łańcuchu dostaw

Współpracuj i negocjuj z dostawcami strategicznymi i producentami kontraktowymi w zakresie prognozowanych dostaw. Rozwiązuj problemy, zanim dotkną klientów.

Współpracuj przy przygotowywaniu prognoz zamówień

Udostępniaj dostawcom prognozy zamówień, przeglądaj wprowadzone przez nich zmiany i uwzględniaj je w procesach planowania dostaw.

Uspójniaj zobowiązania dostawców

Zarządzaj całym procesem negocjowania i egzekwowania umów z dostawcami w zakresie poziomu świadczonych usług.

Daj dostawcom możliwość zarządzania zapasami

Pozwól dostawcom na inicjowanie zamówień i potwierdzanie wysyłek dla ich wysłanych i niewysłanych materiałów w Twojej lokalizacji.

Współpracuj z producentami kontraktowymi

Automatycznie aktualizuj status zlecenia dla producenta kontraktowego na podstawie postępów zleconej na zewnątrz produkcji.

Zapewnij dostawcy dostęp online do wybranych procesów

Zaoferuj dostawcom łatwy, interaktywny dostęp do procesów związanych ze współpracą i widocznością za pośrednictwem portalu dla dostawców.

Synchronizuj różne poziomy dostaw

Rejestruj dostawy dostępne natychmiast i na zamówienie oraz dostawy w drodze od producentów kontraktowych i dostawców, aby ulepszyć plany dostaw.


Proaktywnie reaguj na zmiany w łańcuchu dostaw

Uzyskaj lepszą widoczność dostaw wewnętrznych oraz realizowanych przez dostawców strategicznych i producentów kontraktowych. Otrzymuj wczesne ostrzeżenia o niedopasowanych oczekiwaniach i uwzględniaj dostępne zdolności produkcyjne dostawców w swoich planach dostaw.

Analizuj w czasie rzeczywistym działania w łańcuchu dostaw

Użyj narzędzia Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI), aby analizować i raportować stan łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

Oceniaj działanie całego łańcucha dostaw

Wizualizuj działanie całego globalnego łańcucha dostaw w narzędziu Oracle Fusion Analytics Warehouse.

Zautomatyzuj funkcje zapewnienia widoczności za pomocą usług sieciowych

Uzyskaj programowy dostęp do statusu transakcji Oracle Supply Chain Management Cloud w czasie rzeczywistym za pośrednictwem usług REST.

Wykorzystaj mechanizmy samouczenia się maszyn do prognozowania zdarzeń

Przewiduj przyszłe zdarzenia dzięki zastosowaniu mechanizmów analityki predykcyjnej do analizy sygnałów dotyczących łańcucha dostaw pochodzących z Internetu rzeczy.

Śledź aktywność za pomocą wątku cyfrowego

Rejestruj i wizualizuj harmonogram transakcji w łańcuchu dostaw w cyfrowej księdze opartej na technologii blockchain.


Wyprzedź zmiany dzięki Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning

Przykłady wdrożeń rozwiązania Supply Chain Planning

Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning pomaga klientom z różnych branż na całym świecie poprawić sprawność operacyjną i odporność łańcucha dostaw.

LiDestri - wybrany klient

LiDestri Food and Drink poprawia dokładność prognoz dzięki współpracy z klientami i dostawcami.

7 czerwca 2021 r.

Planowanie łańcuchów dostaw mające na celu wspieranie ciągłych innowacji

Tom McDonough, starszy dyrektor ds. marketingu produktu Supply Chain Planning, Oracle

Innowacje dotyczące produktów są często postrzegane i raportowane na szeroką skalę lub w bardzo specyficzny sposób związany z nową cechą produktu. Przykładowo, wiemy sporo o wprowadzeniu na rynek iPhone'a firmy Apple w 2007 roku i o tym, jak zmieniło to nasze codzienne życie.

Przeczytaj cały artykuł

Polecane wpisy na blogu

Wyświetl wszystkie

Zasoby

Materiały referencyjne

Dowiedz się, jakie nowości wprowadziliśmy w najnowszej wersji Supply Chain Planning

Przejrzyj te materiały, aby zapoznać się z nowościami w usłudze Cloud Supply Chain Planning i zaplanować kwartalne aktualizacje.

Dokumentacja

Uzyskaj dostęp do biblioteki dokumentów

Centrum pomocy Oracle zapewnia szczegółowe informacje o produktach i usługach Oracle, w tym opisy konkretnych rozwiązań, przewodniki dla początkujących oraz materiały dotyczące zaawansowanych przypadków zastosowań.

Społeczność klientów

Dołącz do społeczności

Cloud Customer Connect to największa społeczność internetowa Oracle w chmurze. Należy do niej ponad 200 tys. członków, a jej celem jest promowanie współpracy i dzielenie się najlepszymi praktykami, opiniami i informacjami dotyczącymi produktów Oracle.

Szkolenia

Rozwiń umiejętności z zakresu planowania łańcucha dostaw w chmurze

Oracle University oferuje bezpłatne szkolenia i programy certyfikacyjne (w wybranych formatach), dzięki którym przedsiębiorstwo może odnieść sukces na rynku.

Pierwsze kroki


Zamów demonstrację na żywo

Skorzystaj z usług jednego z naszych ekspertów ds. Supply Chain Planning.


Obejrzyj prezentacje

Obejrzyj prezentacje produktów do planowania łańcucha dostaw.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z naszym ekspertem ds. rozwiązania Supply Chain Planning.