Čo je to databáza?

Definované databázou

Databáza je organizovaná zbierka štruktúrovaných informácií alebo údajov, zvyčajne uložených v elektronickej podobe v počítačovom systéme. Databázu zvyčajne riadi systém správy databáz (DBMS). Dáta a DBMS spolu s aplikáciami, ktoré sú s nimi spojené, sa spoločne označujú ako databázový systém, často obmedzený len na databázu.

Dáta v rámci najbežnejších typov databáz, ktoré sú dnes v prevádzke, sú zvyčajne modelované v riadkoch a stĺpcoch v sérii tabuliek, aby boli spracovanie a dopyty na dáta efektívne. Prístup k dátam možno potom jednoducho získať, spravovať, modifikovať, aktualizovať, kontrolovať a organizovať. Väčšina databáz používa na zápis a vykonávanie dopytov na dáta štruktúrovaný dopytovací jazyk (SQL).

Čo je to Structured Query Language (SQL)?

SQL je programovací jazyk používaný takmer všetkými relačnými databázami na vykonávanie dopytov, spracovanie a definovanie dát a na poskytovanie riadenia prístupu. Jazyk SQL bol prvýkrát vyvinutý v IBM v roku 1970, pričom spoločnosť Oracle bola hlavným prispievateľom. To viedlo k implementácii štandardu SQL ANSI, SQL podnietil množstvo rozšírení od spoločností ako IBM, Oracle a Microsoft. Hoci sa SQL v súčasnosti stále používa v širokej miere, začínajú sa objavovať nové programovacie jazyky.

Vývoj databázy

Databázy sa od svojho vzniku na začiatku 60. rokov 20. storočia dramaticky vyvíjajú. Navigačné databázy ako hierarchická databáza (ktorá sa opierala o model podobný stromu a umožňovala len vzťah typu one-to-many) a sieťová databáza (flexibilnejší model, ktorý umožnil viacero vzťahov), boli pôvodné systémy používané na ukladanie a manipuláciu s dátami. Hoci išlo o jednoduché systémy, zároveň boli nepružné. V 80. rokoch 20 storočia získali populáritu relačné databázy, po ktorých v 90. rokoch nasledovali databázy zamerané na objekty. V poslednom čase sa databázy NoSQL zameriavali na nárast využívania internetu a potrebu vyššej rýchlosti a spracovania neštruktúrovaných dát. V súčasnosti sú tu revolučné cloudové databázy a samoobslužné databázy, ktoré menia spôsob zhromažďovania, ukladania, spravovania a využívania dát.

Aký je rozdiel medzi databázou a tabuľkovým hárkom?

Databázy a tabuľkové hárky (napríklad Microsoft Excel) sú pohodlným spôsobom ukladania informácií. Hlavné rozdiely medzi týmito dvoma spôsobmi sú:

 • Spôsob ukladania a manipulácie s dátami
 • Kto má prístup k dátam
 • Aký objem dát možno uložiť

Tabuľkové hárky boli pôvodne navrhnuté pre jedného používateľa a ich charakteristiky to odzrkadľujú. Sú skvelé pre jedného používateľa alebo malý počet používateľov, ktorí nemusia robiť veľa neuveriteľne komplikovanej manipulácie s údajmi. Databázy sú na druhej strane navrhnuté tak, aby uchovávali oveľa väčšie súbory organizovaných informácií – niekedy aj vo veľkých množstvách. Databázy umožňujú viacerým používateľom naraz rýchly a bezpečný prístup k dátam a vykonávanie dopytov na ne pomocou mimoriadne zložitej logiky a jazyka.

Typy databáz

Existuje mnoho rôznych typov databáz. Najlepšia databáza pre konkrétnu organizáciu závisí od toho, ako organizácia plánuje údaje používať.

  Relačné databázy

 • Relačné databázy sa stali dominantnými v 80. rokoch. Položky v relačnej databáze sú usporiadané ako množina tabuliek so stĺpcami a riadkami. Technológia relačných databáz poskytuje najefektívnejší a flexibilnejší spôsob prístupu k štruktúrovaným informáciám.
 • Objektovo orientované databázy

 • Informácie v objektovo orientovanej databáze sú reprezentované vo forme objektov, ako v objektovo orientovanom programovaní.
 • Distribuované databázy

 • Distribuovaná databáza pozostáva z dvoch alebo viacerých súborov umiestnených na rôznych lokalitách. Databáza môže byť uložená vo viacerých počítačoch, ktoré sa nachádzajú na rovnakom fyzickom mieste, alebo rozptýlená v rôznych sieťach.
 • Dátové sklady

 • Centrálny depozitár pre dáta, dátový sklad je typ databázy špeciálne navrhnutý pre rýchle dopyty a analýzy.
 • Databázy NoSQL

 • NoSQL alebo nerelačná databáza umožňuje uloženie a manipuláciu s neštruktúrovanými a čiastočne štruktúrovanými dátami (na rozdiel od relačnej databázy, ktorá definuje, ako sa musia usporiadať všetky dáta vložené do databázy). Databázy NoSQL sa stali populárnejšími, pretože webové aplikácie sa stali bežnejšími a komplexnejšími.
 • Grafové databázy

 • Grafová databáza uchováva dáta z hľadiska entít a vzťahov medzi entitami.
 • Databázy OLTP. Databáza OLTP je rýchla analytická databáza určená pre veľký počet transakcií vykonávaných viacerými používateľmi.

Toto sú len niektoré z desiatok typov databáz, ktoré sa dnes používajú. Iné, menej bežné databázy sú prispôsobené veľmi špecifickým vedeckým, finančným alebo iným funkciám. Okrem rôznych typov databáz, zmeny v prístupe k vývoju technológií a dramatický pokrok, ako je cloud a automatizácia, poháňajú databázy úplne novými smermi. Medzi najnovšie databázy patria

  Databázy s otvoreným zdrojovým kódom

 • Databázový systém s otvoreným zdrojovým kódom je systém, ktorého zdrojový kód je otvorený. Databázy môžu byť typu SQL alebo NoSQL.
 • Cloudové databázy

 • Cloudová databáza je súbor dát, štruktúrovaných aj neštruktúrovaných, ktoré sú umiestnené na súkromnej, verejnej alebo hybridnej cloudovej výpočtovej platforme. Existujú dva typy modelov cloudových databáz: tradičná databáza a databáza ako služba (DBaaS). V prípade verzie DBaaS vykonáva úlohy správcu a údržbu poskytovateľ služby.
 • Databáza s podporou viacerých modelov

 • Databázy s podporou viacerých modelov kombinujú rôzne typy databázových modelov do jedného integrovaného serverového systému. To znamená, že sa môžu prispôsobiť rôznym typom údajov.
 • Databáza dokumentov/JSON

 • Databázy dokumentov sú navrhnuté na ukladanie, vyvolávanie a spravovanie informácií orientovaných na dokumenty. Ide o moderný spôsob ukladania dát vo formáte JSON namiesto riadkov a stĺpcov.
 • Databázy s vlastným riadením

 • Najnovšie a najrevolučnejšie typy databáz, databáz s vlastným riadením (známe tiež ako autonómne databázy) sú cloudové a používajú strojové učenie na automatizáciu ladenia databáz, zabezpečenia, zálohovania, aktualizácií a ďalších rutinných úloh správy, ktoré tradične vykonávajú správcovia databáz.

Čo je to databázový softvér?

Databázový softvér sa používa na vytváranie, úpravu a údržbu databázových súborov a záznamov, čo uľahčuje vytváranie súborov a záznamov, zadávanie dát, úpravu dát, aktualizáciu a vykazovanie. Softvér podporuje aj ukladanie dát, zálohovanie a vykazovanie, reguláciu viacerých prístupov a zabezpečenie. Výkonné zabezpečenie databázy je dnes mimoriadne dôležité, pretože čoraz častejšie dochádza ku krádežiam dát. Databázový softvér sa niekedy označuje aj ako "systém správy databáz" (DBMS).

Databázový softvér zjednodušuje správu dát tým, že umožňuje používateľom ukladať dáta v štruktúrovanej forme a potom k nim pristupovať. Zvyčajne obsahuje grafické rozhranie, ktoré umožňuje vytvárať a spravovať dáta, a v niektorých prípadoch môžu používatelia konfigurovať vlastné databázy pomocou databázového softvéru.

Čo je to systém správy databáz (DBMS)?

Databáza zvyčajne vyžaduje komplexný databázový softvérový program známy ako systém správy databáz (DBMS). Systém DBMS slúži ako rozhranie medzi databázou a jej koncovými používateľmi alebo programami, pričom používateľom umožňuje načítať, aktualizovať a spravovať spôsob organizácie a optimalizácie informácií. Systém DBMS navyše uľahčuje dohľad a kontrolu nad databázami a umožňuje vykonávať rôzne činnosti správy, ako je monitorovanie výkonu, ladenie či zálohovanie a obnovenie.

Medzi príklady populárneho databázového softvéru alebo systémov DBMS patria MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, FileMaker Pro, Oracle Database a dBASE.

Čo je to databáza MySQL?

MySQL je systém na správu relačných databáz s otvoreným zdrojovým kódom založený na jazyku SQL. Bol navrhnutý a optimalizovaný pre webové aplikácie a môže bežať na ľubovoľnej platforme. S príchodom nových a odlišných požiadaviek na internete sa systém MySQL stal vyhľadávanou platformou pre webových vývojárov a webové aplikácie. Pretože je navrhnutý na spracovávanie miliónov dopytov a tisícov transakcií, systém MySQL je obľúbenou voľbou firiem v oblasti elektronického obchodu, ktoré potrebujú spravovať viacero peňažných prevodov. Flexibilita na základe požiadaviek je primárnou funkciou systému MySQL.

MySQL predstavuje DBMS niektorých z najznámejších webových stránok a webových aplikácií na svete vrátane webov služieb Airbnb, Uber, LinkedIn, Facebook, Twitter a YouTube.

Využívanie databáz na zlepšenie výkonnosti firmy a rozhodovania

Vďaka masívnemu zhromažďovaniu údajov z internetu vecí, ktorý mení život a rôzne priemyselné odvetvia na celom svete, majú dnes firmy prístup k väčšiemu množstvu údajov než kedykoľvek v minulosti. Organizácie, ktoré myslia na budúcnosť, teraz môžu používať databázy na prekračovanie hraníc základných dátových úložísk a transakcií s cieľom analyzovať obrovské množstvá údajov z viacerých systémov. Pomocou databázových a ďalších výpočtových nástrojov a nástrojov Business Intelligence môžu teraz organizácie využiť zhromažďované údaje na efektívnejšiu prevádzku, umožnenie lepšieho rozhodovania a zvýšenie flexibility a škálovateľnosti. Optimalizácia prístupu a priepustnosti údajov je dnes pre podniky kľúčová, pretože treba sledovať väčšie množstvo údajov. Je dôležité mať platformu, ktorá dokáže poskytovať výkon, škálovateľnosť a flexibilitu – faktory, ktoré sú dôležité pre postupný rast podnikov.

Databáza s autonómnym riadením má predpoklady na to, aby tieto možnosti výrazne posilnila. Vzhľadom na to, že databázy s autonómnym riadením automatizujú drahé, časovo náročné manuálne procesy, umožňujú používateľom z oblasti obchodu proaktívne pracovať s vlastnými údajmi. Priamou kontrolou nad schopnosťou vytvárať a používať databázy získavajú používatelia kontrolu a samostatnosť pri zachovaní dôležitých bezpečnostných noriem.

Náročné úlohy týkajúce sa databáz

Dnešné veľké podnikové databázy často podporujú veľmi zložité dopyty a očakáva sa, že na tieto dopyty poskytnú takmer okamžitú odozvu. V dôsledku toho sú správcovia databáz neustále vyzývaní, aby používali širokú škálu metód na zvýšenie výkonu. Medzi bežné úlohy, ktoré riešia, patria tieto oblasti:

 • Absorbovanie významných zvýšení množstva údajov. Pri ohromnom množstve údajov zo senzorov, pripojených počítačov a desiatok ďalších zdrojov sa správcovia databáz snažia efektívne spravovať a organizovať údaje svojich spoločností.
 • Zaistenie zabezpečenia údajov. K únikom údajov dochádza všade a hackeri sú čoraz vynaliezavejší. Je dôležitejšie než kedykoľvek predtým zabezpečiť, bezpečnosť údajov a zároveň ich jednoduchú dostupnosť pre používateľov.
 • Udržať krok s dopytom. V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom podnikateľskom prostredí potrebujú spoločnosti prístup k svojim údajom v reálnom čase, aby podporili včasné rozhodovanie a využili nové príležitosti.
 • Správa a údržba databázy a infraštruktúry. Správcovia databáz musia sústavne sledovať problémy v databáze a vykonávať preventívnu údržbu, ako aj inštalovať aktualizácie a opravy softvéru. Keď sa databázy stávajú komplexnejšími a objemy údajov sa zvyšujú, spoločnosti čelia výdavkom na nábor ďalších talentov na monitorovanie a ladenie databáz.
 • Odstránenie limitov škálovateľnosti. Podnik musí rásť, ak prežije, a správa jeho údajov musí rásť spolu s ním. Je však veľmi náročné pre správcov databáz predpovedať, akú kapacitu bude spoločnosť potrebovať, najmä v prípade lokálnych databáz.
 • Zabezpečenie požiadaviek na ukladanie údajov, suverenitu údajov alebo latenciu. Niektoré organizácie využívajú prípady použitia, ktoré sú vhodnejšie na lokálnu prevádzku. V týchto prípadoch sú na spúšťanie databázy ideálne vopred nakonfigurované a vopred optimalizované systémy.

Riešenie všetkých týchto problémov môže byť časovo náročné a môže zabrániť správcom databáz vykonávať strategickejšie funkcie.

Ako autonómna technológia zlepšuje správu databáz

Databázy s vlastným riadením sú vlnou budúcnosti a ponúkajú zaujímavú možnosť pre organizácie, ktoré chcú používať najlepšiu dostupnú databázovú technológiu bez problémov so spustením a prevádzkou tejto technológie.

Databázy s autonómnym riadením používajú cloudové technológie a strojové učenie na automatizáciu mnohých z rutinných úloh, ktoré sú potrebné na správu databáz, ako je ladenie, zabezpečenie, zálohovanie, aktualizácie a ďalšie rutinné úlohy správy. Vďaka týmto únavným úlohám môžu správcovia databáz automatizovaným spôsobom vykonávať strategickejšiu prácu. Funkcie automatického riadenia, zabezpečenia a opráv databáz s vlastným riadením sú upravené tak, aby prinášali revolúciu v spravovaní a zabezpečovaní údajov spoločnosťami, čo poskytuje výhody z hľadiska výkonu, nižšie náklady a vyššiu bezpečnosť..

Budúcnosť databáz a autonómnych databáz

Prvá autonómna databáza bola oznámená koncom roka 2017 a viacerí nezávislí analytici v odvetví rýchlo rozpoznali technológiu a jej potenciálny vplyv na výpočtové služby.

Správa Wikibon 2021 (PDF) ocenila technológiu autonómnej databázy. Uvádza sa v nej: „Spoločnosť Oracle má zďaleka najlepšiu cloudovú databázovú platformu Tier-1 Cloud Database Platform… Spoločnosť Wikibon sa domnieva, že Oracle má tú najsilnejšiu cloudovú databázovú platformu s riešením Autonomous Database."

A v správe KuppingerCole's Leadership Compass (PDF) 2021 sa uvádza: „Riešenie Oracle Autonomous Database, ktoré úplne automatizuje procesy poskytovania, správy, ladenia a inovácie inštancií databázy bez akejkoľvek odstávky, nielen podstatne zvyšuje zabezpečenie a súlad uložených citlivých údajov v databázach Oracle, ale vytvára presvedčivý argument na presun týchto dát do služby Oracle Cloud.“ Pretože je databáza Oracle Autonomous Database založená na vysokodostupnej a škálovateľnej architektúre systému Oracle Exadata, možno nasadenie databázy ľahko škálovať v súlade s rastúcimi potrebami.