Java SE 核心技术 — 基本技术

 

基本 

JNDI 

XML 
Java SE 包含一组丰富的 API,开发人员可以用它们创建复杂的应用。它们既提供基本的系统级支持,又提供较为复杂的功能,如多线程编程和远程主机上的对象操作。有关基本技术的信息,请参见:

Java SE 8 | Java SE 7 | Java SE 6 | J2SE 5.0 | J2SE 1.4.2

另请参见:

Java SE 国际化主页
核心 API 论坛
Java 教程
Left Curve
Java SDK 和工具
Right Curve
Left Curve
Java 资源
Right Curve