Exadata Cloud at Customer

Oracle Exadata Cloud@Customer oferuje korporacyjnym centrom danych wydajność, automatyzację i oszczędności typowe dla usługi Exadata Database Service oraz w pełni zarządzaną bazę danych Autonomous Database. Jest to najprostszy sposób, w jaki klienci mogą zacząć korzystać w swoich centrach danych z zasobów baz danych w chmurze i łatwiej spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych. Exadata Cloud@Customer oferuje unikatowe optymalizacje, dzięki którym obciążenia Oracle Database działają szybciej przy mniej intensywnym zarządzaniu i niższych kosztach, aby zapewnić organizacjom większą wartość z posiadanych danych.

Exadata Cloud@Customer (miniatura filmu)

Exadata – ciąg dalszy innowacyjności: ekstremalna skalowalność, wydajność i wartość (24:20)

Przedstawiamy Oracle Database 23ai: wprowadzenie AI do danych

Larry Ellison i Juan Loaiza o strategii GenAI stojącej za Oracle Database 23ai.

Platforma Oracle skupiająca dane upraszcza kompleksowe zarządzanie danymi

Platforma Oracle skupiająca dane pozwala organizacjom uprościć integrację i obniżyć koszty, poprawiając jednocześnie wgląd w dane.

Wprowadzenie AI do danych

Uruchamiaj wyszukiwanie wektorowe AI za pomocą Oracle Database 23ai na platformie Exadata Cloud@Customer z oprogramowaniem Exadata System Software 24ai i odciążaj tworzenie indeksów wektorowych na serwerach pamięci masowej za pomocą oprogramowania Exadata System Software 24ai, aby uzyskać wymaganą wydajność i skalowalność.

Oracle Database World już teraz na żądanie

Dowiedz się, jak obsługiwanie autonomicznych i nieautonomicznych baz danych na tej samej platformie Oracle Exadata Cloud@Customer zwiększa wydajność operacyjną i zapewnia programistom w pełni zarządzany, samoobsługowy chmurowy system bazodanowy.

Możliwości Exadata Cloud@Customer

Kluczowe wyróżniki

Prostota chmurowej bazy danych

Użytkownicy, programiści i pracownicy działu IT działają wydajniej dzięki samoobsługowej i wydajnej platformie Oracle Database Cloud, która nie wymaga zarządzania infrastrukturą.

Suwerenność danych

Bazy danych są zabezpieczone za zaporami lokalnego centrum danych, aby spełnić wymogi dotyczące suwerenności i bezpieczeństwa danych oraz nadzoru nad nimi.

Zautomatyzowane zarządzanie

Eksperci Oracle używają mechanizmów samouczenia się maszyn do zarządzania środowiskiem Exadata Cloud@Customer w centrum danych Twojej firmy. Masz przy tym wybór — możesz zarządzać bazami danych samodzielnie lub powierzyć firmie Oracle zarządzanie nimi w Twoim imieniu za pomocą Autonomous Database.

Wydajność bazy danych

Chmurowa bazy danych działa szybciej i z wyższymi współczynnikami konsolidacji, wykorzystując ponad 60 unikatowych możliwości systemu bazodanowego Oracle Database. Cechuje ją też 12 razy większa liczba operacji IOPS związanych z odczytem zapytań SQL, 10 razy wyższa przepustowość przetwarzania zapytań SQL i o 98% mniejsze opóźnienie w ich przetwarzaniu niż oferuje Amazon Relational Database Service (RDS) na platformie AWS Outposts.

Ekonomiczne aspekty chmury

Exadata Cloud@Customer redukuje koszty administrowania systemem, a Autonomous Database optymalizuje koszty zużycia zasobów, skalując zapotrzebowanie na nie w górę i w dół w czasie rzeczywistym, aby uzyskać model subskrypcji oparty naprawdę na płaceniu za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-per-use).

Więcej informacji

Wydajność, skala i dostępność systemu Exadata

Kompleksowy system bazodanowy Oracle Database

Użytkowanie baz danych Oracle Database ze zoptymalizowaną wydajnością, efektywnością i skalowaniem jest łatwiejsze dzięki kompleksowemu, zintegrowanemu rozwiązaniu, które jest zarządzane i naprawiane przez ekspertów Oracle Cloud.

Wysoka wydajność

Szczególnie ważne aplikacje OLTP i analityczne działają szybciej dzięki przeniesieniu obsługi zapytań SQL i analiz opartych na Oracle Machine Learning na maksymalnie 12 inteligentnych serwerów pamięci masowej, które cechuje trwałe przyspieszenie operacji we/wy w pamięci.

Uproszczona konsolidacja baz danych

Uprość złożone lokalne systemy informatyczne w przedsiębiorstwie, konsolidując więcej baz danych za pomocą architektury Oracle Multitenant i baz danych 7 razy większych niż RDS na platformie AWS Outposts oraz łącząc różne typy baz danych za pomocą konwergentnych możliwości systemu bazodanowego Oracle Database.

Zero utraty danych i przestojów

Wbudowana odporność na awarie oraz opcje lokalnego i zdalnego odzyskiwania po awarii umożliwiają osiągnięcie wyższej dostępności szczególnie ważnych baz danych Oracle Database.

Więcej informacji

Autonomous Database

Zautomatyzowane skalowanie

Automatycznie skaluj zużycie zasobów w górę i w dół bez zakłócania działania bazy danych, w oparciu o określane w czasie rzeczywistym wymagania dotyczące obciążeń generowanych przez aplikacje.

Zautomatyzowane dostrajanie

Działanie baz danych Oracle Database jest stale analizowane i dostrajane w celu optymalizacji wydajności baz danych pod kątem tworzenia aplikacji, przetwarzania transakcji produkcyjnych i obsługi zmieniających się w czasie obciążeń związanych z hurtowniami danych.

Zautomatyzowane udostępnianie

Zespoły programistyczne osiągają większą produktywność dzięki samoobsługowemu chmurowemu systemowi bazodanowemu, który w ciągu niewielu sekund udostępnia nowe hurtownie danych i bazy danych na potrzeby programowania.

Zautomatyzowane zarządzanie awariami i instalowanie poprawek

Chroń bazy danych swojej firmy przed przestojami spowodowanymi przez awarie, konserwację, błędy użytkownika i cyberataki dzięki automatycznemu instalowaniu najnowszych aktualizacji oprogramowania i poprawek do zabezpieczeń.

Ekonomiczny model płatności za faktyczne zużycie zasobów (pay-per-use)

Autonomous Database pomaga obniżyć koszty bazy danych nawet o 90%, obciążając firmę tylko za faktyczne zużycie jednostek OCPU.

Więcej informacji

Oracle Database Cloud

Konwergentna baza danych

W systemie bazodanowym Oracle Database można tworzyć innowacyjne aplikacje przy użyciu wielu modeli baz danych bez fragmentacji zarządzania i zabezpieczeń spowodowanej przez użytkowanie wielu jednofunkcyjnych baz danych.

Skonsolidowane zarządzanie bazami danych

Zespoły IT działają wydajniej, ponieważ — zamiast zarządzać pojedynczymi systemami lub instancjami baz danych — korzystając z architektury Oracle Multitenant, mogą jednocześnie zarządzać nawet 4096 bazami danych.

Wszystkie wersje baz danych

Uprość cyfrową transformację swojej firmy, konsolidując w jednym systemie bazy danych działające pod kontrolą różnych wersji systemu bazodanowego Oracle Database lub wykorzystując Autonomous Database.

Szybkie udostępnianie baz danych

Programiści uzyskują dostęp do wydajnej, samoobsługowej chmurowej bazy danych zapewniającej szybkie udostępnianie pełnowymiarowych baz danych, dzięki czemu nigdy nie muszą czekać.

Oracle Machine Learning

Programiści mogą łatwo dodawać do aplikacji bazodanowych funkcje samouczenia się maszyn (ML) oraz tworzyć modele ML nawet 10 razy szybciej bez przenoszenia danych.

Więcej informacji

Silne zabezpieczenia

Dogłębna ochrona

Platforma Oracle Cloud pomaga chronić kluczowe bazy danych Oracle Database firmy za pomocą wielopoziomowych zabezpieczeń opartych na samouczeniu się maszyn (ML), służących do identyfikacji zagrożeń i reagowania na nie w czasie rzeczywistym.

Kompleksowe szyfrowanie

Prywatne dane w bazach danych Oracle Database są chronione za pomocą zawsze włączonego szyfrowania danych w spoczynku i w ruchu oraz zabezpieczone kluczami szyfrującymi należącymi do klienta.

Miejsce przechowywania i zabezpieczanie danych

Exadata Cloud@Customer pomaga spełnić wymagania dotyczące przechowywania i zabezpieczania danych, przechowując wszystkie informacje z bazy danych w centrum danych Twojej firmy.

Kompleksowe instalowanie poprawek w całej infrastrukturze przez Oracle

Oracle tworzy kompleksowe zestawy poprawek i koordynuje ich szybkie wdrażanie z zespołami IT Twojej firmy w celu zmniejszenia zagrożeń i ryzyka, bez zakłócania działalności biznesowej firmy.

Więcej informacji

Wysoka dostępność

Oracle Maximum Availability Architecture

Zapewnij maksymalną dostępność i ochronę danych z baz danych Oracle Database swojej firmy, korzystając ze sprawdzonych najlepszych praktyk ujętych w Oracle Maximum Availability Architecture.

Brak pojedynczych punktów awarii

Zapewnij kluczowym bazom danych Oracle Database swojej firmy możliwość działania przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu pomimo potencjalnych awarii, dzięki zapewnianej przez system Exadata pełnej nadmiarowości serwerów, pamięci masowej i rozwiązań sieciowych.

Proaktywne zarządzanie awariami

Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer pomaga zwiększyć dostępność baz danych Oracle Database poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do wykrywania i eliminowania potencjalnych problemów, zanim zostaną zauważone przez użytkowników.

Oracle Real Application Clusters (RAC)

Oracle Exadata Cloud@Customer umożliwia lokalne skalowanie wydajności i zapewnia wysoką dostępność baz danych Oracle Database dzięki wykorzystaniu rozwiązania Oracle RAC.

Oracle Active Data Guard

W celu zapewnienia ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii Active Data Guard utrzymuje w centrum danych Twojej firmy lub poza jej siedzibą zarówno zsynchronizowane rezerwowe jak i zreplikowane bazy danych Oracle Database.

Więcej informacji

Niższe koszty

Wyższa wydajność na jednostkę OCPU

Jednostki OCPU na platformie Oracle Exadata Cloud@Customer są obsługiwane przez fizyczny rdzeń procesora zamiast przez wirtualne rdzenie w ramach innych usług, co zapewnia nawet 2 razy więcej mocy obliczeniowej na jedną licencję bazy danych.

Wymagana jest mniejsza liczba jednostek OCPU

Koszt obsługi baz danych Oracle Database jest nawet o 26% niższy niż w przypadku innych lokalnych ofert chmurowych baz danych, ponieważ odciążenie systemu wynikające z przeniesienia obsługi zapytań SQL i innych operacji na serwery pamięci masowej zmniejsza ilość objętych opłatą zasobów potrzebnych Twojej firmie.

Elastyczny cennik subskrypcji

Zoptymalizuj innowacje i koszty dzięki możliwości wyboru różniących się ceną licencji typu all-inclusive lub bring-your-own license oraz dzięki możliwości skalowania zużycia w górę i w dół bez zakłóceń w funkcjonowaniu bazy danych.

Mniej zarządzania w środowisku lokalnym

Zmniejsz koszty zarządzania infrastrukturą bazy danych nawet o 69% za pomocą platformy Exadata Cloud@Customer lub o co najmniej 80% dzięki systemowi bazodanowemu Autonomous Database.

Więcej informacji

Funkcje oprogramowania

Panel sterowania infrastrukturą chmurową

Użytkownicy bezpiecznie udostępniają bazy danych i zarządzają nimi, łącząc się z panelem sterowania infrastrukturą chmurową Oracle Cloud Infrastructure za pomocą szyfrowanej przeglądarki internetowej, interfejsu wiersza poleceń lub interfejsu API REST.

Inteligentne skanowanie

Zapytania SQL i analizy wymagające przetwarzania dużych ilości danych są obsługiwane szybciej przez inteligentne serwery pamięci masowej, które odciążają serwery baz danych i minimalizują transfer danych.

Trwała optymalizacja pamięci

Opóźnienia w przetwarzaniu zapytań SQL na potrzeby aplikacji transakcyjnych są zmniejszone nawet o 90% dzięki bezpośredniemu dostępowi do nawet 18 TB pamięci trwałej (PMEM) na współużytkowanych serwerach pamięci masowej, bez obciążania systemu operacyjnego lub sieci.

Zautomatyzowane zarządzanie zasobami

Bazy danych działają sprawnie i szybko dzięki wbudowanemu mechanizmowi zarządzania zasobami we/wy oraz automatycznemu indeksowaniu i dostrajaniu systemu bazodanowego Autonomous Database opartemu na samouczeniu się maszyn (ML).

Hybrid Columnar Compression

Zmniejsz ilość pamięci masowej potrzebnej do przechowywania i ładowania hurtowni danych i archiwów baz danych nawet 12-krotnie — czyli cztery razy bardziej niż zapewnia kompresja pamięci masowej.

Zintegrowana ochrona danych

Chroń swoje bazy danych za pomocą panelu sterowania infrastrukturą chmurową zintegrowanego z urządzeniem Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance i usługą chmurową Database Backup Cloud Service.


Konfiguracje Exadata Cloud@Customer X8M

System podstawowy Exadata X8M

Od 0 do 48 jednostek OCPU z 38 TB pamięci podręcznej flash NVMe, 74 TB użytecznej pamięci masowej i nawet 1,5 mln operacji IOPS SQL.

Exadata X8M — jedna czwarta stelaża

Od 0 do 100 jednostek OCPU z 4,5 TB pamięci PMEM, 76 TB pamięci podręcznej flash NVMe, 149 TB użytecznej pamięci masowej i nawet 3 mln operacji IOPS SQL.

Exadata X8M — pół stelaża

Od 0 do 200 jednostek OCPU z 9 TB pamięci PMEM, 153 TB pamięci podręcznej flash NVMe, 298 TB użytecznej pamięci masowej i nawet 6 mln operacji IOPS SQL.

Exadata X8M — cały stelaż

Od 0 do 400 jednostek OCPU z 18 TB pamięci PMEM, 307 TB pamięci podręcznej flash NVMe, 596 TB użytecznej pamięci masowej i nawet 12 mln operacji IOPS SQL.

Sieć o wysokiej wydajności

Przyspiesz przetwarzanie zapytań do bazy danych dzięki sieci wewnętrznej RDMA 100 Gb/s obsługiwanej przez konwergentną sieć Ethernet i wykorzystuj do szesnastu połączeń Ethernet 25 Gb/s do serwerów aplikacji i środowisk wielochmurowych.

Serwery panelu sterowania infrastrukturą chmurową

Dwa lokalne serwery umożliwiają zdalne zarządzanie infrastrukturą Oracle i operacjami lokalnymi, jeśli sieci są niedostępne.


Przykłady wdrożeń platformy Oracle Exadata Cloud@Customer

Setki klientów obsługują swoje kluczowe bazy danych Oracle Database w lokalnych centrach danych na platformie Oracle Exadata Cloud@Customer. Korzystają przy tym z zalet zarządzania infrastrukturą chmurową Oracle Cloud Infrastructure, korzystnych cen modelu subskrypcyjnego i kompleksowych, dogłębnych zabezpieczeń.

Logo klienta AT&T
Logo klienta Dialog Semiconductor
Logo klienta Energy Transfer
Logo klienta Ford Otosan
Logo klienta Kingold
Logo klienta n11.com
Logo klienta Sejel
Logo klienta Sentry Data Systems
Logo klienta Vale

Firma Vale wprowadza innowacje, upraszcza procesy operacyjne i obniża koszty dzięki Exadata Cloud @ Customer

Oracle Exadata Cloud@Customer — przykłady wdrożeń

 • Zachowaj suwerenność danych dzięki chmurowej bazie danych

  Uprość działania operacyjne w swojej firmie dzięki funkcjom zarządzania udostępnianym przez platformę Oracle Cloud i systemowi bazodanowemu Autonomous Database, spełniając jednocześnie wymogi dotyczące suwerenności danych i łączności, których nie da się spełnić w centrach danych obsługujących chmurę publiczną.

  Obejrzyj historię wdrożenia w firmie n11.com (1:25)

 • Konsolidacja baz danych

  Uprość lokalne środowiska IT w swojej firmie dzięki konsolidacji mieszanych obciążeń baz danych w stosunku 40:1 oraz zarządzaniu nimi przez ekspertów ds. platformy Oracle Cloud i system bazodanowy Autonomous Database.

  Obejrzyj historię wdrożenia w firmie Sentry Data Systems (1:41)

 • Przeniesienie bazy danych Oracle Database do chmury

  Przyspiesz cyfrową transformację swojej firmy, szybko przenosząc bazy danych Oracle Database do chmury gwarantującej szybką, zapewniającą niewielkie opóźnienia łączność z bazami danych w centrum danych firmy.

  Obejrzyj historię wdrożenia w firmie Kingold Group (2:03)

 • Spełnianie wymagań biznesowych w okresach szczytu

  Użytkuj aplikacje wymagające dużej liczby kontaktów z bazą danych i szybkich reakcji na zapytania, uruchamiaj nowe programy biznesowe i przyspiesz kwartalne zamknięcia finansowe dzięki dynamicznemu skalowaniu zasobów.

  Obejrzyj historię wdrożenia w firmie Sejel Technology (1:20)

 • Programowanie i testowanie z wykorzystaniem dynamicznego skalowania

  Zwiększ innowacyjność, opracowując i testując aplikacje oparte na systemie bazodanowym Oracle Database z wbudowanymi funkcjami ML i pełnowymiarowymi bazami danych, płacąc tylko za faktycznie wykorzystane zasoby.

  Obejrzyj historię wdrożenia w firmie Dialog Semiconductor (1:34)

Ceny

Gen 2 Exadata Cloud@Customer Infrastructure

Produkt
 
Cena za miesiąc w USD
Gen 2 Exadata Cloud at Customer Infrastructure — XM — system podstawowy
 

Gen 2 Exadata Cloud at Customer Infrastructure — X8M — jedna czwarta stelaża
 

Gen 2 Exadata Cloud at Customer Infrastructure — X8M — połowa stelaża
 

Gen 2 Exadata Cloud at Customer Infrastructure — X8M — cały stelaż
 


 • Subskrypcję Oracle Gen 2 Exadata Cloud@Customer Infrastructure należy wykupić na 4 lata.
 • Jednostki OCPU są sprzedawane oddzielnie. Minimalny zakup jednostek OCPU to 2 jednostki OCPU na węzeł bazy danych i do maksymalnej liczby jednostek OCPU na stelaż.

Jednostki OCPU na potrzeby obsługi bazy danych

Produkt
Cena jednostkowa
Wskaźnik
Oracle Database Exadata Cloud Service — OCPU na potrzeby obsługi bazy danych

OCPU na godzinę
Oracle Database Exadata Cloud Service — OCPU na potrzeby obsługi bazy danych — BYOL

OCPU na godzinę
Exadata Cloud at Customer — Autonomiczne przetwarzanie transakcji — OCPU na potrzeby obsługi bazy danych

OCPU na godzinę
Exadata Cloud at Customer — Autonomiczne przetwarzanie transakcji — OCPU na potrzeby obsługi bazy danych — BYOL

OCPU na godzinę
Exadata Cloud at Customer — Autonomous Data Warehouse — OCPU na potrzeby obsługi bazy danych

OCPU na godzinę
Exadata Cloud at Customer — Autonomous Data Warehouse — OCPU na potrzeby obsługi bazy danych — BYOL

OCPU na godzinę


8 lipca 2020 r.

System Autonomous Database jest już dostępny do użytku w środowiskach lokalnych za pośrednictwem systemu Autonomous Database na platformie Cloud@Customer

Robert Greene, dyrektor ds. zarządzania produktem Autonomous Database, Oracle

„Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer umożliwia najprostszą transformację do chmurowej bazy danych z samoobsługą i płatnością za faktycznie zużyte zasoby (pay-per-use), z identycznym sprzętem, oprogramowaniem i cenami zarówno w chmurze publicznej, jak i w środowisku lokalnym”.

Przeczytaj cały wpis

Zasoby

Wydajność systemu Exadata

Przedstawiamy nowe możliwości platformy Exadata Cloud@Customer

Wiceprezes Oracle Juan Loaiza przedstawia nowe funkcje, które wnoszą do centrum danych Twojej firmy wyższą wydajność systemu Exadata i prostotę platformy Oracle Cloud.

Exadata Cloud@Customer — dokumentacja

Exadata Cloud@Customer — dokumentacja

Podstawowe informacje na temat konfiguracji i zarządzania wdrożeniem platformy Exadata Cloud@Customer oraz innych funkcji infrastruktury chmurowej Oracle Cloud Infrastructure umożliwiają firmie maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Powiązane produkty

Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer

W pełni autonomiczna baza danych w centrum danych Twojej firmy

Oracle Exadata X8M

Najszybszy, najbardziej skalowalny system do obsługi bazy danych Oracle Database

Exadata Cloud Service

Najszybszy, najbardziej elastyczny system bazodanowy Oracle Database w chmurze publicznej

Dedicated Region Cloud@Customer

Kompletna platforma Oracle Cloud w centrum danych Twojej firmy
Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Pierwsze kroki


Wypróbuj bezpłatną chmurę w modelu Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.


Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, w czym Exadata Database Cloud@Customer może pomóc Twojej firmie.