Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Cloud Observability and Management Platform

Oracle zapewnia wgląd w infrastrukturę IT oraz oparte na samouczeniu się maszyn, praktyczne wnioski, które ułatwiają zarządzanie we wszystkich warstwach infrastruktury wdrożonej w dowolnej technologii i w dowolnym miejscu. Obecnie głównym priorytetem jest zwiększenie automatyzacji w celu zapewnienia efektu skali i przewidywalności wyników. Oferowane przez Oracle zintegrowane funkcje oraz automatyzacja monitorowania procesów DevOps i zarządzania eksploatacją infrastruktury IT sprawiają, że zapobieganie problemom IT oraz ich rozwiązywanie jest o 50% łatwiejsze. Zacznij już dziś i popraw wydajność infrastruktury IT, 10 razy szybciej identyfikuj problemy z wydajnością na poziomie kodu i uprość infrastrukturę IT.

Oracle Cloud Observability and Management Platform
Platforma Oracle Cloud Observability and Management jest już dostępna

Środowiska IT szybko ewoluują, ale rozwiązania do obserwowania i zarządzania za nimi nie nadążają. Przeczytaj, dlaczego rozwiązanie Oracle Observability and Management jest inne.

ESG: Warto się przyjrzeć nowej platformie Oracle Observability

Poznaj zalety nowej platformy Oracle, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów odróżniających ją od produktów konkurencji.
Autor: Mark Peters, główny analityk, ESG

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Observability and Management?

Możliwości obserwowania wielu chmur i zarządzania nimi

Firmy zarządzają środowiskami wielochmurowymi i lokalnymi za pomocą rozwiązania Oracle Observability and Management. Jest to kompletna, zintegrowana, oparta na standardach platforma, która może dostarczać kompleksowe, bazujące na samouczeniu się maszyn, praktyczne wnioski. Zapewnia to lepszy sposób zarządzania infrastrukturą IT klientów niezależnie od miejsca wdrożenia — lokalnie lub w dowolnej chmurze.

Zobacz wystąpienie wiceprezesa wykonawczego Oracle, Claya Magouyrka, który opisuje, w jaki sposób firmy, w tym Integra LifeSciences i Kingold, korzystają z tej technologii.

Możliwości obserwowania wielu chmur i zarządzania nimi

Otwarte i rozszerzalne

Uproszczenie infrastruktury IT oznacza zmniejszenie liczby narzędzi do monitorowania i zarządzania w przedsiębiorstwie. Platforma Oracle Cloud Observability and Management Platform oferuje zintegrowane funkcje i jest rozszerzalna, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą łatwo zintegrować już posiadane narzędzia z rozwiązaniem Oracle. Oracle zapewnia interoperacyjność i zgodność z otwartymi standardami, w tym ze specyfikacją CloudEvents i interfejsem OpenTracing autorstwa organizacji Cloud Native Computing Foundation (CNCF), a także z rozwiązaniem open source Fluentd, aby pomóc ujednolicić gromadzenie i wykorzystywanie danych.

Wpis na blogu: Przedstawiamy rozwiązanie Oracle Cloud Service Connector Hub do koordynowania przepływu danych między usługami chmurowymi
Otwarte i rozszerzalne

Monitorowanie i analityka w chmurze

Pakiet usług Oracle Observability and Management zapewnia programistom i zespołom IT dostęp do dogłębnych analiz opartych na samouczeniu się maszyn (ML), kompleksowych analiz infrastruktury, prognoz i innych informacji dotyczących wdrożonych technologii Oracle i innych firm. Między innymi zapewnia wgląd w mikrousługi oraz platformy Kubernetes, Java i .NET działające na platformie AWS, Azure i Oracle Cloud Infrastructure.

Wpis na blogu: Przedstawiamy Oracle Cloud Observability and Management Platform
Monitorowanie i analityka w chmurze

Observability and Management

Application Performance Monitoring (ograniczona dostępność)

Rozwiązanie Application Performance Monitoring oferuje funkcje obserwacji zapewniające pełny wgląd w całe środowisko IT oraz możliwości jego diagnozowania. Stanowi ono centralny element zintegrowanego rozwiązania Oracle do obserwowania infrastruktury IT i zarządzania nią. Wykorzystując rozproszone śledzenie transakcji, łączy interfejs użytkownika z podstawową technologią, aby zautomatyzować identyfikację i diagnozowanie problemów pod kątem ochrony interesów firmy.

Funkcje
 • Kompatybilne z rozwiązaniami OpenTracing i OpenMetrics do rozproszonego śledzenia
 • Łączy monitorowanie użytkownika końcowego z monitorowaniem syntetycznym w celu uzyskania kompleksowego wglądu
 • Pozyskuje dane telemetryczne z mikrousług wdrożonych w kontenerach Kubernetes lub Docker
 • Diagnostyka usług i analiza wykonania transakcji za pomocą rozwiązania Trace Explorer

Database Management (ograniczona dostępność)

Za pomocą konsoli Database Management Cloud Console administratorzy baz danych mogą monitorować instancje lokalnych i chmurowych baz danych z poziomu ujednoliconej konsoli. Użyj funkcji Performance Hub do głębokiej diagnostyki i dostrajania; zoptymalizuj zapytania SQL dzięki ich monitorowaniu w czasie rzeczywistym oraz uprość role, konfiguracje baz danych i kopie zapasowe.

Funkcje
 • Monitorowanie instancji baz danych Oracle Database oraz zarządzanie nimi w środowisku lokalnym i w chmurze
 • Performance Hub zapewnia zintegrowany wgląd w aktywność bazy danych Oracle Database, zapewniając łatwe monitorowanie wydajności i diagnozowanie
 • Monitorowanie zapytań SQL w czasie rzeczywistym w celu zaawansowanej analizy i optymalizacji planu wykonania
 • Administrowanie bazami danych, aby uprościć zarządzanie przestrzenią, konfiguracją, użytkownikami i kopiami zapasowymi

Logging

Logging umożliwia łatwe pozyskiwanie danych z dzienników oraz ich analizę w celu zdiagnozowania problemów.

Funkcje
 • Szybkie wyszukiwanie i odkrywanie dzienników
 • Używanie reguł dzienników do podejmowania działań w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • Integracja z rozwiązaniami Oracle Streaming, Monitoring, Functions i Notifications
 • Rozwiązanie oparte na standardzie CloudEvents zdefiniowanym przez organizację Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
 • Wykorzystuje kolektor danych Fluentd opracowany pod kierownictwem CNCF do pozyskiwania dzienników z setek źródeł

Logging Analytics

Logging Analytics to rozwiązanie chmurowe oparte na samouczeniu się maszyn, które monitoruje, agreguje, indeksuje i analizuje wszystkie dane z dzienników pochodzących ze środowisk lokalnych i wielochmurowych klientów. Umożliwia użytkownikom wyszukiwanie, analizowanie i korelowanie tych danych w celu szybszego rozwiązywania problemów, uzyskiwania wniosków operacyjnych i podejmowania lepszych decyzji.

Funkcje
 • Monitorowanie dzienników chmurowych lub innych dzienników z wielu chmur poprzez korzystanie z ponad 250 gotowych analiz
 • Szybkie rozwiązywanie problemów dzięki inteligentnemu klastrowaniu i rozpoznawaniu wzorców opartemu na samouczeniu się maszyn
 • Znajdywanie „igły w stogu siana” pośród milionów wierszy dzienników za pomocą kilku kliknięć

Monitoring

Rozwiązanie Monitoring pozwala użytkownikom uzyskać wgląd w infrastrukturę chmury i obsługiwane obciążenia, udostępniając gotowe wskaźniki kondycji i wydajności. Użytkownicy mogą konfigurować alarmy z progami, aby wykrywać anomalie w infrastrukturze i aplikacjach oraz na nie reagować.

Funkcje
 • Łatwość obsługi dzięki gotowym wskaźnikom aktualizowanym w czasie rzeczywistym
 • Elastyczne konfigurowanie alarmów
 • Możliwość otrzymywania alarmów z aplikacji innych firm, systemów poczty elektronicznej itd. oraz podejmowania działań naprawczych za pomocą usługi Functions
 • Język zapytań monitorujących (MQL, Monitoring Query Language) pozwalający uzyskiwać głębszy wgląd
 • Dostępność interfejsu CLI, zestawów SDK, konsoli i wtyczek Grafana
 • Bezpłatne przydziały kilkuset milionów punktów danych

Notifications

Oracle Cloud Infrastructure Notifications to usługa publikowania/subskrypcji (pub/sub) o wysokim poziomie dostępności i małym opóźnieniu, która wysyła alerty i komunikaty do Oracle Functions, systemu poczty elektronicznej i partnerów zajmujących się dostarczaniem wiadomości, w tym firm Slack i PagerDuty.

Funkcje
 • Otrzymywanie powiadomień o zainicjowaniu zdarzeń zarządzanych przez usługę Oracle Events
 • Otrzymywanie powiadomień o wystąpieniu sytuacji alarmowych
 • Uruchamianie w odpowiedzi bezserwerowych funkcji zarządzanych przez usługę Oracle Functions
 • Zapewnij bezpieczeństwo wiadomości za pomocą Oracle Identity Management
 • Rozpocznij pracę z konsolą, interfejsem CLI lub interfejsem API REST
 • Wykorzystaj Oracle Cloud Free Tier i model płacenia tylko za dostarczane wiadomości

Operations Insights (ograniczona dostępność)

Operations Insights umożliwia personelowi odpowiedzialnemu za operacyjne zarządzanie infrastrukturą IT optymalizację wydajności dzięki szybkiej analizie wzorców wydajności w czasie. Problemów z wydajnością wynikających z sezonowości zapotrzebowania, a także powodujących powolną degradację infrastruktury IT można uniknąć, korzystając z długoterminowej analizy wykorzystania zasobów i pojemności, zarówno w systemach lokalnych, jak i w chmurze.

Capacity Planning
Analizuj i prognozuj zużycie zasobów bazy danych przy użyciu długoterminowych danych historycznych. Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów, identyfikując nadmiernie i niedostatecznie wykorzystywane serwery oraz zarządzając nimi.
 • Prognozuj wydajność przy użyciu modeli opartych na samouczeniu się maszyn
 • Przewiduj problemy z wykorzystaniem pojemności dzięki automatycznemu generowaniu codziennych prognoz
 • Szybko identyfikuj największe, najczęściej używane i najszybciej rozwijające się bazy danych
 • Szybko identyfikuj niedostatecznie wykorzystywane serwery w celu zmiany ich przeznaczenia, aby obniżyć koszty
Hurtownia SQL
Hurtownia SQL przechowuje do 25 miesięcy danych SQL na potrzeby analizy trendów w bazach danych i wydajności.
 • Aktywnie identyfikuj problemy z zapytaniami SQL dzięki zautomatyzowanemu wglądowi w wydajność ich obsługi
 • Wyświetlaj i analizuj dane ze środowiska chmurowego lub lokalnego bądź z obu źródeł razem
 • Automatycznie wyświetlaj pochłaniające najwięcej zasobów zapytania SQL
 • Analizuj nieefektywne aplikacje i planuj radzenie sobie z niestabilnością

Resource Manager

Automatyzacja infrastruktury chmurowej w oparciu o platformę Terraform

Korzystając z rozwiązania Resource Manager, personel działu IT może łatwo i niezawodnie wdrażać zasoby platformy Oracle Cloud i zarządzać nimi za pomocą tej usługi udostępniania infrastruktury jako kodu. Informatycy mogą korzystać z bazy niemodyfikowanych fragmentów kodu źródłowego open source, co upraszcza migrację z i do innych środowisk.

Funkcje
 • Terraform as a Service
 • Rozwiązanie typu open-source, nie wymusza korzystania z usług jednego dostawcy
 • Dostępność interfejsu API, interfejsu CLI, zestawów SDK i konsoli
 • Ścisła integracja z platformą Oracle Cloud Infrastructure
 • Łatwe zarządzanie plikami stanu i usprawnienie współpracy

Service Connector Hub

Service Connector Hub to bezpłatna usługa zarządzana, która przenosi dane między usługami platformy Oracle Cloud Infrastructure. W przeciwieństwie do konkurencyjnych ofert chmurowych, Service Connector Hub zapewnia centralne miejsce do opisywania, wykonywania i monitorowania przepływu danych między usługami, takimi jak Logging, Object Storage, Streaming i Monitoring. Może również wywołać usługę Functions do przetwarzania danych zajmujących niewiele pamięci oraz usługę Notifications do wysyłania alarmów.

Funkcje
 • Pojedynczy pulpit do zarządzania całym ruchem danych i do jego monitorowania
 • Łatwe do skonfigurowania łączniki między usługami (Service Connector) służące do przenoszenia danych do usług Object Storage, Streaming i Monitoring lub do wywoływania usług Functions i Notifications bez pisania kodu.
 • Bezproblemowa integracja z usługami innych firm
 • Filtry do przenoszenia danych, które zarządzają ich przenoszeniem między usługami źródłowymi i docelowymi

Enterprise Manager

Enterprise Manager to kompleksowe rozwiązanie do monitorowania i zarządzania dla systemu bazodanowego Oracle Database i systemów sprzętowo-programowych wdrożonych w dowolnej chmurze lub centrach danych klientów. Klienci mogą korzystać z rozwiązania Enterprise Manager lokalnie i w ramach Oracle Cloud Infrastructure.

Funkcje
 • Zarządzanie wydajnością baz danych
 • Zarządzanie systemem Oracle Exadata
 • Zarządzanie cyklem życia baz danych
 • Baza danych jako usługa (DBaaS) dla chmur prywatnych
 • Real Application Testing

Governance

Rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure Governance oferuje kompleksowy pakiet usług, które pomagają klientom optymalizować koszty, maksymalnie zwiększać wykorzystanie zasobów oraz zapewniać zgodność zasobów wdrożonych na platformie Oracle Cloud Infrastructure ze standardami korporacyjnymi i z przepisami prawa.

Moduły

Usługi powiązane

Dla klientów szukających szczegółowych informacji o usługach Oracle Management Cloud Service.

Moduły

Przykłady wdrożeń rozwiązania Oracle Cloud Observability and Management Platform

Logo DropTank
Zielone logo
Logo Integra
Logo Lone Star College
Logo Promata
Logo SafeExpress
Logo Kingold

Kingold zapewnia klientom wspaniałą obsługę

6 października 2020 r.

Przedstawiamy Oracle Cloud Observability and Management Platform

Clay Magouyrk, wiceprezes wykonawczy ds. Oracle Cloud Infrastructure

Nowa platforma Oracle Cloud Observability and Management Platform to zestaw usług Oracle Cloud Infrastructure (OCI), które zapewniają wgląd w technologie chmurowe i tradycyjne oraz ich analizę.

Przeczytaj cały wpis

Zasoby

Pierwsze kroki


Wypróbuj warstwę bezpłatną

Skorzystaj z rozwiązań Logging Analytics i Logging oraz dowiedz się, jakie informacje możesz zdobyć dzięki samouczeniu się maszyn.


Uzyskaj wczesny dostęp

Monitoruj wydajność w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzia Application Performance Monitoring. Zoptymalizuj planowanie pojemności za pomocą narzędzia Operations Insights.


Webcasty, w których omówiono szczegółowo rozwiązanie Oracle Enterprise Manager

Dowiedz się od ekspertów, jak zautomatyzować zadania związane z zarządzaniem bazami danych.


Skontaktuj się z nami

Czat na żywo ze specjalistą ds. sprzedaży lub asysty technicznej.