Uproszczenie procesu zarządzania wymaganiami

Czym jest zarządzanie wymaganiami?

Zarządzanie wymaganiami stanowi proces definiowania, weryfikowania i zatwierdzania pomysłów oraz zarządzania nimi, a także spełniania potrzeb grup interesu na każdym etapie cyklu życia produktu, począwszy od powstania pomysłu poprzez rozwój i komercjalizację produktów.

Co to jest oprogramowanie do zarządzania wymaganiami?

Oprogramowanie do zarządzania wymaganiami to rozwiązanie, które pomaga odwzorowywać wymagania w celu uzyskania projektu koncepcyjnego i określać na wczesnym etapie cyklu życia produktu, czy wymagania te są zarówno osiągalne, jak i zapewniają możliwość identyfikowania i ograniczania ryzyka związanego z ich realizacją. Firmy, które robią to prawidłowo, mogą używać to oprogramowanie do zapewnienia zgodności projektów i wprowadzanych na rynek produktów z funkcjonalnościami i celami określonymi przez klienta. Dzieje się tak dzięki temu, że w całym procesie od powstania pomysłu do komercjalizacji produktu uczestniczą multidyscyplinarne zespoły. Ponadto firmy te przechwytują, wzbogacają i zarządzają wymaganiami oraz ich identyfikowalnością w ramach interdyscyplinarnych szczegółowych przypadków projektowych i testowych.


Stosowanie przestarzałego podejścia polegającego na ręcznym zarządzaniu wymaganiami niesie ze sobą ryzyko braku zgodności procesów definiowania, weryfikacji i walidacji wymagań z normami, co ostatecznie osłabia konkurencyjność, powoduje stratę czasu, pieniędzy i zasobów oraz zwiększa ryzyko niedostarczenia klientom krytycznej funkcjonalności. Dzięki włączeniu „odchudzonej” inżynierii systemów do procesów innowacji, rozwoju i komercjalizacji można szybko ocenić stan spełnienia wymagań i gotowość produktu, szybciej dostosowywać się do rynku i reagować na jego zmiany oraz poprawić wyniki prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowoczesne oprogramowanie PLM zawiera wbudowane funkcje zarządzania wymaganiami, które pomagają uprościć i usprawnić podejście do „odchudzonej” inżynierii systemów w wielu różnych procesach biznesowych, miejscach pracy i branżach. Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze Oracle Fusion umożliwia jasne zdefiniowanie wymagań, ułatwia zarządzanie nimi i przyspiesza śledzenie ich drogi przez cały cykl życia produktu. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, zwiększyć zadowolenie klientów, poprawić wskaźniki skuteczności i obniżyć koszty ogólne.

Przeczytaj e-booka: dowiedz się, jak oprogramowanie PLM wspiera zarządzanie wymaganiami (PDF).

Jakie są skutki niewłaściwego zarządzania wymaganiami?

Niewiele firm wdrożyło specjalny proces zarządzania wymaganiami. Jeszcze mniej wydajnie i skutecznie wdraża najlepsze praktyki transformacyjnej „odchudzonej” inżynierii systemów. Przedsiębiorstwa te zmuszone są do rejestrowania i komunikowania swoich wymagań za pomocą podejścia opartego na niepołączonych dokumentach, zgodnie z którym krytyczne wymagania są rozrzucone po rozmaitych dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych, prezentacjach, współdzielonych dyskach, wiadomościach poczty elektronicznej, a nawet dokumentach papierowych. Ma to negatywny wpływ na widoczność, identyfikowalność, współpracę, kontrolę zmian wymagań i analizę oddziaływania, a przestarzałe podejście może skutkować wolniejszym wprowadzaniem produktów na rynek, nietrafionymi produktami, podwyższonymi kosztami wynikającymi ze zmarnowanych cykli i utraconymi przychodami.

Zarządzanie wymaganiami za pomocą nowoczesnego oprogramowania PLM

Wraz ze wzrostem złożoności prowadzenia działalności gospodarczej i łańcucha dostaw „odchudzona” inżynieria systemów, możliwa dzięki nowoczesnemu zarządzaniu wymaganiami, staje się istotną częścią procesu przechodzenia od pomysłu do komercjalizacji (I2C). Ręczne metody rejestrowania, komunikowania i zarządzania zmianami wymagań po prostu nie nadążają za potrzebami biznesowymi w obecnych czasach. Tylko w pełni zintegrowane rozwiązania oparte na chmurze mogą jednocześnie dostarczać wszystkim zainteresowanym stronom w całym cyklu życia produktu rozbite na części, zweryfikowane i zatwierdzone wymagania powiązane z informacjami o produkcie.

W rozwiązaniu zarządzania cyklem życia produktu w chmurze Oracle przyjęto systematyczne podejście do zarządzania całym cyklem życia produktu, począwszy od wyboru i przełożenia najlepszych pomysłów, wymagań i koncepcji na portfolia i projekty rozwojowe, poprzez proces rozwoju produktu i jego dopuszczenia do obrotu, aż po procesy łańcucha dostaw, sprzedaży i komercjalizacji.

CIMdata, czołowy analityk PLM

Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu i łańcuchem dostaw

Bez możliwości śledzenia całego procesu, od początkowego określenia wymagań po końcowe wyniki testów, realizacja projektów zaczyna obierać niewłaściwy kierunek, a przedsiębiorstwa marnują zasoby i dostarczają nietrafione rozwiązania. Wiele firm stwierdza, że domowe rozwiązania i arkusze kalkulacyjne (ich tradycyjne i domyślne podejście) są niewystarczające. Dzięki oprogramowaniu Oracle do zarządzania wymaganiami można szybko kojarzyć i dokładnie oceniać wymagania w odniesieniu do projektów koncepcyjnych, aby zapewnić, że projekty spełniają docelowe kryteria techniczne. Dzięki cyfrowemu powiązaniu procesów zarządzania wymaganiami z opracowaniem koncepcji, projektem, rozwojem, komercjalizacją, utrzymaniem i wycofaniem z eksploatacji, przedsiębiorstwa dysponują identyfikowalnym systemem zapisów i mogą mieć pewność osiągnięcia celów każdego produktu.

 

Eliminowanie luki pomiędzy pomysłami a wymaganiami:

„Potrzebujemy bardziej efektywnego procesu pozyskiwania i komunikowania/przekładania potrzeb klienta i rynku na wymagania techniczne, aby mieć pewność spełnienia każdego wymogu o krytycznym znaczeniu”.

Identyfikowalność, weryfikacja i walidacja wymagań/testów:

„Aby lepiej zarządzać ryzykiem i spełnić wymagania przepisów prawnych, musimy dysponować dokładną i wiarygodną identyfikowalnością inżynierii systemów, którą stosuje się do walidacji i weryfikacji wykonania testów”.

Odchudzona inżynieria systemów:

„Musimy skuteczniej projektować i rozwijać produkty, integrując wymagania dotyczące urządzeń, parametrów elektrycznych i oprogramowania za pomocą metod agile/scrum oraz krótkich, iteracyjnych cyklów projektowych”.

Ponowne użycie wymagań:

„Chcemy wykorzystywać i ponownie stosować wcześniejsze wymagania, testy i architektury systemów, aby skrócić czas potrzebny do wprowadzenia na rynek projektów iteracyjnych lub nowych produktów”.

Najwyższa kadra zarządzająca (CEO, CFO, CTO i CIO):

„Pomagają mi zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu i rentowności każdej nowej oferty produktowej. Potrzebujemy szybszego i lepszego wglądu w naszą zdolność do spełniania najważniejszych wymagań rynkowych, aby wyeliminować marnotrawstwo i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek”.

Specjaliści ds. zarządzania projektowaniem i rozwojem (wiceprezes ds. inżynierii, wiceprezes ds. rozwoju, główny architekt i główny inżynier systemów):

„Pomagają mi usystematyzować najlepsze praktyki inżynierii systemów w zakresie zarządzania wymaganiami i testami oraz architektury systemu, umożliwiając zwiększenie wydajności i zarządzanie zakresem”.

Menedżerowie produktu lub projektu (główny inżynier systemów i główny architekt):

„Pomagają mi uzyskać jedno źródło pozyskiwania wymagań, współpracy, analizy zakresu, zarządzania zmianami, weryfikacji i realizacji w celu zminimalizowania marnotrawstwa i zmaksymalizowania wykorzystania naszych zasobów”.

Inżynierowie projektanci i członkowie zespołu:

„Pomagają mi zapewnić sprzyjające środowisko, w którym zespoły mogą prawidłowo interpretować i analizować każde wymaganie, komunikować i identyfikować ryzyko oraz podejmować decyzje dotyczące zakresu i odnosić je do projektu końcowego, aby przez przypadek nie przeoczyć jakiegoś wymagania”.

Nauki przyrodnicze:

„Rosnące wymagania regulacyjne (obejmujące różne regiony geograficzne) stanowią wyzwanie dla przedsiębiorstw opracowujących nowe produkty w celu spełnienia niezaspokojonych potrzeb pacjentów. Nieprzestrzeganie przepisów może być kosztowne, dlatego tak ważne jest identyfikowanie i ograniczanie ryzyka w procesie rozwoju”.

Zaawansowane technologie:

„Zapewnienie spełnienia potrzeb klientów w całym procesie projektowania produktu stało się warunkiem utrzymania konkurencyjności oraz trafniejszego reagowania na coraz bardziej złożone wymagania klientów, przepisów i rynku w zakresie sprzętu i oprogramowania. Aby zapewnić spójne definiowanie i realizację cyklu wymagań dotyczących inżynierii, testów i walidacji, konieczne jest ujednolicone zarządzanie wymaganiami”.

Przetwórstwo przemysłowe:

„Internet rzeczy (IoT) odgrywa coraz większą rolę w segmencie rynku produkcji przemysłowej. Aby uniknąć ponownego tworzenia narzędzi i urządzeń, które zostały już sprecyzowane i wdrożone, bezwzględnie konieczne jest ponowne wykorzystanie wymagań i testów. Dlatego obecnie kluczowe znaczenie dla warstw integracyjnych ma zaawansowane zarządzanie wymaganiami i testami”.

Pakowane dobra konsumpcyjne :

„Współtworzenie produktu przez klienta i dostawcę skraca cykle produkcyjne i czas wprowadzenia produktu na rynek oraz zmniejsza liczbę nietrafionych produktów. Centralne zarządzanie i ponowne wykorzystywanie wymagań, testów i informacji o produkcie poprawia jakość produktów i zwiększa zadowolenie klienta. Nowo opracowywane produkty dokładnie odzwierciedlają żądania i potrzeby klientów”.

Przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny:

„Biorąc pod uwagę ogromną konsolidację branży, a w konsekwencji wydłużone łańcuchy dostaw z długimi terminami realizacji, wprowadzanie innowacji stało się jeszcze większym wyzwaniem. Bez projektowania wysoce wydajnych i sprawnych systemów w zakresie wymagań i architektury rozwiązań testowych osiągnięcie wzrostu przychodów i zminimalizowanie strat jest znacznie trudniejsze i bardziej czasochłonne”.

Przykładowe zastosowania zarządzania wymaganiami

Przekształcanie pomysłów z wymagań na skomercjalizowane produkty

Wymagania techniczne pochodzą zazwyczaj z różnych źródeł w całym przedsiębiorstwie. Biorąc pod uwagę liczbę zmian i zmienność, które mogą wystąpić podczas przekładania ogólnego pomysłu lub wymagania marketingowego na wymagania techniczne i szczegóły projektu, niezmienne przez cały cykl życia produktu, istnieje duże prawdopodobieństwo przeoczenia nieprawidłowej architektury systemu, a w konsekwencji wydłużenia czasu wprowadzania produktu na rynek, niedokładnych informacji o produkcie oraz złych doświadczeń klientów.

Uproszczone wymagania, zarządzanie testami i architektura systemu zapewniają ujednolicone i regulowane środowisko, w którym wszystkie kluczowe grupy interesu, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, mogą uczestniczyć w „odchudzonej” inżynierii systemów. Właśnie tutaj idealnym rozwiązaniem jest portal oparty na otwartej architekturze lub chmurze, który umożliwia kontrolę danych z dowolnego miejsca, urządzenia i procesu oraz w dowolnej chwili. Pojedyncze repozytorium PLM zapewni spójność danych dotyczących wymagań produktowych z wbudowanymi mechanizmami kontroli i walidacji zasad biznesowych, dzięki czemu procesy „odchudzonej” inżynierii systemów i najlepsze praktyki będą mogły być zarządzane w czasie rzeczywistym. Oznacza to możliwość szybszego wprowadzenia nowego produktu do wielu kanałów sprzedaży przy jednoczesnym zapewnieniu wykorzystania i dostarczenia dokładnych informacji o produkcie.

Ponowne użycie wymagań

Obecnie od 60 do 80 procent nowych produktów to opcje i warianty poprzednich projektów. W zależności od branży większość nowości pochodzi z oprogramowania, natomiast w sektorach, takich jak mechaniczny, elektryczny, opakowań, wymagań regulacyjnych itp. tempo zmian jest wolniejsze. Im skuteczniej organizacja może ponownie wykorzystywać artefakty projektowe i rozwojowe, tym szybciej nowe produkty są wprowadzane na rynek i tym mniej odpadów powstaje. Jednak wiele organizacji nie osiąga oczekiwanych korzyści z ponownego wykorzystania z powodu braku dyscypliny w zakresie inżynierii systemów.

Nowoczesne, oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami i testami zapewnia wiele sposobów dostarczania i odbierania danych przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych za pomocą różnych urządzeń i z różnych źródeł. Procesy te są nie tylko zautomatyzowane w chmurze, ale także zapewniają ciągłą walidację zasad biznesowych i weryfikację danych, dzięki czemu wszystkie strony mogą zweryfikować przekazywane informacje i zapewnić ich autentyczność. Pomaga to przedsiębiorstwu wykorzystać cykle ciągłego doskonalenia, ponieważ nie tworzy się nowych wymagań, testów, czy architektur systemu, gdy istnieją już ich odpowiedniki.

Wymagania, identyfikowalność, weryfikacja i walidacja testów

W przypadku ręcznych i nieefektywnych procesów inżynierii systemów produkty często trafiają na rynek z opóźnieniem i często opierają się na niedokładnych, przestarzałych lub niekompletnych wymagania oraz informacjach z testów. Prowadzi to do utraty obrotów, niezadowolenia klientów i wzrostu kosztów bieżących.

Aby usprawnić proces inżynierii systemów i uwzględnić możliwość weryfikacji i walidacji, organizacje potrzebują kompleksowej identyfikowalności (od wymagań do testów). Dysponowanie nowoczesnym rozwiązaniem z zakresu inżynierii systemów w chmurze oznacza dla przedsiębiorstwa możliwość realizacji całego procesu I2C produktu przy użyciu niezawodnych, aktualnych wymagań i specyfikacji testowych, a w konsekwencji zmniejszenie opóźnień. Umożliwia to osiągnięcie szybkich korzyści dzięki skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek oraz daje organizacji przewagę konkurencyjną na dynamicznym rynku.

Odchudzona inżynieria systemów

Współczesne przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem dostarczania klientom wysokiej jakości i dokładnych produktów w coraz krótszych cyklach. Aby sprostać wysokim wymaganiom klientów, firmy muszą projektować produkty w bardziej oszczędny i wydajny sposób, aby skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i kontrolować koszty.

Możliwość efektywnej „odchudzonej” inżynierii systemów umożliwia pełną, niezawodną weryfikację i walidację. Jak to zrobić? Dzięki skuteczniejszym badaniom rynku, analizom wpływu, decyzjom dotyczącym zakupów oraz ograniczaniu ryzyka związanego ze ścieżką krytyczną przy użyciu analizy zagrożeń oraz przyczyn wadliwości i krytyczności wad.

W jaki sposób zarządzanie wymaganiami może pomóc Ci w realizacji Twoich zadań w pracy?

Zarządzanie wymaganiami dla kadry zarządzającej

Skuteczne funkcjonowanie wymaga szybkiej digitalizacji wszystkich aspektów przedsiębiorstwa. Członkowie kierownictwa potrzebują dokładnych danych z zakresu inżynierii systemów do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych w dynamicznych środowiskach w celu wprowadzania nowych produktów i zwiększania rentowności.

Opanowanie zarządzania wymaganiami i testami umożliwi wykorzystanie informacji o produkcie w celu ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych oraz zwiększania przychodów i zysków. Maksymalizacja dotychczasowych inwestycji poprzez wybieranie najlepszych pomysłów, które zostaną przekształcone w produkty (przy jednoczesnej szybkiej eliminacji nietrafionych pomysłów), umożliwia wprowadzanie innowacji, a także znaczących zmian w procesach biznesowych przedsiębiorstwa.

Zarządzanie wymaganiami w zakresie rozwoju i inżynierii produktów

Należy umożliwić rozwój nowych produktów bez zakłócania prowadzonej działalności. Jedną z największych zalet zintegrowanego rozwiązania do zarządzania wymaganiami i testami w chmurze jest to, że może ono stworzyć czyste i dokładne środowisko służące do walidacji wymagań i weryfikacji testów przy jednoczesnym uchwyceniu kluczowych elementów architektury systemu. Oznacza to, że specjaliści ds. projektowania technicznego mogą ułatwić przedsiębiorstwu uzyskanie natychmiastowej wartości biznesowej dzięki zastosowaniu praktyk „odchudzonej” inżynierii systemów, które zapewniają skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek przy jednoczesnym ograniczeniu odpadów. Gdy przedsiębiorstwo zdecyduje się w pełni przenieść procesy inżynierii systemów i najlepsze praktyki do chmury, zespoły programistów mogą skorzystać ze współdzielonych danych schematów/architektury rozwiązań. Jednocześnie chmura umożliwia tworzenie nowych integracji w celu uruchomienia kompleksowych procesów w jednej warstwie integracyjnej. Specjaliści ds. projektowania i rozwoju będą mogli korzystać z nowych funkcji zarządzania wymaganiami bez konieczności aktualizowania istniejącego oprogramowania lub systemów ERP, co oznacza brak zakłóceń procesów biznesowych i najlepszych praktyk.

Zarządzanie wymaganiami dla menedżerów produktu i projektu

Zadaniem menedżera produktu jest szybkie podjęcie decyzji o tym, czy nowe produkty są opłacalne z handlowego punktu widzenia i czy można je dostarczyć w ramach budżetu, dostępnych zasobów i w określonym terminie. Opanowanie zarządzania wymaganiami przyspiesza rozwój produktu od pomysłu do jego komercjalizacji, upraszcza podejście do wdrażania nowych produktów i zwiększa prawdopodobieństwo ich udanego wprowadzenia na rynek.

Ujednolicona, oparta na chmurze platforma rozwiązań w zakresie wymagań, testów i architektury systemu umożliwia dostosowanie innowacji i komercjalizacji dzięki kompleksowemu podejściu do wprowadzania właściwego nowego produktu lub usługi na czas i w ramach budżetu. Usprawnione procesy dotyczące takich obszarów, jak badania rynku, analizy oddziaływania, decyzje dotyczące wyprodukowanie we własnym zakresie lub skorzystania z outsourcingu (w zakresie wykonania lub zaopatrzenia) oraz zarządzanie ryzykiem ścieżki krytycznej, zwiększają wydajność i skuteczność wprowadzania nowych produktów.

Rozwiązanie przeznaczone do zarządzania wymaganiami w chmurze umożliwia menedżerom produktu współpracę na wcześniejszych etapach procesu projektowania i komercjalizacji produktu w celu zapewnienia maksymalnej kreatywności, weryfikacji, walidacji i optymalizacji. Dzięki temu na rynek trafia najlepszy i najbardziej konkurencyjny produkt lub usługa. Dzięki wglądowi w proces biznesowy można podejmować najefektywniejsze decyzje dotyczące rozwoju produktu, a w razie potrzeby dokonywać szybkich zmian.

Dla tych organizacji, które nie posiadają specjalnego rozwiązania PLM (zarządzanie cyklem życia produktu), rozwiązanie przeznaczone do zarządzania wymaganiami może być początkowym źródłem danych o nowych produktach, zapewniając zakres zarządzania, kontroli i widoczności niezbędny do skutecznego definiowania nowych produktów.

Zarządzanie wymaganiami dla inżynierów projektantów

Inżynierowie projektanci i członkowie zespołu muszą dbać o dokładność informacji o produkcie, niezbędnych do sprawnego działania krytycznych systemów. Przy potencjalnie setkach atrybutów wymaganych do opracowania produktu i tysiącach miejsc stanowiących potencjalne źródło błędów, które rozprzestrzenią się po całym systemie, potrzebne jest centrum zarządzania wymaganiami lub testami oraz centrum architektury systemów, umożliwiające zachowanie dokładnych informacji i ograniczenie kosztownych strat wynikających z przeróbek projektów.

Dzięki solidnym fundamentom inżynierii systemów w chmurze można wdrażać kluczowe, kompleksowe procesy biznesowe i najlepsze praktyki. Za pomocą nowoczesnej architektury opartej na jednym rozwiązaniu można zapewnić dokładny obraz gotowości do wprowadzenia do sprzedaży, który umożliwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących nowych produktów w odpowiednim czasie i z uwzględnieniem cyklów rynkowych.

Jak zarządzanie wymaganiami wspiera Twoją branżę?

Zarządzanie wymaganiami w branży medycznej

Branża ta stoi w obliczu wyjątkowych wyzwań związanych z surowymi przepisami i długimi cyklami rozwoju produktów, które pociągają za sobą ogromne inwestycje w badania i rozwój. Na przykład koszt wprowadzenia nowego leku na rynek wzrósł gwałtownie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Wszystkimi wymaganiami (dotyczącymi przepisów, opakowania, potrzeb pacjenta, przeznaczenia i projektu) należy zarządzać za pomocą rozwiązania z zakresu inżynierii systemów lub zarządzania wymaganiami, które można kontrolować, śledzić i zgłaszać i które jest bezpieczne.

Dzięki „odchudzonej” inżynierii systemów i zarządzaniu wymaganiami firmy produkujące wyroby medyczne mogą jasno zdefiniować wymagania dotyczące produktów. Dzięki temu mogą śledzić drogę od potrzeb pacjenta do projektu wyrobu medycznego i metody leczenia, a następnie do przypadków testowych i wyników testów. Zarządzanie wymaganiami i testami służy jako centralny węzeł informacyjny dla całego procesu rozwoju oraz procesów zbierania danych, weryfikacji, walidacji, śledzenia i identyfikowalności, które są wymagane w tej ściśle nadzorowanej branży. Wszystko to służy ułatwieniu opracowania lepszych leków i wyrobów, które pomogą ludziom prowadzić dłuższe, zdrowsze i bardziej aktywne życie.

Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu przeznaczonemu do zarządzania wymaganiami firmy z branży medycznej tworzą skalowalne i bezpieczne architektury rozwiązań, które korzystają z usprawnionych i globalnych przepisów dotyczących dopuszczenia do sprzedaży. „Odchudzona” inżynieria systemów produktów daje firmom farmaceutycznym jednolity obraz metod pozyskiwania składników preparatów na całym świecie i ich nadzoru w całym łańcuchu dostaw. Aby ułatwić globalne dopuszczenie do sprzedaży i zapewnić utrzymanie standardów regulacyjnych w całym procesie rozwoju, firmy farmaceutyczne muszą dbać o przestrzeganie wymagań dotyczących opakowań podstawowych wraz z globalnymi wymaganiami dotyczącymi produktów.

Wpływ „odchudzonych” inżynierii systemów w naukach przyrodniczych

 • Strukturyzowany proces monitorowania oczekiwań pacjentów
 • Udoskonalony proces podejmowania decyzji dotyczących projektu produktu, potrzeb i oczekiwań
 • Skrócenie cykli rozwoju produktu
 • Poprawa jakości dokumentacji projektowej dotyczącej rozwoju urządzeń
 • Wykorzystanie istniejących danych w celu wsparcia strategii platformy
 • Lepsza identyfikowalność dzięki zapewnieniu ram dla walidacji i weryfikacji

Zarządzanie wymaganiami w branży zaawansowanych technologii

Branża ta stoi w obliczu silnej presji związanej z szybkim cyklem innowacji, dużym tempem wprowadzania nowych produktów i nadążania za zmianami rynkowymi. Wzrost napędzany jest organicznie poprzez wypuszczanie nowych, wysokiej jakości produktów, przejęcia i/lub wchodzenie na nowe rynki krajowe. Produkty firm z branży zaawansowanych technologii stają się coraz bardziej złożone i ich rozwój jest generowany przez IoT, przedsiębiorstwa oparte na modelach, inżynierię systemów opartą na modelach, bliźniaki cyfrowe i inne wiodące praktyki zarządzania łańcuchem dostaw (SCM).

Aby nadążyć za rosnącymi oczekiwaniami konsumentów, firmy muszą inwestować w rozwiązanie do zarządzania inżynierią systemów/wymaganiami w chmurze. Opanowanie inżynierii systemów umożliwia bardziej efektywną realizację procesu I2C, od innowacji poprzez rozwój produktu, po wypuszczenie na rynek i komercjalizację. Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania wymaganiami będzie płynnie integrować się z platformami do innowacji i późniejszego rozwoju produktów, rozwiązaniami do rozwoju oprogramowania oraz architekturami rozwiązań PLM/PDM (zarządzanie cyklem życia produktu/zarządzanie rozwojem produktu), które dostarczają informacji o nowych produktach na bardzo wczesnym etapie cyklu życia produktu. Nowoczesne rozwiązania w zakresie wymagań i testowania gwarantują dostarczenie wzbogaconych i dokładnych informacji o produkcie wszystkim zainteresowanym stronom. Weryfikacja i walidacja danych ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia kosztownych zleceń zmian konstrukcyjnych/technologicznych, wycofywania produktów z rynku lub (w najgorszym przypadku) wprowadzania na rynek produktów o niskiej jakości, ponieważ jeden problem z jakością może spowodować niepowodzenie całej linii produktów.

Wpływ „odchudzonej” inżynierii systemów na zaawansowane technologie

 • Strukturyzowany proces ustalania wymagań, które mogą być testowane i walidowane
 • Usprawniony proces podejmowania decyzji dotyczących projektu produktu, potrzeb i oczekiwań
 • Skrócenie cykli rozwoju produktu
 • Wykorzystanie istniejących danych do wspierania praktyk „odchudzonego” projektowania
 • Zmniejszenie ryzyka dzięki możliwości śledzenia procesu od początkowych wymagań, które po podzieleniu na mniejsze części i zastosowaniu do opracowania projektu, są następnie przestrzegane w procesie produkcji.

Zarządzanie wymaganiami w produkcji przemysłowej

Branża ta umożliwia nowoczesne przepływy w procesie I2C związane z rozwojem produktów, które uwzględniają nowe modele interakcji (chmura, urządzenia mobilne, IoT, sieci społecznościowe, analityka itp.). Ze względu na złożoność łańcuchów dostaw w produkcji przemysłowej, innowacje, rozwój produktu, zarządzanie projektem i komercjalizacja produktu muszą być od początku do końca płynnie zsynchronizowane.

„Odchudzona” inżynieria systemów (możliwa dzięki nowoczesnemu zarządzaniu wymaganiami i testami) usprawnia procesy produkcji przemysłowej poprzez synchronizację informacji na etapach innowacji, rozwoju produktu, wypuszczania na rynek i komercjalizacji. Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania wymaganiami pozwala ujednolicić i standaryzować procesy projektowania. W miarę dojrzewania produktów w całym cyklu ich życia odpowiednie rozwiązanie w chmurze zapewnia zarządzanie danymi, ich weryfikację, walidację, udostępnianie i wzbogacanie, tak aby nieodpowiednie dane nie mogły przepływać do kolejnych etapów produkcji i łańcucha dostaw.

Wpływ „odchudzonej” inżynierii systemów na produkcję przemysłową

 • Strukturyzowany proces monitorowania oczekiwań pacjentów
 • Udoskonalony proces podejmowania decyzji dotyczących projektu produktu, potrzeb i oczekiwań
 • Skrócenie cykli rozwoju produktu
 • Poprawa jakości dokumentacji projektowej dotyczącej rozwoju urządzeń
 • Wykorzystanie istniejących danych w celu wsparcia strategii platformy
 • Lepsza identyfikowalność dzięki zapewnieniu ram dla walidacji i weryfikacji

Zarządzanie wymaganiami w zakresie pakowanych dóbr konsumpcyjnych (CPG)

Branża ta, bardziej niż jakakolwiek inna, musi radzić sobie z dużą liczbą opcji i wariantów produkowanych wyrobów. Rosnąca liczba przepisów i procedur kontroli jakości oznacza dla przedsiębiorstwa konieczność wprowadzenia systematycznego rozwiązania do zarządzania wymaganiami i testami, które zapewnia ścisłą kontrolę i zarządzanie zmianami, a tym samym większe zadowolenie klientów. Branża pakowanych dóbr konsumpcyjnych musi być także w stanie efektywnie wykorzystać poprzednie wymagania i testy, aby nie wymyślać wszystkiego na nowo.

Aplikacja do zarządzania wymaganiami i inżynierią systemów w chmurze pomaga centralnie zarządzać wszystkimi aspektami wymagań i testów, a jednocześnie przesyłać spójne i dokładne dane w formatach odpowiednich dla danego kanału. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu „odchudzonej” inżynierii systemów przedsiębiorstwa z branży pakowanych dóbr konsumpcyjnych (zwłaszcza szybko rozwijające się) definiują wymagania dotyczące produktów w elastycznym i dynamicznym środowisku, aby zapewnić spełnienie potrzeb rynkowych oraz wymagań dotyczących opakowań i produktów. W tej branży liczy się przede wszystkim szybkość i czas wprowadzenia produktu na rynek, a ponieważ dane dotyczące wymagań/testów są przechowywane w chmurze, firmy mogą mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca, dzięki czemu mogą szybciej wprowadzić produkt na rynek i ograniczyć ręczne procesy i wprowadzanie danych, które mogą prowadzić do błędów i zwiększać koszty ogólne. Te krytyczne dane można ponownie wykorzystać, aby jeszcze bardziej skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i zminimalizować ilość odpadów.

Wpływ „odchudzonej” inżynierii systemów na pakowane dobra konsumpcyjne

 • Elastyczny i dynamiczny proces ustalania wymagań
 • Udoskonalony proces podejmowania decyzji dotyczących projektu produktu, potrzeb i oczekiwań
 • Skrócenie cykli rozwoju produktu
 • Istniejące dane wykorzystywane do wspierania praktyk „odchudzonego” projektowania
 • Kontrola kosztów dzięki stałemu monitorowaniu danych dotyczących produktów
 • Zmniejszone ryzyko braku zgodności dzięki możliwości śledzenia procesu od początkowych wymagań, które po podzieleniu na mniejsze części i zastosowaniu do opracowania projektu, są następnie przestrzegane w procesie produkcji.

Zarządzanie wymaganiami w zakresie przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego

Branża ta konsekwentnie stosuje praktyki projektowe, które uwzględniają nowe modele interakcji (przedsiębiorstwo oparte na modelu, IoT, bliźniaki cyfrowe itd.) w celu zapewnienia ciągłości działania na jak najwyższym poziomie. Przedsiębiorstwa z branży lotniczej, kosmonautycznej i obronnej zmuszone są stawiać czoła coraz bardziej złożonym produktom elektromechanicznym, które muszą działać w warunkach utrudniających ich serwisowanie. Cały projektowany system składa się z wielu powiązanych ze sobą i zależnych od siebie części, które należy znać podczas procesu projektowania i rozwoju. Właśnie dlatego wprowadzenie właściwego produktu na rynek wiąże się z jasnym zdefiniowaniem wymagań oraz ich zarządzaniem, rozłożeniem na mniejsze części, śledzeniem i testowaniem.

Platforma „odchudzonej” inżynierii systemów w chmurze umożliwia współpracę w zakresie projektowania na poziomie systemu, definiowania podsystemów oraz wdrażania i testowania z udziałem przedstawicieli różnych branż (mechanika, elektryka, oprogramowanie oraz systemy/testy). Platforma Oracle zapewnia wyjątkową możliwość dwukierunkowego śledzenia począwszy od specyfikacji struktury wyrobu PLM po procesy i praktyki inżynierii systemów. Możliwość zarządzania wymaganiami na wczesnym etapie oraz przeglądania ich powiązań i śledzenia ich aż do utworzenia ich instancji w PLM ma kluczowe znaczenie dla wspierania najlepszych praktyk inżynierii systemów. Platforma chmurowa Oracle umożliwia powiązanie wymagań z dalszymi procesami, co pomaga skrócić czas cyklu projektowania, obniżyć koszty i zwiększyć jakość produktów.

Wpływ „odchudzonych” inżynierii systemów w przemyśle lotniczym, kosmonautycznym i obronnym

 • Znormalizowane i ustanowione zatwierdzanie wymagań
 • Ulepszona jakość produktu dzięki pełnemu obrazowi gotowości produktu w celu śledzenia spełnienia wymagań
 • Wykorzystanie istniejących danych do wspierania praktyk „odchudzonego” projektowania i ponownego wykorzystania własności intelektualnej
 • Zmniejszenie ryzyka dzięki możliwości śledzenia procesu od początkowych wymagań, które po podzieleniu na mniejsze części i zastosowaniu do opracowania projektu, są następnie przestrzegane w procesie produkcji
 • Możliwość analizowania wpływu zmian wymagań na obowiązkowe elementy

Pierwsze kroki z systemem PLM w chmurze Oracle

Uprość i unowocześnij swoje praktyki zarządzania wymaganiami dzięki usprawnionemu, wydajnemu rozwiązaniu, które pomoże Twojej organizacji opracowywać produkty i usługi wysokiej jakości. Unikaj zwiększania złożoności infrastruktury informatycznej i łańcucha dostaw dzięki nowoczesnemu podejściu do zarządzania wymaganiami, które poprawia wskaźniki powodzenia projektów i umożliwia spełnianie oczekiwań klientów i rynku. Oracle Cloud PLM w unikalny sposób integruje zarządzanie wymaganiami w całym procesie inżynierii systemów, od pomysłu poprzez koncepcje, rozwój produktu, testy, jakość, zaopatrzenie, aż po komercjalizację produktu w łańcuchu dostaw. Wbudowana nowoczesna technologia pozwala na koordynację i współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami opracowującymi wymagania. Użytkownik uzyskuje wyraźniejszy obraz wszystkich branż, co umożliwia wypracowywanie optymalnych kompromisów projektowych, przeprowadzanie analiz wpływu i pomiar wartości strategicznej.

Korzystając z systemu PLM w chmurze Oracle można:

 • Skrócenie czasu wprowadzania na rynek dzięki usprawnieniu procesu definiowania wymagań, zarządzania nimi oraz ich weryfikacji i walidacji.
 • Obniżenie kosztów rozwoju produktów dzięki zmniejszeniu liczby poprawek projektowych, wydajniejszemu opracowywaniu nowych produktów, większej zwinności i lepszej realizacji projektów oraz możliwości szybkiej identyfikacji niepowodzeń.
 • Zmniejszenie wydatków na produkty i ograniczenie ryzyka ich niezgodności dzięki bardziej przejrzystemu procesowi przekazywania informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz bieżącemu informowaniu ich o najnowszym zakresie.
 • Rozszerzenie współpracy i zwiększenie produktywności dzięki pojedynczemu, nowoczesnemu rozwiązaniu do zarządzania całym procesem wymagań.
 • Uniknięcie wprowadzania na rynek nietrafionych produktów, naruszenia wizerunku marki i kiepskich prognoz rynkowych dzięki dostarczaniu właściwego produktu we właściwym czasie.