Co to jest PLM (zarządzanie cyklem życia produktu)?

Na najbardziej fundamentalnym poziomie zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) to strategiczny, kompleksowy proces zarządzania cyklem życia produktu od jego wymyślenia, po rozwój, obsługę, aż po utylizację. Innymi słowy, PLM oznacza zarządzanie wszystkimi procesami wiążącymi się z produktem od samego początku do końca.

Co to jest oprogramowanie PLM?

Oprogramowanie PLM to rozwiązanie przeznaczone do zarządzania wszystkimi informacjami i procesami na każdym etapie cyklu życia produktu lub usługi w zglobalizowanych łańcuchach dostaw. Obejmuje dane dotyczące pozycji, części, produktów, dokumentów, wymagań, kart zmian konstrukcyjnych/technologicznych i procesów jakości.

Dzisiejsze łańcuchy dostaw mają coraz bardziej globalny charakter, a firmy zmieniają swoje modele działania. Na przykład wiele firm sprzedaje swoje nowe produkty lub usług z wbudowanymi usługami oprogramowania, takimi jak PaaS (produkt jako usługa). W rezultacie firmy te dochodzą do wniosku, że potrzebują opartego na chmurze oprogramowania PLM, które pomoże im zwiększyć ich możliwości w zakresie dostosowywania się do zmian i szybkości reagowania.

Nowoczesne oprogramowanie PLM ułatwia przeprowadzenie szybkiej transformacji działalności, ponieważ zapewnia cyfrowe podstawy oraz bazę danych produktów firmy, umożliwiając opracowanie holistycznej strategii rozwoju produktów i łańcucha dostaw. Dopasowanie procesów biznesowych do dzisiejszego oprogramowania PLM na jednej platformie umożliwia zsynchronizowanie łańcucha wartości produktów ze zintegrowanym planowaniem biznesowym i realizacją łańcucha dostaw, ułatwiając szybsze wprowadzanie innowacji oraz udoskonalając metody projektowania, produkcji, utrzymania i serwisowania produktów.

Historia PLM

Od CAD do PLM 4.0

Zarządzanie produktami w całym ich cyklu życia nie jest nową koncepcją. To proces znany od tysięcy lat. Istnieje od czasów pierwszej sprzedaży produktów. Ale jak wiemy, początkowo PLM obejmował rozwiązania w zakresie rozwoju produktów i tworzenia oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Te początkowe rozwiązania w zakresie rozwoju produktów były przydatne, ale ich stosowanie zrodziło duży problem: jak zarządzać dużymi pliki CAD oraz je dystrybuować, znajdować i ponownie używać. Ówczesne komputery nie nadawały się do przechowywania tak dużych plików, a tym bardziej ich udostępniania. W celu rozwiązania tego problemu wprowadzono zarządzanie danymi produktu (PDM). Przed 1990 r. rozwiązania PDM — lub PLM 1.0 — były skoncentrowane na CAD i skupiały się niemal wyłącznie na zarządzaniu plikami lub dokumentami CAD. Szybko objęły swoim zakresem zarządzanie specyfikacją struktury wyrobu (BOM) i procesami zmian konstrukcyjnych/technologicznych (ECO), ale nadal dotyczyły wyłącznie rozwoju produktów.

Procesy związane z globalizacją, outsourcingiem i presją na skrócenie czasu wprowadzenia do sprzedaży, jakie miały miejsce w latach 90-tych XX wieku, zmusiły przedsiębiorstwa do rozszerzenia zastosowania PDM na inne obszary. Wczesne oprogramowanie PLM (lub PLM 2.0) obejmowało funkcje zabezpieczeń i współpracy, dzięki czemu mogło być wykorzystywane do wspomagania wielu funkcji w całym cyklu życia produktu, takich jak planowanie jakości, produkcja, zgodność produktu, naliczanie kosztów produktu itp. Funkcjonalności te służyły do rozwiązywania problemów innych niż jedynie główny rozwój produktu. Mimo że PDM stanowi trzon każdego rozwiązania PLM, starsze narzędzia nie były ani kompletne, ani przyjazne dla użytkownika. A także wymagały kosztownych i rozbudowanych adaptacji.

Po 2000 roku pojawiła się nowa generacja oprogramowania PLM, tj. PLM 3.0. Nowo opracowane rozwiązania koncentrowały się na wprowadzaniu produktów na rynek i obejmowały więcej funkcji w całym cyklu życia, m.in. zarządzanie innowacjami i wymaganiami. Dodatkowo obejmowały udoskonalone połączenia z procesami produkcji, łańcucha dostaw i komercjalizacji. W wielu przypadkach funkcje te zostały przejęte ze starszych narzędzi i z nimi zintegrowane. Mimo że przedsiębiorstwa mogły korzystać z tych nowych funkcji, wcześniejsze podejście było złożone i nadal wymagało szerokich adaptacji.

A presja, która doprowadziła do opracowania PDM i pierwszych rozwiązań PLM, nadal rosła. Firmy potrzebowały rozwiązań spełniających wymagania w zakresie innowacji produktów i procesów, a także najnowszej transformacji cyfrowej/biznesowej i inicjatyw Industry 4.0. Współczesne oprogramowanie PLM 4.0 jest ukierunkowane na łańcuch dostaw i klienta. Opara się na modelu oprogramowania jako usługi (SaaS), dzięki czemu przedsiębiorstwa nie muszą już zatrudniać całego działu IT, aby nim zarządzać. Firmy korzystające z rozwiązań PLM 4.0 mogą ustanowić i monitorować cyfrowy wątek łączący wiele maszyn (Internet rzeczy), produktów (w tym bliźniaków cyfrowych), zakładów produkcyjnych i klientów (poprzez monitorowanie społecznościowe) w całym przedsiębiorstwie. Dwukierunkowy dostęp do tych informacji w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie ściśle łączy niegdyś odrębne procesy biznesowe oraz eliminuje bariery związane z silosami danych i złożonością gromadzenia danych w sieciach dostaw. W rezultacie osiąga się szybszy proces wdrażania innowacji, podejmowanie trafniejszych decyzji, krótszy czas wprowadzania produktów na rynek, niższe koszty i wyższą jakość produktów.

Co to jest wątek cyfrowy?

W jaki sposób PLM dostarcza wątki cyfrowe?

Nowe modele biznesowe, transformacja biznesowa i Industry 4.0 są możliwe ze względu na postęp technologiczny, dzięki któremu przedsiębiorstwa szybciej reagują na zachodzące zmiany. Dzisiejsze oprogramowanie PLM stanowi podstawę i punkt przecięcia krytycznych, kompleksowych procesów cyklu życia produktu, bazujących na danych w czasie rzeczywistym, uzyskiwanych przy użyciu takich technologii, jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), czy uczenie maszynowe (ML). Organizacje globalne wykorzystują coś, co nazywane jest „wątkiem cyfrowym”, do zmieniania metod projektowania, produkcji i obsługi produktów.

Wątek cyfrowy można zdefiniować jako wspólną platformę danych, która jest w stanie zapewnić tylko oprogramowanie PLM następnej generacji. Platforma ta łączy wszystkie elementy przedsiębiorstwa i jego dane w celu uzyskania holistycznego przeglądu danych fizycznych i cyfrowych produktu w całym jego cyklu życia. Wątek cyfrowy rozpoczyna się na najwcześniejszych etapach procesu opracowywania koncepcji i projektowania, a następnie obejmuje produkcję, łańcuch dostaw i obsługę, zapewniając płynny przepływ zarządzanych danych między systemami biznesowymi, procesami, partnerami i ekosystemami.

Do czego służy wątek cyfrowy?

Wątek cyfrowy stymuluje wzrost wartości przedsiębiorstwa i ułatwia usunięcie barier między całkowicie odmiennymi i autonomicznymi systemami. Zmniejsza opóźnienia i zawiłości związane z koniecznością zbierania informacji w sieciach dostaw i udostępniania ich na każdym etapie łańcucha wartości produktu, w tym na wczesnym etapie projektowania, przygotowań, produkcji, serwisowania i końca cyklu życia. Wątek cyfrowy, w powiązaniu z analizami transakcyjnymi w czasie rzeczywistym, dostarcza informacje niezbędne do podejmowania proaktywnych, szybszych i bardziej świadomych decyzji. Dzisiejsze oprogramowanie PLM zapewnia wątki cyfrowe dające dostęp do właściwych informacji dostarczanych właściwym osobom we właściwym miejscu i czasie. Umożliwia to wyeliminowanie barier organizacyjnych, a przez to szybkie i sprawne działanie, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość produktów.

Co to jest cyfrowy bliźniak?

Jak PLM wspomaga bliźniaki cyfrowe?

Cyfrowy bliźniak to po prostu cyfrowa reprezentacja zasobu fizycznego. Bliźniaki cyfrowe wykorzystują agregację bieżących, historycznych i reprezentacyjnych danych produktu w celu odzwierciedlenia jego wykorzystania w prawdziwym świecie. W momencie udostępnienia danych obiektu fizycznego można opracować komputerową symulację jego cyfrowej reprezentacji — cyfrowego bliźniaka — w celu modelowania zachowania danego obiektu podczas projektowania, budowania, konserwacji lub manipulowania, tworząc wirtualny profil obiektu na każdym etapie cyklu życia produktu.

Aby wpływ cyfrowych bliźniaków był jak największy, muszą być obsługiwane przez wzajemnie połączone systemy i opierać się na tych samych informacjach w całym wątku cyfrowym obsługiwanym za pomocą nowoczesnego oprogramowania PLM 4.0. Dzięki temu można szybko i dokładnie wprowadzać wszelkie zmiany cyfrowego bliźniaka w czasie rzeczywistym, a każda osoba uzyskująca dostęp do cyfrowego bliźniaka może mieć pewność, że jej decyzje są oparte na aktualnych informacjach.

Bliźniaki cyfrowe nie są statyczne. Ewoluują. Ponieważ dane, pochodzące od klientów, z zakładów produkcyjnych, inteligentnych czujników, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, PLM i prowadzonej działalności, są stale zbierane w całym cyklu życia produktu, są one wplatane w wątek cyfrowy, a bliźniak cyfrowy staje się dokładniejszy. Ponieważ gromadzone dane są analizowane w czasie rzeczywistym, można przy pomocy cyfrowego bliźniaka tworzyć produkty wysokiej jakości, zapewnić optymalną wydajność, uruchomić wirtualne scenariusze warunkowe lub przewidywać koszty/korzyść modyfikacji produktu, bez ich faktycznego wprowadzania. Chcesz dokonać zmiany produktu bez konieczności opracowania jego prototypu? Zasymuluj to na cyfrowym bliźniaku. Chcesz sprawdzić, czy zmiana łożyska kulkowego w urządzeniu w fabryce skróci czas trwania przestojów produkcyjnych? Zasymuluj to na cyfrowym bliźniaku.

Do czego służą bliźniaki cyfrowe?

Tylko nowoczesne oprogramowanie PLM umożliwia opracowanie modelu bliźniaka cyfrowego opartego na powiązanym wątku cyfrowym. Technologia cyfrowych bliźniaków zapewnia wprowadzanie aktualizacji w czasie rzeczywistym, pozwalając organizacjom identyfikować i analizować problemy, w obrębie zasobu lub linii produkcyjnej, oraz szybko je eliminować. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły cyfrowe bliźniaki, zyskały również znaczącą przewagę konkurencyjną, także dzięki wyeliminowaniu nieplanowanych przestojów. Dodatkowo doprowadziło to do zmniejszenia kosztów oraz poprawy jakości produktów i obsługi klienta.

Oto przykład. Twórca inteligentnego tabletu ma właśnie wprowadzić do sprzedaży nową, niedrogą aktualizację oprogramowania. Tego rodzaju aktualizacja może spowodować problemy związane z produktem, takie jak zmniejszenie żywotności baterii. Dzięki cyfrowemu bliźniakowi producent jest w stanie opracować symulację tej aktualizacji, aby automatycznie wykryć ewentualne problemy i przekazać je do działu zarządzania jakością i projektowania przed wprowadzeniem zmiany. Mogą podjąć działania naprawcze/zapobiegawcze i utworzyć inną aktualizację oprogramowania, aby załagodzić problem. Dzięki temu można uniknąć sytuacji niezadowolenia klienta z obsługi, a w konsekwencji negatywnego wpływu na reputację firmy.

Przykładowe zastosowania zarządzania cyklem życia produktu (PLM)

Połącz łańcuch wartości produktów

Ujednolicenie procesów — od pomysłu po komercjalizację produktów i usług — w celu szybszego podejmowania decyzji.

Informacje na temat PLM nowej generacji (PDF)

Bezproblemowa integracja

Ujednolicenie danych i procesów pochodzących z istniejących systemów ERP i łańcucha dostaw w celu zapewnienia podstaw opracowania kompleksowej strategii rozwoju produktów. Usprawnianie wszystkich procesy — powstania pomysłu po produkcję i komercjalizację.

Dowiedz, jak połączyć sieć łańcucha dostaw ze zintegrowanymi aplikacjami

Szybsze wprowadzanie innowacji

Tworzenie inteligentniejszych planów innowacji zasilanych stałym strumieniem wartościowych pomysłów. Skuteczne projektowanie, rozwijanie i zarządzanie wprowadzaniem nowych produktów i wymagań w zakresie zmian konstrukcyjnych.

Zobacz transformację raportu projektu produktu (PDF)

Harmonizacja danych dotyczących produktów

Korzystanie z jednej w skali całego przedsiębiorstwa dokumentacji produktów, obejmującej wszystkie aplikacje, w celu zapewnienia gotowości i odporności na szybko zachodzące złożone zmiany biznesowe.

Przeczytaj komentarz analityka: Tkanie wątku cyfrowego

Obniżenie kosztów utrzymania jakości

Zarządzanie jakością w obiegu zamkniętym umożliwia podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji dzięki przejrzystości i identyfikowalności informacji w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się, jak obniżyć koszty utrzymania jakości

Zapewnianie zgodności produktów

Zapewnianie zgodności produktów i proaktywne śledzenie zmian w całym cyklu życia produktu umożliwiają szybkie dostosowywanie się do zmieniających się standardów globalnych, efektywne zarządzanie dokumentacją techniczną i projektowanie gotowych produktów zgodnych z normami.

Przeczytaj cyfrową książkę o zarządzaniu wymaganiami

Korzystanie z najnowszych technologii

Możliwość natychmiastowego korzystania dzięki wbudowanej analityce predykcyjnej, sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu, IoT i cyfrowemu wsparciu, które wspólnie służą do tworzenia cyfrowych bliźniaków i przekształcania danych w gotowe wnioski.

Połącz PLM i IoT, aby tworzyć bliźniaki cyfrowe i łączyć wątek cyfrowy

Pierwsze kroki z systemem PLM w chmurze Oracle

Czy oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) pomaga szybko zaprojektować i wprowadzić na rynek nowe produkty?

Oprogramowanie PLM początkowo służyło do przesyłania dużych plików CAD i zarządzania dokumentami, ale obecnie stało się niezbędnym elementem wyposażenia współczesnych przedsiębiorstw. Utrzymanie konkurencyjności wymaga zgodności oferty produktów i procesów wprowadzania nowych produktów ze strategicznymi celami zrównoważonego rozwoju i wzrostu. Jednak wiele organizacji nadal korzysta z oddzielnych, starszych systemów (niektóre firmy wykorzystują nawet arkusze kalkulacyjne), które nie są w stanie sprostać dynamicznym wyzwaniom biznesowym.

Oracle Cloud PLM to oparte na chmurze rozwiązanie PLM 4.0, które opiera się na modelu oprogramowania jako usługi (SaaS). Oznacza to, że jest zawsze na bieżąco aktualizowane o najnowsze funkcjonalności, funkcje i najlepsze praktyki. System Cloud PLM jest regularnie aktualizowany, dzięki czemu użytkownik stale korzysta z najnowszych innowacji. Dostęp do tych nowych możliwości oznacza natychmiastowe uzyskanie korzyści z wbudowanej analityki predykcyjnej, sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML), IoT i cyfrowego wsparcia, które wspólnie służą do tworzenia cyfrowych bliźniaków przekształcających dane w prewencyjne, predykcyjne, proaktywne i normatywne wnioski. Oracle Cloud PLM zapewnia prawdziwie cyfrowy wątek — dzięki łączeniu procesów projektowania, planowania, produkcji i usług — stanowiący podstawę wspierania transformacji przedsiębiorstwa. Ujednolicenie PLM na wspólnej platformie, obejmującej ERP, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), planowanie łańcucha dostaw, produkcję, utrzymanie, IoT oraz obsługę klienta, umożliwia szybsze wdrażanie wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań w całym procesie wprowadzania produktu na rynek oraz zachowanie odporności na zmiany na rynku.