Populationshälsa

Vårda mer än individen. Med våra lösningar för populationshälsa kan du bredda organisationens vårdfokus och utöka era insatser till en hel befolkning, med fokus på behandling och förebyggande av kroniska sjukdomar. Vi kan hjälpa dig att samordna vårdinsatser även utanför sjukhuset, med målet att få en friskare befolkning.

Lösningar för populationshälsa

De produkter som visas är avsedda som exempel på vad som har tillhandahållits i specifika fall. Varje medicinteknisk produkt är utformad för att följa bestämmelserna i den region där den används. Vi kan dock inte garantera dess tillgänglighet eller efterlevnad i andra specifika regioner. Lokala anpassningar kan krävas för att uppfylla regionala krav.

Hantera långvariga diagnoser och friskvård

Upptäck vilka luckor som finns i vården för såväl individer som hela populationsgrupper. Använd en samlad informationskälla och hjälp vårdpersonal och vårdadministratörer att fatta mer välgrundade beslut med hjälp av våra lösningar för populationshälsa.

 • Identifiera luckor i vården för individer och hela populationer med hjälp av data.
 • Koppla upp både vårdteamet och patienten, oavsett var de är.
 • Förstå patientkostnader och användning och hur du kan förbättra dem.

Gör mer för värdebaserad vård

Förbättra vårdkvaliteten och stärka organisationens marknadsandelar för att hjälpa till att göra vården så bra som möjligt.

 • Koppla samman information mellan olika vårdinrättningar för att ge nya insikter.
 • Använd uppkopplad information – var ni än befinner er i er omställning till värdebaserad vård – för att förbättra det kliniska beslutsfattandet.
 • Se till att operativt identifiera luckor i vården och uppnå kvalitetskrav för att optimera utgifterna.

Rapportering och analys för hälso- och sjukvård

Förverkliga värdet hos de data du har samlat in – och ännu inte samlat in – genom att hjälpa chefer, läkare, analytiker och övrig personal att lägga mindre tid på att söka och förbereda data och mer tid på att agera på dem.

Vi tillhandahåller lösningar som kan hjälpa er förverkliga potentialen hos alla meningsfulla data från hälso- och sjukvården, från verksamhetsanalys, fördefinierade analyser och ett anpassningsbart datalager till systemanalyser för elektroniska patientjournaler.

 • Ta vara på styrkan som era data ger er – oavsett vilket elektroniskt journalsystem ni använder.
 • Bryt ned barriärerna mellan kliniska, ekonomiska, operativa och icke-traditionella datakällor.
 • Normalisera och integrera data i verksamheten och kliniska arbetsflöden.
 • Kommunicera insikter som inspirerar till handling med berättelserna i dina data.

Funktioner för analys och inbyggd vårdhantering

Använd våra avancerade analyslösningar för att ta fram strategier för populationshälsa och vårdhantering, drivna av kliniska och sociala analyser av hälsodata.

 • Börja redan vid vårdplatsen med evidensbaserade screeningverktyg och föreslagna mål/aktiviteter i patientens vårdplan.
 • Få ut så mycket som möjligt av dina samhällsinvesteringar genom att upptäcka sårbara områden, ända ner till kvartersnivå.
 • Informera om samhällsbaserade vårdbehov, viktiga insatser och möjligheter till partnerskap i samhället.

Heltäckande lösningar för remisshantering

När dina patienter lämnar ditt nätverk kan du gå miste om betydande intäkter. Vi kan hjälpa dig att behålla dina patienter – och dina intäkter – i nätverket.

Viktiga fördelar med våra remisshanteringslösningar

 • Använd våra lösningar oavsett om ni använder ett elektroniskt journalsystem från tredje part eller vårt elektroniska journalsystem.
 • Anpassa remisser till enskilda patienter.
 • Utbyt information på ett säkert sätt, oavsett elektroniskt journalsystem.
 • Få åtkomst till remissinformation direkt i arbetsflödet när du använder vårt elektroniska journalsystem.

Oracle ger dig verklighetsbaserade datalösningar, drivna av Oracle Learning Health Network

Vi har ett rikstäckande nätverk av olika hälso- och sjukvårdssystem som hanterar och delar avidentifierade data för att påskynda upptäckt, utveckling och användning av banbrytande insikter och behandlingar. Våra mer än 100 medlemmar genomför stora kliniska prövningar och resultatforskning.

Vi tillhandahåller en av de största verklighetsbaserade datauppsättningarna och hjälper våra medlemmar starta upp kliniska prövningar. För hälso- och sjukvårdssystem som för närvarande inte har den kapacitet som krävs för kliniska prövningar kan vi tillhandahålla nödvändig teknik och utbildning genom vårt samarbete med Elligo.

Våra medlemmar kan

 • Dra nytta av ett nätverk med avidentifierade data
 • Få hjälp med att komma igång med prövningar, registrera patienter och övervinna hinder
 • Få möjligheter att starta upp eller bidra till branschstudier och hålla fler patienter i nätverket.

Skillnaden med Oracle Health

 • Vi förstår hur data fungerar som underlag för kliniska strategier och beslut

  Aktivera olika strategier beroende på sammanhang och den information om patienter, populationer och samhälle som du kan få via data från våra elektroniska patientjournaler.

 • Vi har bevisad erfarenhet av att koppla samman data

  Vi delar upp datasilor genom att koppla samman standardiserade och icke-standardiserade data från mer än 130 EHR, 120 betalare och 345 privata och offentliga datakällor.

 • Vi tillhandahåller kliniska insikter som kan ge bättre vårdbeslut.

  Med fyra decenniers erfarenhet av hälso- och sjukvårdsteknik ger vi er den expertis ni behöver för att förse er vårdpersonal med användbar kunskap från relevanta data från elektroniska journalsystem.

Truman Medical Centers fokus är att använda innovativ teknik och nytänkande strategier för att erbjuda tillgänglig och toppmodern hälso- och sjukvård till utsatta grupper bland Kansas Citys befolkning.

Get started with Oracle Health


Contact Oracle Health

Talk to a team member about Oracle solutions for healthcare.