Oracle Health – omdefiniera framtidens hälsa

Sammankopplad teknik och enhetliga data gynnar enskilda personer och gör det möjligt för vård- och hälsoekosystemet att påskynda innovation och påverka hälsoresultaten. Oracle Health bygger en öppen hälso- och sjukvårdsplattform med intelligenta verktyg för datastyrda, människocentrerade hälso- och sjukvårdsupplevelser för att koppla samman konsumenter, vårdgivare, betalare samt folkhälso- och biovetenskapsorganisationer.

Titta på videon: Revolutionera vårdupplevelsen för patienter och vårdpersonal (12:14)

Läs Larry Ellison och Seema Vermas Wall Street Journal-artikel om cybersäkerhet inom sjukvården.

Hur Oracle Health kan hjälpa till

 • Förbättra hälsan globalt

  Med den största globala EHR-marknadsandelen kan vi sammanställa data så att kliniker, patienter och forskare ska kunna vidta meningsfulla åtgärder, främja hälsan och arbeta för att förbättra vårdresultat över hela världen.

 • Effektivisera verksamheten

  Utnämnda till ledande inom intäktscykelhantering (RCM) av IDC MarketScape, kan vi erbjuda förutsägande och åtgärdsinriktade hälsoinsikter i rätt tid för att automatisera processer, optimera resursanvändningen och effektivisera arbetet.

 • Släpp loss innovationen

  Med vårt öppna och utbyggbara ekosystem av samarbetspartner och tekniker kan du driva på innovation, utnyttja flexibla infrastruktur- och plattformsresurser och arbeta smartare med klinisk information.

Titta på en demonstration av hur Oracles hälsoprodukter, inklusive Oracle Clinical Digital Assistant, Oracle Health EHR och Oracle Health Care Management, håller på att revolutionera sjukvårdsupplevelsen.

Oracle Health-produkter

De produkter som visas är avsedda som exempel på vad som har tillhandahållits i specifika fall. Varje medicinteknisk produkt är utformad för att följa bestämmelserna i den region där den används. Vi kan dock inte garantera dess tillgänglighet eller efterlevnad i andra specifika regioner. Lokala anpassningar kan krävas för att uppfylla regionala krav.

  • Klinisk programsvit

   Hjälp till att förbättra vårdkvaliteten och patientupplevelsen samtidigt som du förbättrar den kliniska och operativa effektiviteten med den kliniska programsviten från Oracle Health. Våra lösningar hjälper vårdteam i hela vårdkedjan att dokumentera och få tillgång till kritiska patientdata, finjustera arbetsflöden och stödja initiativ för ökad patientsäkerhet.

  • Vårdkedja

   Hjälp patienterna att uppnå bästa möjliga hälsoresultat genom att samordna, hantera och leverera högkvalitativ vård i hela vårdkedjan – från rehabilitering, vård i hemmet och långtidsvård, till psykiatri. Våra lösningar för hela vårdkedjan hjälper vårdpersonal att hitta rätt vårdform där patienterna kan få den fortsatta vård de behöver och samtidigt underlätta informationsutbyte vid vårdöverföringar.

  • Vårdområden och avdelningar

   Organisera vårdinsatser utifrån vårdområdena för att öka intäkterna, förbättra kvaliteten och sänka kostnaderna. Utbudet av kliniska lösningar som utgår från vårdområden och avdelningar kan hjälpa dig att tillhandahålla kunskapsbaserad vård – med elektroniska patientjournaler och unika arbetsflöden som stödjer vårdområden och avdelningar i hela vårdkedjan.

  • Interoperabilitet

   Förenkla flödet av patientdata mellan vårdgivare, leverantörer och över geografiska och tekniska gränser med hjälp av integrerade system. Ge vårdpersonal tillgång till en helhetssyn av patientjournalen och därmed möjlighet att samordna vård mellan sjukvårdssystem, fatta välgrundade beslut och effektivisera verksamheten.

  • Klinisk verksamhet

   Förvandla din kliniska verksamhet genom att förenkla för din vårdpersonal med hälso- och sjukvårdsvertyg och -tekniker som hjälper dem att hantera dagens utmaningar och ge förstklassig vård. Med ett realtidsbaserat hälsosystem kan din organisation uppnå förutsägbara och utmärkta kliniska, operativa och ekonomiska resultat med data från många källor i nära realtid.

  • Patientadministration

   Kliniskt drivna och patientfokuserade – det är grunden för Oracle Healths lösningar inom patientadministration. En kliniskt driven patientadministration tar information som läkarna samlat in i vården och använder den för att främja ekonomiska resultat.

  • Rapportering och analys

   Förvandla organisationens data till användbar och åtgärdsinriktad information med Oracles analyslösningar inom hälso- och sjukvård. Förverkliga värdet hos dina data genom att hjälpa chefer, vårdpersonal, analytiker och andra medarbetare att lägga mindre tid på att söka efter och förbereda data och mer tid på att agera på dem.

  • Populationshälsa

   Vårda mer än enbart individen. Med våra lösningar för folkhälsa kan du utöka din organisations vårdfokus genom att förstärka insatserna inom folkhälsa med betoning på behandling och förebyggande av kroniska sjukdomar. Vi kan hjälpa dig att samordna vårdinsatser även utanför sjukhuset, med målet att få en friskare befolkning.

  • Konsumentupplevelse

   Konsumenternas förväntningar på sjukvården ökar och det blir allt viktigare att sätta den enskilda människan i centrum. Oracle Health har lösningar där digitala entréer, virtuell vård och andra funktioner bidrar till en vårdresa med bästa möjliga konsumentupplevelse.

  • Säkerhet

   Upprätthåll säkerheten i ditt företag med datasäkerhetslösningar som hjälper dig hantera identiteter, regelefterlevnad och säkerhetsgranskningar samt upprätthålla verksamheten även vid driftstopp.

  • Tjänster

   Oracle Health:s professionella tjänster tillhandahåller djupgående analyser som hjälper till att fastställa lämpliga planer för att öka prestationerna, ta fram styrning samt öka läkarnas nöjdhet och effektivitet i EHR.

  • Regler

   Ständigt föränderliga föreskrifter på federal och statlig nivå skapar komplexa utmaningar för många amerikanska vårdgivare. Med våra konsulttjänster inom regelefterlevnad och tillsyn kan vi hjälpa din organisation att hålla sig uppdaterad inom regler och bestämmelser, skapa en styrkommitté för regelefterlevnad och följa upp prestationer.

  • Sjukvårds-ERP – Ekonomi och verksamhet

   Få en samlad översikt över ekonomiska data i hela ditt sjukvårdssystem. Planera mer effektivt, sänk sjukvårdskostnaderna och bygg upp en mer responsiv leveranskedja. Implementera nya affärsmodeller enklare, som värdebaserad vård, och anpassa verksamheten snabbare när företagsmiljön förändras.

  • Molninfrastruktur för hälsa och sjukvård

   Oracles molninfrastruktur (OCI) är byggd för att kunna köra alla arbetsbelastningar inom sjukvården – från äldre applikationssystem till moderna tjänster som bygger på datavetenskapsdriven och modern maskininlärning. Allt för att leverera bättre underbyggda vårdval och en förbättrad och mer patientfokuserad vårdupplevelse.

  • Personalhantering inom sjukvården (HCM)

   Skapa en medarbetarupplevelse som återspeglar dina värden, främjar mångfald, jämlikhet och inkludering samt hjälper både klinisk och icke-klinisk personal i karriärerna.

  • NetSuite för sjukvård och biovetenskap

   Med NetSuites molnbaserade svit för affärshantering, som används av fler än 34 000 kunder, kan organisationer inom sjukvård och biovetenskap öka synligheten, minimera komplexiteten och förbli flexibla när stora förändringar inträffar.

  • Kundupplevelsen

   Tillhandahåll personanpassade upplevelser i de digitala marknadsföringskanalerna för att interagera med patienterna när, var och hur de föredrar, så att de lättare kan engagera sig i sin hälsa.


Personer och organisationer vi hjälper

Förbättra upplevelserna inom hälso- och sjukvården

Förbättra beslutsfattandet, ge holistiskt och personligt stöd, och främja bättre upplevelser för patienter, läkare och personal, med intuitiva och smarta lösningar för vårdgivare.

Förenkla faktureringsprocesserna

Effektivisera administrationen av försäkringsavtal, anpassa upplevelsen för försäkringstagare, främja korrekt fakturering och snabbare bearbetning av ersättningsanspråk med en komplett betalningsplattform för privat hälso- och sjukvård.

Främja populationshälsan

Använd teknik för att ta fram skalbara, globala insikter som kan främja projekt inom populationshälsa och en hälsosam livsstil samt ta itu med faktorer som kan orsaka sjukdomar.

Snabba upp banbrytande klinisk forskning

Samla data från kliniska prövningar, effektivisera och automatisera hantering av säkerhetsfall och stärk affärsverksamheten med lösningar utformade för att stödja innovation och forskning inom biovetenskap.

Se hur olika hälso- och sjukvårdsorganisationer samarbetar med Oracle

Läs alla kundberättelser

Hur Oracle Health kan hjälpa dig att lösa problem i din verksamhet.

”Vi är helt engagerade i uppdraget och vi får mycket hjälp från många partner som är lika engagerade som vi är.”

Samarbete för att förändra hälsan

Get started with Oracle Health


Contact Oracle Health

Talk to a team member about Oracle solutions for healthcare.