Folkhälsa

Våra lösningar förser hälso- och sjukvårdsmyndigheter med en modell som är arbetsflödesdriven och har utformats efter deras grundläggande behov. Här är synkronisering, analys och anpassning av arbetet till ändrade standarder viktiga delar. Med våra lösningar för hälso- och sjukvården kan ni enkelt övervaka aktiviteter och samordna hundratals uppgifter samtidigt. Ni kan också främja evidensbaserade metoder, förbättra det kliniska beslutsfattandet och få en mer enhetlig vård.

Viktiga fördelar med våra folkhälsolösningar innefattar

  • Efterlevnad av kraven i Meaningful Use Stage 3.

  • Tillhandahåll patientinformationsmaterial.

  • Använd kliniska sammanfattningar med informationspaneler för att samla in dokumentation och placera ordinationer på en och samma skärm.

  • Få åtkomst till en patients longitudinella journal och extrahera viktiga patientdata från elektroniska patientjournaler, oavsett vem leverantören är.

  • Hantera vaccinationslager – ladda ned vaccinationsdata till det elektroniska journalsystemet och ladda upp dem till statens vaccinationsregister.

  • Dra nytta av kliniska arbetsflöden för veneriska sjukdomar, TB, HIV, HEP och andra smittsamma sjukdomar.

  • Leverera HIPAA-kompatibel, säker patientkommunikation med säkra meddelanden, labbresultat, e-besök och tidsbokning.

Folkhälsolösningar

Lägg den tekniska grunden och hantera datautmaningar med våra folkhälsolösningar.

De produkter som visas är avsedda som exempel på vad som har tillhandahållits i specifika fall. Varje medicinteknisk produkt är utformad för att följa bestämmelserna i den region där den används. Vi kan dock inte garantera dess tillgänglighet eller efterlevnad i andra specifika regioner. Lokala anpassningar kan krävas för att uppfylla regionala krav.

Folkhälsorapportering Minska dokumentationsbördan

Med våra lösningar kan data skickas automatiskt till folkhälsomyndigheter, vilket bidrar till korrekt rapportering samtidigt som dokumentationsbördan minskar för läkare.

Övervakning av och respons från allmänheten Skapa en samordnad insats


Analys av sjukdomsövervakning

Använd den senaste tekniken och datavetenskapliga verktyg för att förkorta analystiden i en säker miljö som uppfyller alla krav.


Engagemang från intressenter och patienter

Arbeta med folkhälsan på ett integrerat, samordnat sätt. Våra digitala självbetjäningsverktyg kan hjälpa er att sänka kostnaderna och utöka räckvidden inom patientgrupper.


Distribution av nödinsatser

Med vår lösning för nödinsatser kan organisationer som anförtrotts med beredskap för folkhälsoinsatser skapa en förebyggande beredskapsplan för folkhälsoinsatser. Utnyttja vår molntjänst för nödinsatser för att möjliggöra tydlig kommunikation och snabb tilldelning och distribution av kritiska resurser till rätt mottagare i nätverket.


Datamodelloptimering för åtkomst till patientjournal

Bygg vidare på vårt FHIR-datalager och integrera relevant vårdinformation med era kliniska system för att skapa en enda källa för patientinformation.

Folkhälsa Främja friskare människor

Vårda mer än individen. Med våra lösningar för populationshälsa kan ni utöka organisationens fokus genom att rikta insatser över hela populationer och fokusera på hantering och förebyggande av långvariga diagnoser.

Kom igång med våra folkhälsoprodukter


Kontakta oss

Prata med någon från vårt team om hur vi kan hjälpa er organisation att nå era mål.