Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Do czego służy system zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)?

System zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) przekształca tradycyjne funkcje administracyjne działów kadr (takie jakrekrutacja, szkolenia, obsługa wynagrodzeń i świadczeń oraz zarządzanie wydajnością) w możliwości zwiększania motywacji, podniesienia produktywności i uzyskania korzyści biznesowych. W systemie tym pracownicy są dla przedsiębiorstwa zasobami (a nie źródłem kosztów), których wartość można zmaksymalizować metodą strategicznych inwestycji i odpowiedniego zarządzania (tak jak w przypadku innych zasobów).

 

Przygotuj się na wyzwania przyszłości już dzisiaj, korzystając z najlepszego w branży rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management, HCM)

Definicja systemu zarządzania kapitałem ludzkim

Termin „system zarządzania kapitałem ludzkim” (Human Capital Management, HCM) może odnosić się zarówno do strategii biznesowej, jak i do zestawu nowoczesnych aplikacji i innych technologii informatycznych służących do realizacji tej strategii. Terminy powiązane z HCM — takie jak HR, HRMS i HRIS — są czasami używane zamiennie, ich znaczenie jest jednak nieco inne.

 • HR: termin ten obejmuje zestaw tradycyjnych funkcji zarządzania pracownikami, które obejmują zatrudnianie, zarządzanie pracą i stanowiskami, zapewnienie zgodności z przepisami HR oraz raportowanie.
 • HCM: termin ten obejmuje te same procesy, ale także kwestie wynagradzania pracowników oraz zarządzania talentami i personelem.
 • Zarządzanie talentami: termin ten odnosi się do strategicznego zarządzania kadrami przez cały cykl życia pracowników. Obejmuje pozyskiwanie i rekrutację kandydatów, zarządzanie celami i wydajnością, uczenie się i rozwój kariery zawodowej, przeglądy kwalifikacji i zarządzanie sukcesją kadrową.
 • Wynagradzanie pracowników: termin ten odnosi się do wszystkich funkcji kadrowych, które zarządzają wszelkimi pieniężnymi i niepieniężnymi formami wynagradzania, w tym wynagrodzeniami, świadczeniami i listą płac.
 • Zarządzanie personelem: termin ten obejmuje wszystkie funkcje kadrowe związane z zarządzaniem czasem w pozytywnym i negatywnym aspekcie, w tym zarządzanie czasem, pracą oraz nieobecnościami.
 • HRMS: termin odnosi się do zestawu aplikacji i innych technologii obsługujących i automatyzujących procesy kadrowe przez cały cykl życia pracownika. Terminy HCM i HRMS są często używane zamiennie, jako synonimy, jednak HCM kładzie szczególny nacisk na strategiczne podejście do zarządzania pracownikami.
 • HRIS: pierwotnie termin ten odnosił się do przechowywania akt osobowych pracowników. Został jednak w dużej mierze zastąpiony przez termin HRMS. W praktyce terminy HRMS i HRIS są używane zamiennie.

Kluczowe zalety efektywnego systemu zarządzania kapitałem ludzkim

Przyciąganie i zatrzymywanie pracowników
 • Zwiększenie tempa i jakości zatrudniania poprzez szybkie pozyskiwanie i rekrutowanie właściwych kandydatów. Zwiększenie zaangażowania dzięki rozwiązaniom zapewniającym lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym, które pomagają zmotywować pracowników i zapewnić im znakomite środowisko pracy.
 • Zatrzymanie w firmie i dbałość o wykwalifikowanych pracowników poprzez oferowanie profesjonalnych możliwości uczenia się i rozwoju.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa kadrowego poprzez proaktywne planowanie sukcesji kadrowej na stanowiskach kierowniczych i innych kluczowych stanowiskach.
Optymalizacja procesów zarządzania personelem i wydatkami
 • Zróżnicowanie wynagrodzeń poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji wynagrodzeń w formie pieniężnej i niepieniężnej.
 • Zarządzanie czasem i pracą, harmonogramem pracy i związanymi z tym wydatkami.
 • Utrzymanie założonego poziomu wydatków na konkretne projekty i innych kosztów.
 • Budowa kultury płacenia za wyniki.
Dynamiczne reagowanie na zmiany
 • Dostosowanie strategii kadrowej do strategii biznesowej.
 • Przewidywanie rotacji pracowników dzięki zaawansowanym analizom.
 • Szybkie dostosowywanie obsady kadrowej do zmian organizacyjnych.
 • Dostosowywanie procesów kadrowych w celu zaspokojenia unikatowych potrzeb.
Usprawnienie funkcjonowania działu kadr
 • Konsolidacja niejednorodnych systemów HRMS.
 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych do podejmowania bardziej inteligentnych decyzji kadrowych.
 • Automatyzacja ręcznych procesów w skali globalnej i lokalnej.
 • Przyspieszenie procesów kadrowych dzięki samoobsłudze.

Funkcjonalne składniki systemu zarządzania kapitałem ludzkim

HR

Uprość swoje systemy HRIS i zarządzaj całym personelem za pomocą jednego globalnego systemu dokumentacji.

 • Cykl życia pracownika: zarządzaj wszystkimi pracownikami, pełnoetatowymi i tymczasowymi, od zatrudnienia do przejścia na emeryturę, za pomocą zlokalizowanych narzędzi przystosowanych do potrzeb ponad 200 krajów i jurysdykcji.
 • Strategiczne zarządzanie HR: śledź dane osobowe i dotyczące zatrudnienia, twórz struktury stanowisk pracy, zarządzaj dokumentami pracowników oraz prognozuj wydajność i rotację za pomocą jednego rozwiązania.
 • Zapewnianie usług HR: zapewnij menedżerom i pracownikom możliwość samoobsługi z poziomu dowolnego urządzenia i udostępnij stanowisko pomocy kadrowej HR Help Desk przeznaczone do obsługi poufnych spraw kadrowych.
 • Zaangażowanie pracowników: motywuj swoich podwładnych za pomocą usług z zakresu ochrony zdrowia, konkursów, wolontariatu i narzędzi do budowania osobistego wizerunku.
 • Zgodność z przepisami i wykrywanie oszustw: podnieś poziom bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zgłaszanie incydentów i zabezpiecz swoje dane za pomocą narzędzi do wykrywania oszustw i autonomicznych zabezpieczeń.

Zarządzanie talentami

Zapewnij jednostkom organizacyjnym możliwość zarządzania całym cyklem życia wykwalifikowanych pracowników — od efektywnego pozyskiwania kandydatów i rekrutacji po wdrażanie nowych pracowników w obowiązki, zarządzanie celami i wydajnością, nagradzanie za wysoką wydajność, zapewnianie możliwości ciągłego uczenia się, rozwijanie kariery zawodowej i przeprowadzanie przeglądów kwalifikacji oraz planowanie optymalnej sukcesji kadrowej. Jednocześnie dbaj o właściwe zaangażowanie pracowników w wykonywanie obowiązków.

 • Pozyskiwanie talentów: zajmuj się kandydatami w kompetentny, zorientowany na ich potrzeby sposób i dopasuj najlepszych kandydatów do poszczególnych stanowisk, wykorzystując innowacyjne technologie.
 • Zarządzanie ocenami: dopasuj indywidualne cele pracowników do celów biznesowych firmy i wspieraj pracowników poprzez częste kontrole postępów, aby zoptymalizować ich wydajność.
 • Rozwój zawodowy: identyfikuj możliwości rozwoju kariery i aktualizuj plan rozwoju poszczególnych pracowników, aby pomóc im w realizacji celów zawodowych.
 • Ocena talentów i zarządzanie następstwami: oceniaj trendy kadrowe w skali makro i aktywnie prognozuj przyszłe potrzeby kadrowe na stanowiskach kierowniczych i innych kluczowych stanowiskach.
 • Szkolenia: zaspokajaj potrzeby szkoleniowe nowoczesnych pracowników i dbaj o bieżące uzupełnianie przez nich kwalifikacji. Wykorzystaj wbudowaną inteligencję, aby zapewniać szkolenia dostosowane do potrzeb.

Zarządzanie personelem

Kontroluj koszty pracy, ogranicz procesy ręczne i uprość procedury zapewniania zgodności z przepisami, których mają przestrzegać wszyscy pracownicy, w skali globalnej.

 • Wynagrodzenia: analiza, modelowanie, budżetowanie i administrowanie lokalnymi i globalnymi planami wynagrodzeń.
 • Całkowite wynagrodzenie: dogłębny wgląd we wszystkie działania związane z wynagradzaniem kierownictwa, menedżerów i pracowników.
 • Płaca za wyniki: wykorzystaj obliczenia dotyczące wydajności i realizacji celów oraz inne wskaźniki do obliczania wynagrodzeń.

Wynagradzanie pracowników

Przyciągnij i zatrzymaj w firmie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz zapewnij firmie korzyści poprzez stosowanie zróżnicowanej strategii wynagradzania pracowników. Zapewnij maksymalną dokładność danych o płacach i wynagrodzeniach za pomocą nowoczesnej i innowacyjnej technologii.

 • Wynagrodzenia: analiza, modelowanie, budżetowanie i administrowanie lokalnymi i globalnymi planami wynagrodzeń.
 • Świadczenia: udostępniaj elastyczne opcje programu świadczeń, które można dostosować do indywidualnych potrzeb biznesowych.
 • Lista płac: przetwarzaj listę płac i zapewnij zgodność z przepisami poprzez udostępnienie dokładnych przepisów z zakresu płac, sprawozdawczości podatkowej i innych.

Krótka historia systemów zarządzania kapitałem ludzkim

Termin „kapitał ludzki” został po raz pierwszy użyty w latach 50. i 60. XX wieku, gdy komputery umożliwiły przyspieszenie automatyzacji, która rozpoczęła się w epoce przemysłowej. Ekonomiści i ludzie biznesu zaczęli postrzegać pracowników nie jako wymienialne elementy wykonujące rutynowe zadania, lecz jako specjalistów o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, którzy mogą stymulować rozwój firmy.

Nic dziwnego, że termin ten ponownie zyskał na popularności wraz z rozwojem Internetu pod koniec lat 90. XX wieku. Nowe technologie pozwoliły szybko zautomatyzować całkiem nowy zestaw procesów biznesowych. Natomiast Internet zmienił sposób pracy i współpracy pracodawców i menedżerów. Wszystkie te zmiany spowodowały, że kadra kierownicza przedsiębiorstw musiała zmienić sposoby pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, zatrzymywania ich w firmie i zatrudniania w dynamicznie zmieniającej się strukturze stanowisk.

Tę dekadę można nazwać Złotą Erą HCM. Nowe technologie cyfrowe umożliwiły szefom działów kadr zapewnianie pracownikom bardziej angażującego i spersonalizowanego środowiska pracy, na dużą skalę. Jednocześnie pojawiły się technologie, takie jak automatyzacja danych, analizy predykcyjne i sztuczna inteligencja (AI), które pozwalały wdrażać nowe innowacje umożliwiające lepsze zrozumienie potrzeb pracowników, zarządzanie kadrami oraz motywowanie i angażowanie pracowników. Kierownictwo działów kadr otrzymało do dyspozycji cały szereg nowych narzędzi, które mogły pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu możliwości pracowników — od inteligentnej rekrutacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i spersonalizowanych praktyk zapobiegania rotacji po wysoce zoptymalizowane systemy wynagradzania.

HCM w chmurze

Model chmurowy i model udostępniania oprogramowania jako usługi (software-as-a-service, SaaS) szybko stają się nowym standardem dla technologii HCM. Podejście oparte na chmurze przyspiesza wdrażanie, zamienia zmienne nakłady inwestycyjne w stałe i przejrzyste koszty operacyjne, obniża koszty IT i zwiększa sprawność działania poprzez przyspieszenie i upraszczanie ścieżek uaktualniania.

Chociaż istnieje wielu dostawców usług SaaS HCM, nie wszyscy są do siebie podobni. Oceniając dostawców i rozwiązania, firmy muszą im zadawać kluczowe pytania, ponieważ rozważają wdrożenie nie tylko tych funkcji HCM, których potrzebują dzisiaj, ale także tych, których będą potrzebować w przyszłości.

 • Czy dostawca będzie działać przez dłuższy czas?
 • Czy dostawca inwestuje w innowacje?
 • Czy dostawca będzie w stanie zabezpieczyć bardzo wrażliwe dane pracowników?
 • Czy dostawca może przechowywać dane w lokalizacjach wymaganych w danym kraju z przyczyn prawnych?
 • Czy firma może sama zadecydować o ścieżce i czasie uaktualniania?
 • Czy firma będzie w stanie szybko i łatwo zintegrować procesy HR z ERP, CRM i innymi procesami biznesowymi?

Przyszłość HCM

Oczywiste jest, że technologia przekształca środowisko pracy, jakie znamy. Nowe technologie zmieniają strategie biznesowe, eliminując pewne stanowiska i tworząc nowe możliwości pracy. W miarę jak ulegają transformacji tradycyjne struktury hierarchiczne, zmieniają się również zasoby kadrowe — pracownicy tworzą teraz sprawniejsze sieci zespołów o bardziej płaskiej strukturze, bardziej mobilne, globalne i zróżnicowane. HCM również szybko ewoluuje. Należy się spodziewać szybszego wdrażania już znanych technologii, takich jak SaaS i technologie mobilne, a także najnowocześniejszych technologii, od samouczenia się maszyn po sztuczną inteligencję.

 • Mobilność zwiększa zaangażowanie i produktywność dzięki wyposażeniu działów kadr, pracowników i menedżerów w samoobsługowe aplikacje mobilne klasy konsumenckiej.
 • Media społecznościowe zwiększają produktywność wszystkich pracowników, którzy mogą współpracować z kolegami i mentorami w przedsiębiorstwie.
 • Chatboty pozwalają szybciej i efektywniej uzyskać odpowiedzi na pytania.
 • Sztuczna inteligencja (AI) oferuje możliwości niedostępne dla zwykłego człowieka — pozwala na przykład szybko wydobywać dane z tysięcy CV i punktów danych w celu znalezienia najlepszych kandydatów na dane stanowisko.

Przekształć HCM za pomocą nowoczesnych najlepszych praktyk Oracle

Aby uzyskać globalny, kompleksowy wgląd w strategię HCM, najlepsze praktyki i nowe technologie, poznaj współczesne najlepsze praktyki dla działu kadr i zarządzania kadrami. Rozwiązanie to obejmuje następujące procesy:

 • Od rekrutacji do wdrożenia pracownika
 • Od świadczeń do listy płac
 • Od listy płac do wypłaty
 • Od gromadzenia danych dotyczących czasu pracy do listy płac
 • Od wyznaczenia celu do oceny wydajności
 • Od planowania po rozwój kariery
 • Od przeglądu kwalifikacji do planowania sukcesji kadrowej
 • Od planowania nieobecności po zapewnianie ciągłości
 • Od pozyskiwania wiedzy o pracownikach do zapewniania równowagi między ich życiem zawodowym a osobistym
 • Od rozwiązania stosunku pracy do analizy zasobów kadrowych

 

Fedcap Group odkrywa możliwości oferowane przez Oracle HCM Cloud, zmieniając procesy biznesowe i życie pracowników.