Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Do czego służy system zarządzania kapitałem ludzkim?

System zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management, HCM) ma na celu przekształcenie tradycyjnych funkcji administracyjnych działu kadr (HR) — takich jak rekrutacja, szkolenia, płace, wynagrodzenia i zarządzanie wydajnością — w możliwości zwiększania zaangażowania, produktywności i korzyści biznesowych. W systemie tym pracownicy są dla przedsiębiorstwa zasobami (a nie tylko źródłem kosztów), których wartość można zmaksymalizować metodą strategicznych inwestycji i odpowiedniego zarządzania (tak jak w przypadku innych zasobów).

Definicja systemu zarządzania kapitałem ludzkim

Termin „system zarządzania kapitałem ludzkim” (HCM) może odnosić się zarówno do strategii biznesowej, jak i do zestawu nowoczesnych aplikacji i innych technologii informatycznych służących do realizacji tej strategii. Terminy powiązane z HCM — takie jak HR, HRMS i HRIS — są czasami używane zamiennie, ich znaczenie jest jednak nieco inne:

Dynamiczny rozwój branży e-commerce sprawia, że system HCM jest coraz bardziej przydatnym, a czasami niezbędnym narzędziem, które pozwala na:

 • HR: termin ten odnosi się do zestawu tradycyjnych funkcji zarządzania pracownikami obejmujących zatrudnianie, zarządzanie zakresami obowiązków i stanowiskami pracy, zapewnianie globalnej zgodności z przepisami prawa pracy i sprawozdawczość.
 • HCM (Human Capital Management, zarządzanie kapitałem ludzkim): termin ten obejmuje te same procesy, ale także kwestie wynagradzania pracowników oraz zarządzania kadrami i personelem.
 • Zarządzanie kadrami (Talent Management): termin ten odnosi się do strategicznego zarządzanie kadrami przez cały cykl życia pracowników. Obejmuje pozyskiwanie i rekrutację kandydatów, zarządzanie celami i wydajnością, uczenie się i rozwój kariery zawodowej, przeglądy kwalifikacji i zarządzanie sukcesją kadrową.
 • Wynagradzanie pracowników: termin ten odnosi się do wszystkich funkcji kadrowych, które zarządzają wszelkimi pieniężnymi i niepieniężnymi formami wynagradzania, w tym wynagrodzeniami, świadczeniami i listą płac.
 • Zarządzanie personelem: termin ten obejmuje wszystkie funkcje kadrowe związane z zarządzaniem czasem w pozytywnym i negatywnym aspekcie, w tym zarządzanie czasem, pracą oraz nieobecnościami.
 • HRMS (Human Resource Management System, system zarządzania zasobami ludzkimi/kadrami): termin odnosi się do zestawu aplikacji i innych technologii obsługujących i automatyzujących procesy kadrowe przez cały cykl życia pracownika. Terminy HCM i HRMS są często używane zamiennie, jako synonimy, jednak HCM kładzie szczególny nacisk na strategiczne podejście do zarządzania pracownikami.
 • HRIS (Human Resource Information System, system informacji kadrowych): pierwotnie termin ten odnosił się do przechowywania akt osobowych pracowników. Został jednak w dużej mierze zastąpiony przez termin HRMS. W praktyce terminy HRMS i HRIS są używane zamiennie.

Kluczowe zalety efektywnego systemu zarządzania kapitałem ludzkim

Przyciąganie i zatrzymywanie pracowników
 • Zwiększenie tempa i jakości zatrudniania poprzez szybkie pozyskiwanie i rekrutowanie właściwych kandydatów. Zwiększenie zaangażowania dzięki rozwiązaniom zapewniającym lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym, które pomagają zmotywować pracowników i zapewnić im znakomite środowisko pracy.
 • Zatrzymanie w firmie i dbałość o wykwalifikowanych pracowników poprzez oferowanie profesjonalnych możliwości uczenia się i rozwoju.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa kadrowego poprzez proaktywne planowanie sukcesji kadrowej na stanowiskach kierowniczych i innych kluczowych stanowiskach.
Optymalizacja procesów zarządzania personelem i wydatkami
 • Zróżnicowanie wynagrodzeń poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji wynagrodzeń w formie pieniężnej i niepieniężnej.
 • Zarządzanie czasem i pracą, harmonogramem pracy i związanymi z tym wydatkami.
 • Utrzymanie założonego poziomu wydatków na konkretne projekty i innych kosztów.
 • Budowa kultury płacenia za wyniki.
Sprawne reagowanie na zmiany
 • Dostosowanie strategii kadrowej do strategii biznesowej.
 • Przewidywanie rotacji pracowników dzięki zaawansowanym analizom.
 • Szybkie dostosowywanie obsady kadrowej do zmian organizacyjnych.
 • Dostosowywanie procesów kadrowych w celu zaspokojenia unikatowych potrzeb.
Usprawnienie funkcjonowania działu kadr
 • Konsolidacja niejednorodnych systemów HRMS.
 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych do podejmowania bardziej inteligentnych decyzji kadrowych.
 • Automatyzacja ręcznych procesów w skali globalnej i lokalnej.
 • Przyspieszenie procesów kadrowych dzięki samoobsłudze.

Funkcjonalne składniki systemu zarządzania kapitałem ludzkim

Globalne zarządzanie zasobami ludzkimi

Uprość swoje systemy HRIS i zarządzaj całym personelem za pomocą jednego globalnego systemu dokumentacji.

 • Cykl życia pracownika: zarządzaj wszystkimi pracownikami, pełnoetatowymi i tymczasowymi, od zatrudnienia do przejścia na emeryturę, za pomocą zlokalizowanych narzędzi przystosowanych do potrzeb ponad 200 krajów i jurysdykcji.
 • Strategiczne zasoby ludzkie: śledź dane osobowe i dotyczące zatrudnienia, twórz struktury stanowisk pracy, zarządzaj dokumentami pracowników oraz prognozuj wydajność i rotację za pomocą jednego rozwiązania.
 • Świadczenie usług kadrowych: zapewnij menedżerom i pracownikom możliwość samoobsługi z poziomu dowolnego urządzenia i udostępnij stanowisko pomocy kadrowej HR Help Desk przeznaczone do obsługi poufnych spraw kadrowych.
 • Angażowanie pracowników: motywuj swoich podwładnych za pomocą usług z zakresu ochrony zdrowia, konkursów, wolontariatu i narzędzi do budowania osobistego wizerunku.
 • Ograniczenie wyzwań związanych z zapewnianiem zgodności z przepisami: podnieś poziom bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zgłaszanie incydentów i zabezpiecz swoje dane za pomocą narzędzi do wykrywania oszustw i autonomicznych zabezpieczeń.
Zarządzanie kadrami

Zapewnij jednostkom organizacyjnym możliwość zarządzania całym cyklem życia wykwalifikowanych pracowników — od efektywnego pozyskiwania kandydatów i rekrutacji po wdrażanie nowych pracowników w obowiązki, zarządzanie celami i wydajnością, nagradzanie za wysoką wydajność, zapewnianie możliwości ciągłego uczenia się, rozwijanie kariery zawodowej i przeprowadzanie przeglądów kwalifikacji oraz planowanie optymalnej sukcesji kadrowej. Jednocześnie dbaj o właściwe zaangażowanie pracowników w wykonywanie obowiązków.

 • Pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników: zajmuj się kandydatami w kompetentny, zorientowany na ich potrzeby sposób i dopasuj najlepszych kandydatów do poszczególnych stanowisk, wykorzystując innowacyjne technologie.
 • Zarządzanie wydajnością: dopasuj indywidualne cele pracowników do celów biznesowych firmy i wspieraj pracowników poprzez częste kontrole postępów, aby zoptymalizować ich wydajność.
 • Rozwój kariery zawodowej: zidentyfikuj możliwości rozwoju kariery i aktualizuj plan rozwoju poszczególnych pracowników, aby pomóc im w realizacji celów zawodowych.
 • Przeglądy kwalifikacji i zarządzanie sukcesją kadrową: oceniaj trendy kadrowe w skali makro i aktywnie prognozuj przyszłe potrzeby kadrowe na stanowiskach kierowniczych i innych kluczowych stanowiskach.
 • Szkolenia: zaspokajaj potrzeby szkoleniowe nowoczesnych pracowników i dbaj o bieżące uzupełnianie przez nich kwalifikacji. Wykorzystaj wbudowaną inteligencję, aby zapewniać szkolenia dostosowane do potrzeb.
Zarządzanie personelem

Kontroluj koszty pracy, ogranicz procesy ręczne i uprość procedury zapewniania zgodności z przepisami, których mają przestrzegać wszyscy pracownicy, w skali globalnej.

 • Wynagrodzenia: analiza, modelowanie, budżetowanie i administrowanie lokalnymi i globalnymi planami wynagrodzeń.
 • Kompleksowe zarządzanie wynagrodzeniami: dogłębny wgląd we wszystkie działania związane z wynagradzaniem kierownictwa, menedżerów i pracowników.
 • Uzależnienie płacy od wyników: wykorzystaj do obliczania wynagrodzeń oceny wydajności i realizacji celów oraz inne wskaźniki.
Wynagradzanie pracowników

Przyciągnij i zatrzymaj w firmie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz zapewnij firmie korzyści poprzez stosowanie zróżnicowanej strategii wynagradzania pracowników. Zapewnij maksymalną dokładność danych o płacach i wynagrodzeniach za pomocą nowoczesnej i innowacyjnej technologii.

 • Wynagrodzenia: analiza, modelowanie, budżetowanie i administrowanie lokalnymi i globalnymi planami wynagrodzeń.
 • Świadczenia: udostępniaj elastyczne opcje programu świadczeń, które można dostosować do indywidualnych potrzeb biznesowych.
 • Lista płac: przetwarzaj listę płac i zapewnij zgodność z przepisami poprzez udostępnienie dokładnych przepisów z zakresu płac, sprawozdawczości podatkowej i innych.

Krótka historia systemów zarządzania kapitałem ludzkim

Termin „kapitał ludzki” został po raz pierwszy użyty w latach 50. i 60. XX wieku, gdy komputery umożliwiły przyspieszenie automatyzacji, która rozpoczęła się w epoce przemysłowej. Ekonomiści i ludzie biznesu zaczęli postrzegać pracowników nie jako wymienialne elementy wykonujące rutynowe zadania, lecz jako specjalistów o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, którzy mogą stymulować rozwój firmy.

Nic dziwnego, że termin ten ponownie zyskał na popularności wraz z rozwojem Internetu pod koniec lat 90. XX wieku. Nowe technologie pozwoliły szybko zautomatyzować całkiem nowy zestaw procesów biznesowych. Natomiast Internet zmienił sposób pracy i współpracy pracodawców i menedżerów. Wszystkie te zmiany spowodowały, że kadra kierownicza przedsiębiorstw musiała zmienić sposoby pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, zatrzymywania ich w firmie i zatrudniania w dynamicznie się zmieniającej strukturze stanowisk.

Tę dekadę można nazwać Złotą Erą HCM. Nowe technologie cyfrowe umożliwiają szefom działów kadr zapewnianie pracownikom bardziej angażującego i spersonalizowanego środowiska pracy, na dużą skalę. Jednocześnie nowe technologie, takie jak automatyzacja danych, analizy predykcyjne i sztuczna inteligencja (AI), pozwoliły wdrożyć nowe innowacje umożliwiające lepsze zrozumienie potrzeb pracowników, zarządzanie kadrami oraz motywowanie i angażowanie pracowników. Kierownictwo działów kadr ma do dyspozycji cały szereg nowych narzędzi, które mogą pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu możliwości pracowników — od inteligentnej rekrutacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i spersonalizowanych praktyk zapobiegania rotacji po wysoce zoptymalizowane systemy wynagradzania.

HCM w chmurze

Model chmurowy i model udostępniania oprogramowania jako usługi (software-as-a-service, SaaS) szybko stają się nowym standardem dla technologii HCM. Podejście oparte na chmurze przyspiesza wdrażanie, zamienia zmienne nakłady inwestycyjne w stałe i przejrzyste koszty operacyjne, obniża koszty IT i zwiększa sprawność działania poprzez przyspieszenie i upraszczanie ścieżek uaktualniania.

Chociaż istnieje wielu dostawców usług SaaS HCM, nie wszyscy są do siebie podobni. Oceniając dostawców i rozwiązania, firmy muszą im zadawać kluczowe pytania, ponieważ rozważają wdrożenie nie tylko tych funkcji HCM, których potrzebują dzisiaj, ale także tych, których będą potrzebować w przyszłości.

 • Czy dostawca będzie działać przez dłuższy czas?
 • Czy dostawca inwestuje w innowacje?
 • Czy dostawca będzie w stanie zabezpieczyć bardzo wrażliwe dane pracowników?
 • Czy dostawca może przechowywać dane w lokalizacjach wymaganych w danym kraju z przyczyn prawnych?
 • Czy firma może sama zadecydować o ścieżce i czasie uaktualniania?
 • Czy firma będzie w stanie szybko i łatwo zintegrować procesy HR z ERP, CRM i innymi procesami biznesowymi?
Przyszłość HCM

Oczywiste jest, że technologia przekształca środowisko pracy, jakie znamy. Nowe technologie zmieniają strategie biznesowe, eliminując pewne stanowiska i tworząc nowe możliwości pracy. W miarę jak ulegają transformacji tradycyjne struktury hierarchiczne, zmieniają się również zasoby kadrowe — pracownicy tworzą teraz sprawniejsze sieci zespołów o bardziej płaskiej strukturze, bardziej mobilne, globalne i zróżnicowane. Ewoluuje szybko również HCM. Należy się spodziewać szybszego wdrażania już znanych technologii, takich jak SaaS i technologie mobilne, a także najnowocześniejszych technologii, od samouczenia się maszyn po sztuczną inteligencję.

 • Mobilność zwiększa zaangażowanie i produktywność dzięki wyposażeniu działów kadr, pracowników i menedżerów w samoobsługowe aplikacje mobilne klasy konsumenckiej.
 • Media społecznościowe zwiększają produktywność wszystkich pracowników, którzy mogą współpracować z kolegami i mentorami w przedsiębiorstwie.
 • Chatboty pozwalają szybciej i efektywniej uzyskać odpowiedzi na pytania.
 • Sztuczna inteligencja (AI) oferuje możliwości niedostępne dla zwykłego człowieka — pozwala na przykład szybko wydobywać dane z tysięcy CV i punktów danych w celu znalezienia najlepszych kandydatów na dane stanowisko.
Przekształć HCM za pomocą nowoczesnych najlepszych praktyk Oracle

Aby uzyskać globalny, kompleksowy wgląd w strategię HCM, nowe technologie i najlepsze praktyki, sprawdź nowoczesną najlepszą praktykę dla działu kadr i zarządzania kadrami. Rozwiązanie to obejmuje następujące procesy:

 • Od rekrutacji do wdrożenia pracownika
 • Od świadczeń do listy płac
 • Od listy płac do wypłaty
 • Od gromadzenia danych dotyczących czasu pracy do listy płac
 • Od wyznaczenia celu do oceny wydajności
 • Od planowania po rozwój kariery
 • Od przeglądu kwalifikacji do planowania sukcesji kadrowej
 • Od planowania nieobecności po zapewnianie ciągłości
 • Od pozyskiwania wiedzy o pracownikach do zapewniania równowagi między ich życiem zawodowym a osobistym
 • Od rozwiązania stosunku pracy do analizy zasobów kadrowych