Data Labeling 定价

OCI Data Labeling 每月免费提供 1000 条带注释的数据记录,之后每条带注释的数据记录收费为 0.0002 美元。

OCI Data Labeling

带注释的数据记录数量
价格
套餐限制
0-1000 个事务

1000 个事务
前 1000 个事务后的每 1000 个事务

注:为免疑义,本网页所用以下术语专指以下含义:

  1. Oracle专指Oracle境外公司而非甲骨文中国。
  2. 相关Cloud或云术语均指代Oracle境外公司提供的云技术或其解决方案。