Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Co je ERP?

Zkratka ERP pochází z anglického výrazu enterprise resource planning – plánování podnikových zdrojů. Označuje sadu softwaru, který organizace používají ke správě každodenních obchodních činností, jako je účetnictví, zásobování, řízení projektů, řízení rizik a dodržování předpisů a operace dodavatelského řetězce. Úplná sada ERP také zahrnuje software enterprise performance management (EPM), který slouží k plánování a tvorbě rozpočtu, předpovědí a výkazů finančních výsledků organizace.

Systémy ERP propojují a definují celou řadu obchodních procesů, aby mezi nimi umožnily průtok dat. Díky sběru sdílených dat o transakcích organizace z různých zdrojů eliminují systémy ERP duplikaci dat a zajišťují integritu dat pomocí jediného zdroje spolehlivých informací.

V dnešní době jsou systémy ERP nepostradatelné při správě tisíců firem všech velikostí a všech odvětví. Pro tyto společnosti je systém ERP stejně nepostradatelný jako elektrické rozvody, které napájejí osvětlení.

Základní prvky systému ERP

Základní prvky systému ERP

Systémy ERP jsou navržené na základě sdílené definované datové struktury (schématu), která má obvykle sdílenou databázi. To umožňuje poskytovat informace v rámci celého podniku s využitím normalizovaných dat založených na společných definicích a zkušenostech uživatelů. Se systémem ERP jsou pak tyto základní stavební kameny navzájem propojeny s definovanými obchodními procesy řízenými pracovními postupy ve všech odděleních společnosti (např. finanční, personální, technické, marketingové, provozní oddělení), propojenými systémy a osobami, které je používají. Jednoduše řečeno, ERP je nástrojem pro integraci lidí, procesů a technologií v moderním podniku.

Například: Představte si společnost, která sestavuje automobily z dílů a dodávek nakoupených od více dodavatelů. Systém ERP nejenže sleduje žádanky na zboží a jeho nákup, ale také zajišťuje, aby každá součást procesu od nákupu po platbu využívala jednotná a čistá data spojená s integrovanými podnikovými pracovními postupy, obchodními procesy a výkaznictvím s analytikou. Pokud je systém ERP u tohoto výrobce automobilů správně nasazen, bude například součást „přední brzdové destičky“ jednotně označena názvem dílu, velikostí, materiálem, zdrojem, číslem šarže, číslem dílu od dodavatele, sériovým číslem, náklady a specifikací, společně s množstvím dalších popisných a datově orientovaných položek. Protože jsou data životně důležitým aktivem každé moderní společnosti, usnadňuje systém ERP shromáždění, uspořádání, analýzu a distribuci těchto informací každému jednotlivci a systému, který je potřebuje k tomu, aby co nejlépe plnil svou úlohu a odpovědnost.

Systém ERP také zajišťuje, aby tato datová pole a atributy putovaly na správný účet v hlavní účetní knize společnosti (např. účet „brzdové destičky“). Tím je zajištěno řádné sledování a evidence všech nákladů. Pokud by se přední brzdové destičky nazývaly „předními brzdami“ v jednom softwarovém systému (nebo možná sadě tabulek), „brzdovými destičkami“ v jiném systému a „přdn-dest“ ve třetím, bylo by pro výrobce automobilů obtížné zjistit, kolik se každoročně vynakládá na přední brzdové destičky a zda je třeba změnit dodavatele nebo vyjednat lepší ceny.

Klíčovým principem systémů ERP je centrální sběr dat pro širokou distribuci. Namísto několika samostatných databází s nekonečnou zásobou nepropojených tabulek dávají systémy ERP chaosu řád, aby každý uživatel od generálního ředitele až po účetní mohl vytvářet, ukládat a používat stejná data získaná ze společných procesů. Díky zabezpečenému a centralizovanému úložišti dat má každý člověk ve firmě jistotu, že jsou data správná, aktuální a úplná. Integrita dat je zajištěna pro každý úkol prováděný v organizaci, ať už jde o čtvrtletní finanční zprávu, nebo jediný příjmový výkaz, aniž byste se museli spoléhat na tabulky náchylné k chybám.

Zobrazit všechny zdroje týkající se systému ERP

Hodnota systému ERP pro firmu

Hodnota systému ERP pro firmu

Význam systémů ERP v dnešním světě obchodu lze jen stěží přehlédnout. Podniková data a procesy jsou zachytávány v systémech ERP, takže podniky mohou spojit samostatná oddělení a zlepšit pracovní postupy. Výsledkem jsou významné celkové úspory. Mezi příklady konkrétních výhod pro firmu patří tyto:

  • Vylepšená obchodní analytika z informací v reálném čase, které jsou generovány z výkazů
  • Nižší provozní náklady díky efektivnějším obchodním procesům a osvědčeným postupům
  • Dokonalejší spolupráce uživatelů, kteří sdílejí data ve smlouvách, žádankách a nákupních objednávkách
  • Vyšší efektivita prostřednictvím společného uživatelského prostředí napříč mnoha obchodními funkcemi a dobře definovanými obchodními procesy
  • Konzistentní infrastruktura od podpůrných útvarů až po kontaktní centrum, s jednotným vzhledem všech rozhraní obchodních činností
  • Vysoká míra příznivého přijetí uživateli na základě jednotného uživatelského prostředí a vzhledu
  • Nižší riziko díky lepší integritě dat a řízení financí
  • Nižší náklady na řízení a provoz díky jednotným a integrovaným systémům

Zobrazit všechny produkty ERP

Minulost: Historie ERP

Od papírových karet k mobilním zařízením

Počátky ERP sahají více než 100 let do minulosti. V roce 1913 vyvinul technik Ford Whitman Harris systém, který se proslavil jako model EOQ – systém pro plánování výroby založený na papírových záznamech. Po desetiletí byl EOQ standardem ve výrobě. Výrobce nástrojů Black and Decker situaci změnil v roce 1964, když jako první podnik nasadil řešení MRP, které kombinovalo koncepty EOQ a sálový počítač.

MRP zůstalo výrobním standardem až do chvíle, kdy byl v roce 1983 vyvinut systém plánování výrobních zdrojů nazvaný MRP II. MRP II obsahoval moduly, jako byly klíčové komponenty softwarové architektury a integrované centrální výrobní komponenty, určené mimo jiné pro nákup, účtování materiálů, plánování a správu smluv. Poprvé se také do společného systému integrovaly různé výrobní úkoly. MRP II nabízel také lákavý způsob, jak by mohly organizace využít software ke sdílení a integraci podnikových dat a také podpoře výrobní účinnosti díky lepšímu plánování výroby, sníženým skladovým zásobám a menšímu množství odpadu.

S vývojem počítačových technologií v 70. a 80. letech 20. století se vyvíjely koncepty podobné MRP II, které byly navrženy za účelem zvládnutí obchodních aktivit přesahujících výrobu a za účelem začlenění financí, řízení vztahů se zákazníky a dat lidských zdrojů. V roce 1990 měli technologičtí analytici pro tuto novou kategorii podnikového řídicího softwaru název: podnikové plánování zdrojů (ERP).

Minulost: Období od devadesátých let minulého století po nové tisíciletí

Z on-premises do cloudu

Od devadesátých let minulého století do začátku 21. století se systémy ERP rychle šířily. Zároveň však začaly růst náklady na implementaci systémů ERP. Hardware potřebný k používání softwaru byl obvykle on-premises a skládal se z velkých počítačů v serverovně. Hardwarové i softwarové licence vyžadovaly odpisy kapitálových investic v délce 5–10 let. Kromě toho organizace téměř vždy chtěly přizpůsobit své systémy ERP tak, aby vyhovovaly jejich specifickým potřebám, což znamenalo další náklady na softwarové konzultanty a školení.

Technologie ERP se mezitím dále vyvíjela a zapojila internet pomocí nových funkcí, jako je vložená analytika. S postupem času řada firem pochopila, že jejich on-premises systémy ERP nedokážou udržet krok s moderními nároky na zabezpečení nebo novými technologiemi, jako jsou chytré telefony.

Současný stav: Nový model dodávky systému ERP

Software jako služba (SaaS)

Vstupte do cloudu – konkrétně do modelu softwaru poskytovaného formou služby (SaaS) pro systém ERP. Když je ERP software dodán „jako služba“ v cloudu, běží na síti vzdálených serverů namísto uvnitř firemní serverovny. Poskytovatel cloudu opravuje, spravuje a aktualizuje software několikrát ročně. Zákazník tak nemusí provádět nákladný upgrade jednou za 5–10 let (nebo častěji) on premises. Cloud dokáže snížit provozní i kapitálové náklady, protože společnost nemusí nakupovat software ani hardware nebo zaměstnávat další pracovníky IT. Tyto zdroje mohou být místo toho investovány do nových obchodních příležitostí a organizace má vždy aktuální verzi softwaru ERP. Zaměstnanci mohou přesunout svou pozornost od správy prostředků IT na důležitější úkoly, jako je inovace a podpora růstu.

Začínáme s řešením Oracle ERP

Investuje váš poskytovatel služeb ERP do nových technologií?

Jednou z předností modelu SaaS je, že software je aktualizován nejnovějšími vlastnostmi, funkcemi a osvědčenými postupy. Poskytovatelé cloudových služeb ERP zavádějí aktualizace pravidelně (v případě společnosti Oracle každý měsíc). To znamená, že nejnovější nové a revoluční technologie – jako umělá inteligence, digitální asistenti, strojové učení, blockchain, rozšířená realita a Internet of Things (IoT) – jsou k dispozici předplatitelům na pravidelné bázi.

Díky přístupu k těmto novým technologiím mohou organizace rychle zlepšovat své firemní osvědčené postupy s tím, jak se vyvíjí software ERP. Mohou automatizovat procesy, které dříve vyžadovaly značné manuální zásahy, jako například vypořádání finančních účtů. Uživatelé navíc získají komplexní přehled o obchodních činnostech podniku v reálném čase nejen na úrovni kontaktního místa, ale také ve skladech, ve výrobních provozech a všude jinde v celém podniku. Tyto znalosti jsou následně snadno dostupné všem příslušným zaměstnancům na jejich mobilních zařízeních včetně chytrých telefonů a tabletů.

Současný ERP cloud je navržen pro digitální věk a zahrnuje mobilní, sociální, analytické a nejnovější vznikající technologie. Nic jednoduššího by vaši firmu kupředu neposunulo.

Učiňte svá nejlepší obchodní rozhodnutí s řešením Oracle ERP Cloud

Organizace se vždy snažily najít rovnováhu mezi vysokými náklady a složitostí systému a potřebou přizpůsobených funkcí a flexibility. Současně se snažily splnit obchodní požadavky. Podívejte se na video a uvidíte, jak Oracle ERP Cloud zajišťuje propojenost týmů, sjednocená data a užitečné informace v reálném čase, které vám a vašemu finančnímu týmu pomohou činit nejlepší obchodní rozhodnutí. Vyřešte dnešní problémy pomocí moderního systému ERP zítřka.