Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Wiarygodna certyfikacja wskaźników kontroli

Nowe podejście do zapewnienia zgodności z przepisami pozwala podejmować świadome, uwzględniające ryzyko decyzje, ułatwia skuteczny podział odpowiedzialności i promowanie kontroli finansowej.

Zapobiegaj atakom i oszustwom wewnętrznym
Usprawnij procedury zachowania zgodności z przepisami

Usprawnij procedury zachowania zgodności z przepisami

Usprawnij zarządzanie kontrolą i nadzór nad zgodnością z przepisami finansowymi za pomocą scentralizowanego i bezpiecznego repozytorium. Poprawa produktywności i ograniczenie ryzyka związanego z raportami finansowymi poprzez automatyzację zadań dotyczących zapewnienia zgodności.

Połącz wyniki biznesowe z ryzykiem
Ustal i zaktualizuj macierz ryzyka i kontroli, plany testów kontrolnych i instrukcje.

Promuj kulturę świadomości ryzyka
Zaangażuj właścicieli procesów w wykrywanie ryzyka, zapobieganie zagrożeniom i kontrolę. Automatyzuj okresowe lub doraźne testy kontrolne (oceny), oceny ryzyka lub ankiety w celu zapewnienia terminowości procesów.

Rozwiązuj problemy i certyfikuj w wiarygodny sposób
Zgłaszaj problemy w ramach przepływu oceny, automatycznie powiadamiaj właścicieli problemów i osoby zatwierdzające. Twórz i aktualizuj plany naprawcze oraz certyfikuj mechanizmy kontroli (np. SOX 302 i 404).

Zintegrowane raportowanie, tworzenie pulpitów nawigacyjnych i zarządzanie wyjątkami

Zintegrowane raportowanie, tworzenie pulpitów nawigacyjnych i zarządzanie wyjątkami

Raportowanie i tworzenie pulpitów nawigacyjnych
Używaj standardowych wbudowanych możliwości platformy (OTBI) do raportowania i tworzenia pulpitów nawigacyjnych.

Analizuj, badaj i zapobiegaj
Przydziel właścicielom prowadzenie analiz i dochodzeń. Proaktywnie zapobiegaj incydentom.

Skutecznie zarządzaj wyjątkami
Zarządzaj wyjątkami za pomocą prostych przepływów pracy i minimalizuj ręczną interwencję dzięki inteligentnemu automatycznemu zamykaniu konfliktów.

Przyspiesz wykonywanie audytów i ocen
Utwórz dziennik inspekcji, łącząc analizę i badania wyjątków z udokumentowanym ryzykiem biznesowym w celu przyspieszenia oceny.