Czym jest wdrożenie systemu ERP?

Wdrożenie systemu ERP jest kluczowym zadaniem dla każdej organizacji, która zdecydowała się na wdrożenie nowego systemu korporacyjnego, niezależnie od tego, czy zastępuje ono aktualne rozwiązanie lokalne, dodaje możliwości do istniejącego środowiska chmurowego, czy jest wdrożeniem w ramach inwestycji greenfield, które obsługuje różne arkusze kalkulacyjne i własne oprogramowanie. Niezależnie od wybranego rodzaju nowego systemu ERP, sukces wybranego rozwiązania korporacyjnego pod względem przyswojenia przez użytkownika, dostosowania procesu, jakości danych i dopasowania do przedsiębiorstwa zależy od udanego wdrożenia.

Taki sukces — mierzony poprzez zrozumienie i spełnienie oczekiwań użytkowników, wymagań biznesowych oraz budżetów i harmonogramów projektów — wymaga przemyślanego planowania i realizacji projektu z doświadczonymi i kompetentnymi pracownikami, którzy nie tylko rozumieją techniczne aspekty nowego rozwiązania ERP, ale mogą poruszać się po biznesowych i kulturowych aspektach organizacji przez cały proces wdrażania.

Poniżej przedstawiono pięć kluczowych kroków oraz zadania pomocnicze, które powinna wykonać organizacja w trakcie realizacji projektu wdrożeniowego ERP.

Definicja wdrożenia ERP

Pomyślne wdrożenie systemu ERP w chmurze dzięki dobrze zdefiniowanemu projektowi wdrożeniowemu

W miarę jak coraz więcej organizacji migruje swoje lokalne aplikacje firmowe do nowoczesnych rozwiązań w chmurze, często jednocześnie rozważają zadania wymagane w projekcie implementacji ERP. Przedsiębiorstwa wdrażają ERP z różnych powodów — aby zmienić strukturę kosztów swoich aplikacji; zmniejszyć ryzyko technologicznego starzenia się; zapewnić rozwój; i stymulować innowacje przy jednoczesnym zwiększeniu sprawności operacyjnej, odporności i wydajności. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, dlaczego projekty korporacyjne odnoszą sukces i jak mogą się zakończyć niepowodzeniem.

Chociaż migracja do aplikacji chmurowych przebiega na wielu różnych ścieżkach, formuła pomyślnego wdrożenia systemu ERP jest jasna. Niezależnie od tego, czy użytkownik przechodzi pojedynczy proces, na przykład budżetowanie, czy przenosi wszystkie aplikacje i procesy finansowe do chmury, implementacje ERP wymagają dokładnego planowania z doświadczonymi zasobami.

Pięć kroków do uzyskania skutecznego projektu wdrożenia chmurowego systemu ERP

Etap 1: Planowanie implementacji ERP w chmurze

Służy do definiowania i ustanawiania kategorii projektów obejmujących zakres, projekt, zespoły i komunikaty.

Na początku zarządzanie migracją do chmury może wydawać się działaniem innych projektów biznesowych i technologicznych, ale różnice te są widoczne natychmiast, gdy plany projektu i zasoby zostaną zmapowane. Po pierwsze, w porównaniu z większością wdrożeń lokalnych, korzyści z projektu w chmurze są widoczne na wczesnym etapie procesu.

Ponieważ uzasadnienie biznesowe projektu w chmurze zyskuje na akceptacji, korzyści związane z kosztami i harmonogramem stają się wyraźne. Zróżnicowanie zadań związanych z projektami w chmurze z projektami realizowanymi lokalnie. Mniejsze projekty chmurowe — zwłaszcza hybrydowe — są zatwierdzane szybciej i z mniejszym uzasadnieniem biznesowym, ponieważ kosztują mniej, a nie wymagają żadnych wydatków kapitałowych.

Elementy projektu w chmurze dzielą się na pięć kategorii: definicja projektu, zespoły, projektowanie, wdrażanie i komunikacja. W celu zapewnienia sukcesu projekt musi zbierać informacje z każdej kategorii przed rozpoczęciem jego realizacji.

Definicja projektu

To zadanie stanowi podstawę projektu implementacji rozwiązania chmurowego. Chociaż może wydawać się to zbyt skrupulatne, brak jasności i szczegółowości na tym etapie spowoduje problemy w dalszych krokach. Właściwe planowanie na początku zmniejsza ryzyko błędów i pomaga zespołowi wdrożeniowemu przygotować się na ewentualne problemy, które mogą wystąpić w późniejszych etapach.

Zacznij od określenia założeń projektu, tworząc oświadczenie, które zawiera nadrzędne cele. Następnie należy utworzyć mapę projektu, która jednoznacznie definiuje cele, zakres, ryzyko, szczegółowy budżet i wymagania dotyczące personelu (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) i wszystko odwzorowane na ogólny harmonogram i harmonogram zadań. Te zadania są podobne w przypadku wdrożeń lokalnych i chmurowych. Jednak ten krok porusza się szybciej dzięki chmurze, ponieważ jest złożony z mniejszej liczby zadań. Nie ma potrzeby zajmowania się kwestiami związanymi ze sprzętem, instalacją oprogramowania, testowaniem kodu niestandardowego i innymi składnikami lokalnymi.

Zespół projektu

Dzięki projektowi opartemu na chmurze tworzenie zespołu jest łatwiejsze. Nie potrzeba architektów sprzętowych, niestandardowych programistów aplikacji, konstruktorów raportów ani instalatorów oprogramowania. W przypadku projektów w chmurze wymagane umiejętności i wiedza będą skupiały się na konfiguracji i stosowaniu najlepszych praktyk, a także na rolach i obowiązkach użytkowników, dlatego potrzebni będą konsultanci ds. procesów biznesowych oraz analitycy danych. Na tym etapie należy jasno zdefiniować każdą rolę w projekcie i związane z nią obowiązki.

Należy wziąć pod uwagę kilka wymagań dotyczących członkostwa: Należy uwzględnić dedykowanego kierownika projektu i w razie potrzeby wybrać partnerów biznesowych. Klienci lokalni Oracle powinni rozważyć skorzystanie zprogramu Oracle Consulting Soar, przyspieszającego migrację do chmury. Należy również zadbać o utworzenie lidera, który będzie kierował lub nadzorował projekt. Określ kierownika wykonawczego, który będzie opowiadał się za sukcesem projektu, usuwając przeszkody i angażując innych kierowników wyższego szczebla w razie potrzeby.

Projektowanie

Pomyśl o tym w kategoriach swojego planu na sukces. Podstawowe dane wyjściowe zawarte w dokumencie projektowym stanowią aplikacje do wdrożenia, aplikacje innych firm oraz wszelkie powiązane systemy wymagające integracji. Projekt musi również zawierać szczegółowe definicje danych, wymagania użytkowników i wszystkie procesy biznesowe, na które ma to wpływ. Niektóre z tych składników, takie jak projektowanie planu kont, będą wymagały znacznego planowania. Posiadanie projektu na samym początku pracy jest krytyczne dla powodzenia procesu. Dzięki temu, że prace projektowe są wykonywane z góry, możesz rozpocząć, wykonując zadania konfiguracyjne. Dzięki nowoczesnym aplikacjom chmurowym zadania te zostały uproszczone.

Wdrażanie projektu

Należy określić, które jednostki biznesowe i regiony geograficzne zostaną objęte i w jakiej kolejności. Należy również określić kluczowe wymagania, aby uruchomić nowy system i wprowadzić go do środowiska produkcyjnego. Określenie tych ważnych etapów we wczesnym okresie posłuży jako weryfikacja harmonogramu projektu pod kątem logiki. Niektóre możliwości mogą zostać przeznaczone do przyszłego wdrożenia po początkowym uruchomieniu. W tym miejscu należy także zawrzeć kluczowe metryki, które będą używane do monitorowania i oceny rezultatów po wdrożeniu systemu w życie. Podobnie jak w poprzednich etapach, istnieją podobieństwa między implementacjami chmurowymi a lokalnymi. Ponieważ jednak chmura zapewnia większą prostotę, można uzyskać dodatkowe korzyści wynikające z krótszego harmonogramu oraz lepszej kontroli zakresu.

Komunikacja projektowa

Wewnętrzna komunikacja jest niezbędna dla sukcesu projektu. Należy rozważyć oznaczenie projektu nazwą i logo projektu, aby zbudować wewnętrzne rozpoznawanie i świadomość w całej organizacji. Budowanie świadomości i pozytywnych oczekiwań w całej firmie dzięki regularnym aktualizacjom dotyczącym postępów w realizacji oraz korzyści, jakie odnosi organizacja podczas realizacji projektu. Zmiany mogą być trudne. Przekazywanie aktualizacji projektu i informacji przez cały proces może pomóc wewnętrznym zespołom szybko się dostosować i wejść na rynek.

Dzięki zastosowaniu rozwiązania wchmurze masz do dyspozycji sprawdzoną historię udanych wdrożeń, a także technologię, która została już przyswojona przez użytkowników. Większość z nas korzysta już ze smartfonów i innych aplikacji i platform chmurowych, więc przejście z dotychczasowych lokalnych systemów do nowoczesnych aplikacji chmurowych jest naturalne, intuicyjne i ekscytujące.

Poznaj, w jaki sposób Oracle Soar może pomóc zautomatyzować przejście do chmury

Zapoznaj się z naszym blogiem, aby poznać sześć ważnych powodów, dla których warto przejść z rozwiązań lokalnych na chmurowe systemy ERP

11 wskazówek dotyczących sprawnej migracji do chmury ERP — analiza przypadku firmy Caesars

Caesars Entertainment całkowicie przechodzi do chmury. Niedawno gigant branży gier i hotelarskiej przeniósł swoje operacje finansowe z lokalnego, 30-letniego systemu do Oracle Fusion Cloud ERP i Oracle Fusion Cloud EPM. Michael Mann, wiceprezes ds. transformacji finansowej firmy Caesars, przedstawia 11 wskazówek dotyczących pomyślnej migracji:

 1. Nie należy lekceważyć procesu konwersji danych
 2. Poświęć testom wszelką wymaganą uwagę
 3. Zaangażuj swoich partnerów i dostawców w przeprowadzanie testów
 4. Przetestuj aplikacie w ekstremalnych warunkach
 5. Zorganizuj wsparcie dla kadry kierowniczej wyższego szczebla
 6. Rozwiąż kwestie dotyczące zarządzania zmianami
 1. Przydziel dedykownaych pracownikó do określonych ról w projekcie
 2. Unikaj w ramach możliwości integracji
 3. Dokumentuj wszystko, aby pomyślnie przejść kontrole
 4. Poproś, aby specjaliśmy,, zajmujący się dostawą rozwiązań w chmurze stali się częścią Twojego zespołu wdrożeniowego
 5. Zaangażuj zespół ds. sieci

Przeczytaj całą historię sukcesu klienta (PDF)

Etap 2: Implementacja rozwiązań ERP w chmurze

Konfiguruj i integruj Dokonuj oceny danych i raportów. Dokonuj ocen rozszerzeń.

Po zakończeniu prac przygotowawczych nadszedł czas na wdrożenie projektu. To większa część pracy pod względem budżetu, czasu i zadań. Implementacja projektu w chmurze wymaga znacznie mniej zadań niż tradycyjne rozwiązanie lokalne. Zadania te obejmują działania związane ze sprzętem, niestandardowe kodowanie, ładowanie oprogramowania i instalowanie poprawek oraz większość (ale nie wszystkie) testów i szkoleń. Implementacja projektu w chmurze zazwyczaj obejmuje cztery (a czasami pięć) podstawowych działań, do których odnosi się akronim CIDER.

Zamów demonstrację systemu Oracle Cloud ERP

Sprawdź, jak dzięki Oracle Cloud ERP możesz szybko wdrażać nowe modele biznesowe i procesy, zmniejszając jednocześnie koszty, zwiększając trafność prognozowania i przyspieszając wprowadzanie innowacji.

Uzyskaj spersonalizowaną demonstrację

Konfigurowanie

Aplikacje w chmurze skupiają się na konfiguracji, a nie na dostosowywaniu. Oznacza to, że ważne jest, aby na wczesnym etapie projektu skonfigurować struktury i hierarchie danych, organizacje oraz role i obowiązki użytkowników. W większości przypadków migracji do chmury można szybko skonfigurować podstawowe działania biznesowe, a następnie połączyć się z dostarczonymi standardowymi procesami biznesowymi i ich procesami przepływu pracy.

Integracja

Bądź pewnien, że kwestie integracji dołożą dodatkowej pracy. Niewiele rozwiązań obejmuje wszystkie funkcje biznesowe, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach. Integracja rozwiązań innych firm lub starszych systemów z aplikacjami w chmurze pozwala zachować wcześniejsze inwestycje i wyjątkowe możliwości. Jest to obszar, w którym należy współpracować z informatykami w zespole projektowym, ponieważ mogą oni posiadać istniejące struktury integracji. Wiele organizacji wykorzystuje Oracle Integration Cloud, aby usprawnić i uprościć wymagane integracje.

Dane

Przejście z systemów lokalnych wiąże się z przeniesieniem danych do chmury. Po określeniu ilości danych i ich definicji, to zadanie wdrożeniowe wymaga umiejętności ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL), obejmujących zadania związane z jakością i normalizacją danych. Korzystając ze złożonych scenariuszy danych, zamiast spędzać czas i środki finansowe na przygotowywaniu wszystkiego z wyprzedzeniem, warto rozważyć użycie Oracle Enterprise Data Management Cloud, aby zapewnić spójność między danymi firmowymi, nawet w różnych systemach.

Rozszerzenia

Jedną z podstawowych zalet aplikacji chmurowych jest to, że są one zaprojektowane tak, aby mogły być konfigurowane, a nie dostosowywane. Jeśli trzeba, aplikacje można rozszerzać, lub korzystając z Oracle Platform as a Service tworzyć uzupełniające je możliwości. Wstępna integracja z aplikacjami Oracle SaaS eliminuje komplikacje najbardziej typowych integracji, a rozszerzenia zostają zachowywane, gdy aplikacja zostanie zaktualizowana.

Raporty

Aplikacje Oracle Cloud są wyposażone w wiele funkcji raportowania oraz predefiniowane raporty. W czasie implementacji należy podzielić wymagania dotyczące raportowania do dwóch grup:

1) Nalezy określić, które raporty można zastąpić informacjami wyświetlanymi na ekranie w czasie rzeczywistym oraz osadzonymi analizami zawartymi w nowej aplikacji chmurowej.
2) Należy zdefiniować raporty, które mają być generowane i dystrybuowane. Na początek warto przeanalizować około 600 raportów finansowych w chmurze (XLS) sporządzonych przez Oracle.

Obejrzyj krótką prezentację na temat chmurowego systemu ERP.

Etap 3: Weryfikacja zadań związanych z wdrożeniem chmury ERP

Należy sprawdzić konfiguracje i powiązane pozycje wdrożenia w odniesieniu do definicji projektu.

Po zakończeniu zadań wdrożeniowych ważne jest sprawdzenie dokładności i kompletności prac pod kątem wymagań projektu. Podobnie jak w przypadku testów systemu lokalnego, ważne jest, aby potwierdzić:

 • Jakość danych: Dane stanowią paliwo wszystkich systemów korporacyjnych. Sprawdzić następujące cztery elementy związane z migrowanymi danymi: czystość (w tym pisownię); zgodność ze słownikiem danych; zgodność ze wstępnie ustalonym okresem; oraz, co najważniejsze, upewnić się, że dane są poprawne.
 • Archiwizacja danych: Starsze systemy zazwyczaj zawierają wiele starych danych. Dlatego tak ważne jest zachowanie danych ze starego systemu. Korzystając z nowego systemu chmurowego, przenosisz tylko potrzebne dane i archiwizujesz to, co jest niepotrzebne. Dokonaj archiwizacji danych, które nie podlegają migracji, oraz zachowaj integralności danych z dostępem „tylko odczyt".
 • Przepływy pracy: są to działania, które łączą i napędzają procesy biznesowe. Procesy biznesowe łączą się z przepływami pracy, które prowadzą do kompleksowych działań przedsiębiorstwa. Zweryfikuj ścieżki podstawowe i rozgałęzione, w tym warianty logiki decyzyjnej poszczególnych przepływów pracy.
 • Zabezpieczenia: dokładnie przetestuj cztery podstawowe operacje utrwalonego składowania lub CRUD: kopiowanie (pobieranie), odczytywanie (wyświetlanie), aktualizowanie (zmiana i modyfikacja) oraz usuwanie (zwolnienie) dostępu do logowania do systemu, danych wrażliwych, konfiguracji użytkowników, zarządzania kontami i modyfikacji w raportach. Określ i weryfikuj protokoły zabezpieczeń za pomocą rozwiązań Oracle.
 • Role: sprawdź, czy wszystkie odpowiednie role, stanowiska i tytuły są poprawnie określone i wdrożone.
 • Autoryzacje: zdefiniuj działania i zadania robocze. Obowiązki są odrębne od ról. Właściwe zmapowanie obowiązków z rolami ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i przepływu pracy.

Przełam nawyk stosowania niestandardowych rozwiązań

Dużye ilości kosztownego i niezrównoważonego kodu niestandardowego hamują rozwój organizacji. Aplikacje Oracle Cloud eliminują złożoność informatyczną i maksymalizują korzyści płynące z danych. W przeciwieństwie do starszych systemów, Oracle Cloud zapewnia ciągłe innowacje dzięki regularnym aktualizacjom najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i asystentów cyfrowych.

W przeciwieństwie do systemów lokalnych rozwiązania w chmurze są łatwiejsze do zweryfikowania. Infrastruktura fizyczna, bezpieczeństwo, waluta kodu, aplikacje i funkcjonalność nie wymagają złożonych podejść testowych używanych w systemach lokalnych. Wszystko jest gotowe do działania.

W przypadku projektów w chmurze weryfikacja koncentruje się na usłudze CIDER: konfiguracje, integracje, dane, rozszerzenia, raporty. Dzięki dobrej dokumentacji projektowej i skutecznej migracji danych polega to zasadniczo na weryfikacji elementów z listy kontrolnej.

Po upewnieniu się, że wdrożone rozwiązanie jest zgodne ze wszystkimi aspektami zdefiniowanego projektu, nadszedł czas na jego akceptację przez użytkownika. Po zdefiniowaniu projektu zidentyfikowano kluczowych interesariuszy w jednostkach biznesowych i kadrze kierowniczej. Pomogli oni również w przygotowaniu definicji projektu. Teraz nadszedł czas, aby potwierdzić, że wdrożony projekt odpowiada ich wymaganiom.

Na tym etapie warto także zaangażować osoby, które są odpowiedzialne za procesy biznesowe. Mogą to być osoby charakteryzujące się najlepszymi praktykami i utrzymywać przedsiębiorstwo z dala od nowoczesnych standardów. Właściciele procesów biznesowych (BPO) stoją również na straży, broniąc firmy przez wprowadzaniem elementów niestandardowych i mogą opowiadać się za promowaniem i przekazywaniem najlepszych praktyk w całej organizacji. Jeśli stanowisko BPO nie zostało jeszcze określone, jest to idealny czas, aby ustalić tę krytyczną rolę.

Czasami dochodzi do powstania niezgodności. Stanowi to możliwość ponownego sprawdzenia wymagań i rozwiązania problemu. Po wprowadzeniu poprawki należy ponownie zaangażować odpowiednich udziałowców.

Etap 4: Przygotowanie do uruchomienia chmurowego systemu ERP

Wraz z wdrożeniem zatwierdzeń biznesowych zaczyna się odliczanie do uruchomienia systemu chmurowego. Niniejsze trzy zadania powinny być opracowane równolegle:

Gotowość systemu: Należy uzupełnić listę pozycji końcowych do uwzględnienia lub poprawienia (określaną jako lista łączy bezpośrednich) i ustawić wartości początkowe w systemie. Na przykład określ numer pierwszego zamówienia zakupu, które zostanie wydane w chmurze.

Gotowość użytkownika: udostępnia użytkownikom nazwy użytkowników, hasła i powiązane informacje. Poinformuj ich, w jaki sposób mogą uzyskać pomoc, gdy rozwiązanie zostanie wdrożone.

Gotowość organizacyjna: Skup się na ukończeniu zarządzania zmianami i odpowiednich szkoleń. Jeśli projekt wiernie obejmował zarządzanie zmianami w początkowych zadaniach przygotowawczych, użytkownicy będą gotowi i dobrze poinformowani w zakresie nowego systemu.

Na etapie przygotowania projekty w chmurze po raz kolejny mają przewagę w stosunku do projektów lokalnych. Jest mniej zadań do wykonania, co skraca harmonogramy i zmniejsza budżety. Łatwiej jest także posunąć się do przodu, gdy członkowie zespołu projektowego oceniają decyzję dotyczącą uruchomienia systemu. W momencie gdy zbiorowe zaufanie do gotowości do uruchomienia systemu jest wysokie, istnieje jeden końcowy krok przed wejściem w życie.

W kroku 1. ustalono warunki, dla których projekt wejdzie w życie, lub nie. Przegląd tych kryteriów z komitetem sterującym i kierownikiem wykonawczym. Aby potwierdzić wejście rozwiązania w życie, nalezy okreslić odpowiednią datę, po czym podjąć jednomyślną decyzję. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, zbadaj je i skoryguj wszelkie problemy. Aby uruchomienie rozwiązania zakończyło się powodzeniem, należy upewnić się, że wszystkie zaangażowane osoby dążą do tego samego celu, a podejmowane decyzje są szeroko komunikowane, wykorzystując w razie potrzeby informacje pomocnicze.

Wdrażanie — sukcesy klientów

Nasi doświadczeni menedżerowie ds. sukcesu klientów (CSM) pomogą Ci szybciej osiągnąć założone cele. Oracle CSM wspomagają nowych klientów w implementacji, wdrażaniu, konsumpcji i wykorzystywaniu, adaptacji użytkowników i innych. Dzięki zaawansowanym funkcjom produktów i procesów biznesowych platforma CSM pozwala uzyskać największą wartość z inwestycji w technologię Oracle.

Uzyskaj więcej informacji na temat menedżerów ds. sukcesu klientów Oracle

Etap 5: Zapewnienie pomyślnego wdrożenia systemu ERP w chmurze

Wdrożenie systemu i dalsza praca. Produkcja, promocja i radość z korzystania z nowego systemu.

W przypadku projektów, które były zgodne z poprzednimi krokami, proces uruchamiania powinien przebiegać bezproblemowo. Może wystąpić kilka odosobnionych problemów, ale powinny one być obsługiwane przez zespół pomocy dla użytkowników określony w rozdziale dotyczącym gotowości. Zespół projektowy, wraz z powiązaną infrastrukturą IT i pracownikami sieci, powinien uważnie monitorować wydajność systemu. Jednocześnie sprawdź u użytkowników ich zadania i ogólne wrażenia z korzystania z rozwiązania.

Największa różnica pomiędzy wdrożeniami chmurowymi i lokalnymi będzie szybko widoczna. Jest o wiele mniej problemów. Dzięki udanemu wdrożeniu do chmury koniec starej ery jest tak naprawdę początkiem nowego sposobu wykonywania zadań. Transformacja polegająca na zmiane z dotychczasowego, starego narzedzia stanowi doskonały powów, aby świętować sukcesu projektu.

Zacznij od urządzenia imprezy. Zaproś komitet sterujący, partnerów biznesowych, kluczowych interesariuszy biznesowych i innych, którzy przyczynili się do sukcesu projektu. Oprócz zabawy, impreza jest świetnym narzędziem do omawiania wzlotów i upadków projektu, a wnioski mogą posłużyć jako punkt odniesienia dla przyszłych przedsięwzięć.

Po zakończeniu imprezy, rozważ siedem nastepujących dodatkowych działań:

Monitoruj i mierz: przeglądaj wskaźniki określone podczas początkowego etapu przygotowań. Regularnie mierz i zgłaszaj wyniki swoich działań, biorąc pod uwagę ich wartość i potencjalne wykorzystanie w innych działaniach.

Dokonaj przeglądu projektu: skorzystaj z pomocy podstawowego zespołu projektowego (w tym partnerów), aby udokumentować wyciągnięte wnioski i zidentyfikować obszary działania, które warto ulepszyć. Zwróć uwagę na aspekty kulturowe firmy, akceptację przez użytkowników i podejścia do zarządzania zmianami. Rozważ przedstawienie kompleksowego sprawozdania z projektu komitetowi sterującemu i sponsorowi wykonawczemu.

Zaangażuj się w Oracle SaaS Support Services: bądź proaktywny i pozostań w kontakcie z zespołem Oracle SaaS Support Services. Zespół stanowi doskonały zasób, oddany Twojemu sukcesowi, a z jego pomocy możesz korzystać bezpłątnie.

Zaprojektuj ciągłe szkolenie: bieżące szkolenie jest ważne dla maksymalizacji wydajności systemu i wiedzy o aplikacjach. Twórz programy szkoleniowe dla nowych pracowników, a także dogłębne szkolenia z wykorzystaniem szkolenia kierowanego firmy Oracle.

Przyłącz się do rozmowy: dołącz do społeczności Oracle Cloud, aby dodać swój głos do globalnej rozmowy na temat aplikacji Oracle Cloud i uczyć się od innych użytkowników na przestrzeni różnych produktów, branży i lokalizacji. To najprostszy i najlepszy sposób, aby zaangażować się i uzyskać wsparcie.

Stań się doradcą: czy pamiętasz ten ważny moment, w którym trwał proces wyboru aplikacji chmurowych, i w którym przeprowadzane były dyskusje z kolegami, którzy dokonali transformacj do chmury Oracle. Rozważ rozmowę z innymi osobami rozważającymi migrację do chmury. Bycie doradcą jest równiez doskonałym sposobe na nawiązanie znajomości i zwiększenie aktywności w sieci.

Zaplanuj kolejny projekt uwzględniający rozwiązanie chmurowe: po pomyślnym zakończeniu projektu w chmurze pojawi się duże zainteresowanie nowymi działaniami, zwłaszcza wycofaniem innych systemów lokalnych i dalszym poszerzaniem śladu chmury. Wykorzystaj swoje doświadczenie i zaplanuj kolejny projekt w chmurze.

Rozpocznij proces wdrażania Oracle SaaS Cloud

Teraz, gdy już wiesz, jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić pomyślne przejście do chmury, nie czekaj. Oracle wspomoże Cię na każdym kroku.