Glosariusz

Otwórz wszystko Zamknij wszystko
 • Dodatek

  Dodatkowe usługi uwzględniane w istniejącej umowie dotyczącej Oracle Cloud. Świadczenie takich dodatkowych usług zakończy się w chwili wygaśnięcia wspomnianej umowy.

 • Umowa

  Postanowienia prawne regulujące przez określony czas stosunki między klientem a Oracle. Przykłady: Cloud Services Agreement (CSA), Oracle Master Agreement (OMA), Master Distribution Agreement (MDA) oraz Legacy Master Agreement (umowa zawierana w przypadku przejęć spółek).

 • Usługa bazowa

  Warunek wstępny przy zakupie opcji Oracle Cloud. Usługa bazowa może być również sprzedawana jako usługa autonomiczna.

 • Dodatkowe użycie

  Dodatkowe użycie to możliwość użycia dodatkowej mocy obliczeniowej ponad określony w subskrypcji limit bez konieczności modyfikowania subskrypcji bazowej. Jest to przydatne w sytuacjach, w których potrzebne jest tymczasowe zwiększenie mocy obliczeniowej. Zob. Elastyczna moc obliczeniowa.

 • Anuluj i zastąp

  Inna nazwa: „zastąp i rozwiąż”. Przed wygaśnięciem pierwotnej subskrypcji/umowy subskrypcję/umowę taką można anulować i zastąpić inną subskrypcją/umową o innym identyfikatorze subskrypcji/umowy. W wyniku tych działań przydzielone klientowi środowisko zostaje zlikwidowane i tworzone jest nowe środowisko.

 • Ustalona kwota

  W przypadku subskrypcji przedpłaconych ustalona kwota będzie określać „ilość” subskrybowanej usługi chmurowej dostępnej do użycia w wynegocjowanej cenie w konkretnym okresie. Wystawiana za takie usługi faktura zależy od przewidzianego w umowie okresu rozliczeniowego, nie zależy natomiast od użycia usługi przez klienta.

 • Rozszerzenie

  W istniejącej umowie dotyczącej Oracle Cloud można uwzględnić dodatkowe usługi. Mogą one dotyczyć:

  • Użytkowników
  • Opcji
  • Ilości

  Świadczenie takich nowych usług:

  • Zakończy się wraz z wygaśnięciem istniejącej umowy
  • Będzie podlegać zasadom fakturowania dotyczącym oryginalnej subskrypcji
  • Będzie się wiązać z generowaniem za nie faktury w momencie ich świadczenia

  Nowe usługi można dodać:

  • W momencie odnowienia umowy
  • W połowie okresu obowiązywania umowy
 • Elastyczna moc obliczeniowa

  Możliwość przydzielenia przez Oracle na żądanie dodatkowej mocy obliczeniowej.

 • Data wygaśnięcia

  Koniec okresu, w którym dana umowa jest ważna, lub data zakończenia obowiązywania umowy. Termin ten odnosi się również do daty zakończenia świadczenia określonej usługi.

 • IaaS

  Infrastruktura jako usługa:serwer, pamięć masowa i urządzenia sieciowe towarzyszące oprogramowaniu udostępnianemu jako usługa.

 • Usługi taryfowe

  Subskrybowana usługa chmurowa, której użycie jest:

  • Śledzone
  • Wyceniane
  • Naliczane

  W kontekście usług taryfowych Oracle oferuje dwa typy modeli rozliczenia subskrypcji:

  • Uniwersalne kredyty
  • Opłaty za użycie
 • Zamówienie

  Zamówienie na usługi Oracle Cloud to umowa określająca usługi chmurowe zakupione od Oracle. Zamówienie zawiera konkretne postanowienia dotyczące zawieranej transakcji, w tym:

  • Określenie produktów lub usług
  • Określenie cen i rabatów
  • Określenie regionu, w którym znajduje się centrum danych obsługujące zamówione usługi chmurowe
  • Odniesienie do umowy ramowej regulującej świadczenie usług chmurowych
  • Postanowienia gwarantujące zachowanie ceny w przypadku odnowienia umowy dotyczącej usług chmurowych
  • Postanowienie dotyczące utrzymania ceny w kontekście rozszerzenia lub zamówienia dodatkowych usług chmurowych
  • Określenie specyfikacji mających zastosowanie do zamówionych usług chmurowych
 • Nadmierne użycie

  Użycie przekraczające limit określony w wynegocjowanej umowie. Faktury za nadmierne użycie są wystawiane według dwóch modeli płatności:

  • Usługi ze śledzeniem wykorzystania: Użycie usługi przekraczające w określonym z góry okresie ustaloną „ilość” jest uważane za nadmierne użycie. Faktura za takie użycie zostanie wystawiona na podstawie ceny za nadmierne użycie (overage price) określonej w umowie. Faktury są wystawiane co miesiąc z dołu.
  • Usługi mierzone: Użycie usługi ponad „ilość” przedpłaconą w określonym okresie subskrypcji jest uważane za nadmierne użycie i rozliczane w modelu opłat „pay as you go”. Faktury są wystawiane co miesiąc z dołu.
 • PaaS

  Platforma jako usługa: bazy danych i serwery dostępne w modelu subskrypcji.

 • Chmura publiczna

  Usługa chmurowa oferowana w obsługującym wielu klientów środowisku z wieloma dzierżawcami.

 • Odnowienie

  Zawarcie subskrypcji usługi chmurowej na kolejny okres.

 • SaaS

  Oprogramowanie jako usługa: usługi aplikacji świadczone przez Internet.

 • Usługi

  Termin ten obejmuje zamówione usługi chmurowe i profesjonalne.

 • Okres świadczenia usług

  Wskazany w zamówieniu okres, na jaki klient zamawia usługi chmurowe.

 • Postanowienia dotyczące fakturowania z tytułu subskrypcji

  Postanowienia dotyczące fakturowania, określające daty i częstość wystawiania faktur.

 • Zastąpienie

  Śródokresowa zmiana istniejącej taryfy subskrypcyjnej bez zmiany okresu jej obowiązywania i miejsca świadczenia usług.

 • Zawieszenie

  Ograniczenie dostępności usługi chmurowej z powodu niepojawienia się płatności na koncie.