Na czym polega zarządzanie danymi głównymi (MDM)?

Zarządzanie danymi głównymi (Master Data Management, MDM) to dyscyplina i/lub technologia, która zapewnia wiarygodny obraz danych firmy i sprawia, że dane te są łatwo dostępne dla innych funkcji biznesowych. Aby zrozumieć MDM, należy najpierw określić, czym są dane główne. Dane główne to kluczowe dane biznesowe organizacji zawierające informacje o produktach, dostawcach i klientach.

Rozwiązania do zarządzania danymi głównymi pomagają zapewnić poprawność danych firmy i umożliwić zarządzanie nimi w różnych aplikacjach firmowych, takich jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie cyklem życia produktu (PLM), zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (EPM) i nie tylko.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania danymi głównymi?

Oprogramowanie do zarządzania danymi głównymi to połączenie aplikacji i technologii, które konsolidują, oczyszczają i uzupełniają dane główne oraz synchronizują je z aplikacjami, procesami biznesowymi i narzędziami analitycznymi. Oprogramowanie MDM oferuje uproszczony proces zarządzania danymi głównymi, ułatwiający firmom zmierzenie się z wieloma wyzwaniami biznesowymi podczas zarządzania danymi dotyczącymi przedsiębiorstwa, produktów i klientów.

Dlaczego oprogramowania do zarządzania danymi głównymi jest niezbędne?

Nieprawidłowe lub rozproszone i ukryte w całej organizacji dane główne mogą mieć negatywny wpływ na wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Na skutek posiadania nieprawidłowych danych głównych często występują sprzeczności w danych liczbowych dotyczących tego samego wskaźnika, nadwyżki zapasów, opóźnione w stosunku do rynku przejęcia i reorganizacje oraz niedokładne prognozy popytu. Krótko mówiąc, bez oprogramowania do zarządzania danymi głównymi brak jest jednolitej koncentracji na dostosowaniu danych głównych do potrzeb biznesowych i strategii organizacji.


Jakie są korzyści z zarządzania danymi głównymi?

Chociaż wszyscy w firmie korzystają z danych głównych, niewiele osób ma wgląd w ich pełny cykl życia. Kluczowe zainteresowane strony często nie znają źródła danych, nie wiedzą, na ile są one dokładne ani jak zwiększyć ich wartość. Ten brak wglądu wynika najczęściej z istnienia w przedsiębiorstwie wielu różnych rozwiązań i funkcji biznesowych, które tworzą i wykorzystują dane.

Jeśli weźmie się pod uwagę liczbę zainteresowanych stron w organizacji —zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych — szybko staje się jasne, dlaczego dostęp do aktualnych, dokładnych i kompletnych informacji przechowywanych w całej firmie może być utrudniony. Jeśli dodamy do tego fuzje, rozwój i globalizację, informacje mogą znajdować się w wielu różnych, niepowiązanych systemach i bazach danych, z których każda najprawdopodobniej zawiera różne wersje tych samych informacji i jest różnej jakości. Z tego powodu nie można polegać na rozwiązaniach sprawozdawczych i analitycznych, które pomagają w podejmowaniu strategicznych i pewnych decyzji biznesowych. Wiele organizacji korzysta z oprogramowania do zarządzania danymi głównymi w celu ich synchronizacji.

Korzyści wynikające z używania oprogramowania do zarządzania danymi głównymi wynikają z możliwych dzięki niemu przejrzystości, dokładności i skuteczności procesów manualnych, których większość firm używa do zarządzania danymi przedsiębiorstwa, produktu i klienta.

Na czym polega zarządzanie danymi głównymi przedsiębiorstwa?

Wiele organizacji stosuje procesy ręczne, które opierają się na wiadomościach e-mail, arkuszach kalkulacyjnych i rozmowach telefonicznych, do osiągnięcia konsensusu w zakresie elementów danych głównych przedsiębiorstwa. Procesy te mogą wydłużyć cykl uzgadniania danych, a także spowodować problemy ze zsynchronizowaną i wiarygodną sprawozdawczością w przedsiębiorstwie.

Bez dostępu do wspólnego punktu odniesienia, nie dziwi fakt, że dane liczbowe w całej organizacji mogą się nie zgadzać. Bez skutecznego zarządzania danymi głównymi przedsiębiorstwa, firmy będą wolniej reagować na zmiany, na przykład podczas migracji aplikacji do chmury, zarządzania skutkami fuzji i przejęć lub przetwarzania różnic w danych przedsiębiorstwa między funkcjami biznesowymi i aplikacjami.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania danymi głównymi przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie do zarządzania danymi głównymi przedsiębiorstwa zapewnia dopasowanie aplikacji biznesowych poprzez spójne wykorzystanie krytycznych elementów danych przedsiębiorstwa, takich jak plan kont. Czasami te kluczowe dane są nazywane „danymi przedsiębiorstwa” lub „metadanymi” i często obejmują atrybuty związane z daną aplikacją, alternatywne perspektywy biznesowe, wymiary korporacyjne, dane referencyjne oraz aktywa danych głównych. Przykładowo dane przedsiębiorstwa mogą również obejmować plany kont, struktury organizacji lub centrów kosztów, segmenty rynku, kategorie produktów itp.

Rozwiązania do zarządzania danymi głównymi przedsiębiorstwa pomagają zapewnić spójność danych głównych przedsiębiorstwa nie tylko w systemach finansowych, takich jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (EPM), ale także w systemach raportowania, analityki i innych aplikacjach transakcyjnych, takich jak systemy zaopatrzenia, łańcucha dostaw i obsługi klienta (CX).

Dzięki systemowi zarządzania danymi głównymi przedsiębiorstwa pracownicy pracują z danymi, których potrzebują, używając swojego codziennego oprogramowania (księgowość, CRM itp.). Oprogramowanie do zarządzania danymi głównymi firmy udostępnia te działania większej grupie osób i dodaje je do wspólnego środowiska. Dzięki temu współdzielenie informacji i zarządzanie danymi może przekształcić się w formalne zasady, które opierają się na tym, jak ludzie faktycznie korzystają z danych, a nie na z góry przyjętych, nieelastycznych regułach.

Na czym polega zarządzanie danymi głównymi produktu?

Zarządzanie głównymi danymi produktu jest często określane jako oprogramowanie używane przez firmy do zarządzania danymi produktu. Oprogramowanie do zarządzania danymi głównymi produktu jest wdrażane, ponieważ firmy zmagają się z rozproszonymi danymi o produktach, ukrytymi w jednolitych systemach lub przechowywanymi w wielu różnych arkuszach kalkulacyjnych i najlepszych w swojej klasie aplikacjach.

Konsolidacja i scentralizowanie danych produktów przy użyciu rozwiązania do zarządzania danymi głównymi produktu pozwala firmom na zarządzanie wszystkimi informacjami o produktach i wykorzystanie ich we wszystkich działach. Dotyczy to wszystkich, począwszy od kadry kierowniczej najwyższego szczebla, która opracowuje strategię organizacyjną, po użytkowników, którzy stale wykorzystują informacje o produktach na potrzeby rozwoju, marketingu, łańcucha dostaw i codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie do zarządzania głównymi danymi produktu może również pomóc w utrzymaniu prawidłowych danych produktu. Rozwiązanie do zarządzania danymi głównymi produktu stanowi podstawę transformacji biznesowej przedsiębiorstwa, będąc pojedynczym źródłem prawidłowych danych o produktach, wymaganych w procesach sprzedaży, marketingu, łańcucha dostaw i ERP. Oprogramowanie do zarządzania danymi głównymi produktu pozwala ustanowić ujednolicony rekord produktu w przedsiębiorstwie i cyfrowy wątek, który pomaga w szybkiej komercjalizacji, zarządzaniu i publikowaniu danych głównych produktu na potrzeby globalnej produkcji i handlu wielokanałowego. Następnie można bezproblemowo publikować te dane w wewnętrznych i zewnętrznych aplikacjach i rynkach, korzystając z jednego, wielopoziomowego rozwiązania, zapewniającego zaufane i skomercjalizowane informacje o produktach, wybitnie skracające czas ich wprowadzenia na rynek.

Na czym polega zarządzanie danymi głównymi klientów?

Przejrzyste, spójne dane o klientach mają kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Zarządzanie danymi głównymi klientów służy do konsolidacji, czyszczenia, kompletowania i koordynowania danych z wielu źródeł. Może również być wykorzystywane do standaryzowania adresów, rozwiązywania problemów związanych z duplikatami rekordów oraz wyposażać zespoły sprzedaży w najlepsze wersje profili i rekordów klientów.

Zarządzanie danymi głównymi klientów pomaga rozwiązać typowe problemy wynikające z niespójnych, niekompletnych i niedokładnych danych klientów, takie jak:

  • Kiepska obsługa klienta wynikająca z niedokładnych danych
  • Nieskuteczność zespołów sprzedaży, w których kilku pracowników współpracuje z tym samym klientem
  • Nieefektywne działania marketingowe z powodu zduplikowanych danych potencjalnych klientów

Dzięki wiarygodnym danym o klientach organizacje dysponują bardziej efektywną platformą zarządzania, a także jednym, dokładnym obrazem klienta, który może być wykorzystywany w wielu systemach i jednostkach biznesowych. Wartościowe dane o klientach zapewniają całościowy obraz, który pozwala na racjonalne planowanie kont, lepszą realizację sprzedaży i zwiększenie rentowności klientów.

Jakie są różnice między zarządzaniem informacjami o produkcie a zarządzaniem danymi głównymi?

Zarządzanie informacjami o produkcie (PIM, Product Information Management) to system, który obsługuje informacje o produktach we wszystkich kanałach związanych z działalnością firmy. PIM ma kluczowe znaczenie dla efektywności łańcucha dostaw, produktywności, czasu wprowadzania na rynek, jakości produktów, a nawet zadowolenia klientów.

Z drugiej strony, zarządzanie danymi głównmi obejmuje wszystkie dane transakcyjne i operacyjne organizacji — lub, mówiąc prościej, wszystkie dane, które znajdują się w firmie. Zarządzanie danymi głównymi obejmuje o wiele więcej niż same produkty. Zarządzanie danymi głównymi obejmuje dane produktu, a także wszelkie dane dotyczące pracowników, klientów, dostawców, sprzedawców i nie tylko.

Jeśli można korzystać z tego samego, pojedynczego źródła dokładnych danych o produktach, wymaganych w procesach sprzedaży, marketingu, łańcucha dostaw i ERP, firma jest w stanie efektywnie wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi. Tak właśnie działa rozwiązanie do zarządzania danymi głównymi: zapewnia publikowanie pełnych i spójnych informacji o produktach w kanałach sprzedaży, a jednocześnie skutecznie udostępnia wiarygodne dane o produktach w systemach SCM, ERP i realizacji zamówień.

Wstępne omówienie rozwiązań Oracle do zarządzania danymi głównymi

Każda osoba w organizacji podejmuje decyzje na podstawie dokładnych i aktualnych danych — od kadry kierowniczej opracowującej strategię organizacji po użytkowników w działach rozwoju, marketingu, łańcucha dostaw i operacji. W miarę dalszego dostosowywania portfolio i procesów do strategii i celów rozwojowych, płynny przepływ wiarygodnych danych głównych w przedsiębiorstwie może oszczędzić czas i pieniądze, znacznie zwiększyć efektywność łańcucha dostaw i sprzedaży, poprawić lojalność klientów oraz wspierać prawidłowe zarządzanie firmą. Starsze systemy pracujące w oddzielnych silosach po prostu nie są w stanie obsłużyć dzisiejszych zmieniających się modeli biznesowych oraz bardziej złożonych produktów i usług.

Rozwiązania Oracle do zarządzania danymi głównymi to zestaw specjalnie zaprojektowanych aplikacji przeznaczonych do konsolidacji, czyszczenia, zarządzania i współdzielenia danych głównych w przedsiębiorstwie. Rozwiązania Oracle są oparte na chmurze i zbudowane zgodnie z modelem oprogramowania jako usługi (SaaS), co oznacza, że będą na bieżąco aktualizowane o najnowsze cechy, funkcjonalności i najlepsze praktyki.

Rozwiązanie MDM Oracle jest regularnie aktualizowane, dzięki czemu stale korzysta z najnowszych innowacji technologicznych. Zarządzanie danymi głównymi oparte na wspólnym modelu danych dla systemów ERP, zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), PLM i CX daje pewność stosowania jednego źródła wiarygodnych danych głównych dla wszystkich kanałów, działów i obszarów geograficznych.