Modelowanie scenariuszy

Użytkownicy finansowi potrzebują zaawansowanych i elastycznych narzędzi do analizy skutków szybko zmieniających się warunków biznesowych i niepewności nieodzownie związanych z długoterminowymi prognozami finansowymi. Wiele działów finansowych polega na odpowiednio dostosowanych arkuszach kalkulacyjnych do modelowania finansowego i analizy wpływu dla tych prognoz. Tak dostosowane arkusze kalkulacyjne są trudne w zarządzaniu, pozbawione przejrzystości i integralności danych, a ponadto nie integrują się z planami operacyjnymi i nie są wydajne w zakresie obsługi środków i modelowania finansów.

Modelowanie scenariuszy to wbudowane funkcje modelowania finansowego w module Planning w usłudze Oracle Fusion Cloud EPM, które rozwiązują powyższe problemy. Umożliwiają one użytkownikom szybkie tworzenie modeli prognoz z użyciem zaawansowanych funkcji modelowania scenariuszy oraz zarządzania długiem i strukturą kapitału.

Modelowanie scenariuszy ma miejsce na platformie Oracle Fusion Cloud EPM, a użytkownicy mogą pracować w znajomych środowiskach Oracle Smart View for Office i interfejsu internetowego.

Łączenie danych finansowych i operacyjnych często stanowi największe wyzwanie podczas analizy rentowności. Zapychanie księgi głównej (jej „tuczenie”) danymi operacyjnymi, takimi jak dane klientów, kanałów i innymi, które nie są wymagane do składania przepisowych raportów finansowych, nie jest rozsądnym podejściem. „Chuda” księga główna zapewnia usprawniony proces przepisowego składania raportów finansowych. Manipulowanie danymi operacyjnymi i finansowymi za pomocą rozwiązań opartych na arkuszach kalkulacyjnych może być bardzo czasochłonne i podatne na błędy. Nie są to idealne sposoby rozwiązania zagadnienia rentowności.

Usługa Profitability and Cost Management oferuje rozbudowane funkcje zarządzania danymi, umożliwiające użytkownikom biznesowym łatwe odwzorowywanie danych finansowych i operacyjnych. Oferuje centrum automatyzacji wszystkich procesów biznesowych opartych na alokacjach. Rozwiązanie to jest specjalnie zaprojektowane dla wielopoziomowych alokacji, zazwyczaj wymaganych przez dzisiejsze złożone środowiska biznesowe. Zapewnia najlepsze praktyki w zakresie łatwego i spójnego tworzenia modeli przy doskonałej wydajności.

Kluczowe korzyści płynące z modelowania scenariuszy

  • Gotowe analizy finansowe do zaawansowanego modelowania „co-jeżeli”
  • Pełna integracja z rocznym planem finansowym i operacyjnym
  • Wbudowane i konfigurowalne najlepsze praktyki
  • Dopasowanie do różnych procesów ERP i operacyjnych, zapewniające większą elastyczność
  • Lepsze podejmowanie decyzji dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym i zaawansowanej analizie

Analizy „co-jeżeli” i modelowanie niepewności

W szybko zmieniającym się środowisku biznesowym modelowanie scenariuszy jest idealnym rozwiązaniem dla modelowania ryzyka biznesowego zgodnie z modelem „co-jeżeli”. Użytkownicy spędzają czas na symulowaniu długoterminowych alternatywnych strategii i opracowywaniu scenariuszy warunkowych oraz na testowaniu modeli finansowych, zamiast tworzyć lub kontrolować te modele w arkuszach kalkulacyjnych lub innych nieprzystosowanych do tego systemach. Korzystając z wbudowanych w Oracle Fusion Cloud EPM funkcji modelowania scenariuszy, użytkownicy proaktywnie i skutecznie reagują na zmiany w branży i gospodarce. Modelowanie scenariuszy pozwala użytkownikom tworzyć wiele różnych scenariuszy dla każdej jednostki biznesowej. Użytkownicy mogą także oceniać wrażliwość na kluczowe czynniki wydajności i przeprowadzać okresowe kontrole „poszukiwania celu”, by określić poziomu wydajności niezbędny do osiągnięcia określonych celów finansowych.

Modele finansowe dopasowane do planów

Modele finansowe ujawniają wpływ podejmowanych decyzji strategicznych na wyniki, bilans, przepływ środków pieniężnych i wartość udziałów. Korzystając z funkcji modelowania scenariuszy, planiści finansowi mogą używać wbudowanych analiz finansowych do oceny wpływu swoich strategicznych modeli scenariuszy „co-jeżeli” na wyniki finansowe. Planiści konsolidują różne modele „co-jeżeli” dla różnych linii działalności, podmiotów prawnych lub planowanych projektów, uzyskując w ten sposób wgląd w skali całego przedsiębiorstwa na długoterminowy plan finansowy. Plany te stanowią podstawę określenia celów dla oddolnych planów operacyjnych. Zmiany operacyjne w zatwierdzonej prognozie oddolnej wpisują się w modele długoterminowe, zapewniając w ten sposób integralność pętli cyklu planowania. Modelowanie scenariuszy dopasowuje strategię do planu operacyjnego, ustalając istotne cele, przeprowadzając szybką analizę skutków finansowych oraz prezentując skoncentrowane informacje finansowe w celu podejmowania świadomych decyzji.

Optymalizacja struktur kapitałowych

Prognozowanie przepływu środków i stanu sald to kluczowe elementy w każdym środowisku planowania. Modelowanie scenariuszy zapewnia analitykę finansową łączącą wszystkie aspekty wydajności finansowej — od potencjalnych dochodów, poprzez zarządzanie kapitałem obrotowym, po koszty inwestycyjne, podatki i strukturę kapitału — w celu wspierania działania organizacji. Korzystając z funkcji modelowania scenariuszy, użytkownicy mogą zając się złożonym iteracyjnym charakterem finansowania, wpływem strategii na oceny zdolności kredytowej oraz optymalizacją struktur kapitałowych. Modelowanie scenariuszy oferuje specjalne funkcje, takie jak planowanie środków, tworzenie wartości i redukowanie kosztów kapitałowych w organizacji.

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wbudowanym narzędziom finansowym

W przeciwieństwie do arkuszy kalkulacyjnych, modelowanie scenariuszy udostępnia łatwe w użyciu, wbudowane narzędzia do modelowania finansowego. Użytkownicy nie muszą poświęcać czasu na pisanie zaawansowanej logiki finansowej od zera. Zamiast tego, korzystając z funkcji tworzenia pakietów w ramach modelowania scenariuszy, kierownicy finansowi mogą łatwo dodawać zaawansowane modelowanie „co-jeżeli” do swojego procesu planowania finansowego.

Te wybitnie przydatne rozwiązania oferują również funkcje, które w potężny sposób wspomagają działanie:

Analiza ścieżki

Funkcja analizy ścieżki umożliwia zrozumienie logiki modelu. Przedstawiając najbardziej złożone relacje za pomocą liczb i słów, informacje zawarte w modelu stają się przejrzyste dla wszystkich osób biorących udział w procesie strategicznego planowania. Zamiast śledzić niezliczoną liczbę różnych „strzałek audytowych”, użytkownicy mają dostęp do eleganckiego i intuicyjnego sposobu wyświetlania założeń i obliczeń w modelu.

Opcje finansowania

Opcje finansowania są wyrafinowaną, ale łatwą w użyciu funkcją, która pomaga zoptymalizować strukturę kapitałową i strategie środków, a tym samym obniżyć koszty finansowania. Zapewnia ona różne metody określania sposobu traktowania nadwyżek i deficytów środków w modelu, takich jak zaciąganie i spłata zadłużenia, wypłaty dywidend oraz emisje lub odkup akcji.

Terminarz zadłużenia

Terminarz zadłużenia to innowacyjna funkcja, która umożliwia użytkownikom tworzenie (w ciągu kilku sekund) instrumentów zadłużeń o stałej lub zmiennej stopie procentowej (takich jak obligacje i pożyczki terminowe), a także odpowiednią aktualizację wszystkich sprawozdań finansowych. Niezależnie od tego, czy mowa jest o miesięcznej, kwartalnej czy też innej częstotliwości odsetki i płatności głównych, użytkownicy mogą automatycznie uzyskiwać dokładne obliczenia bieżącego zadłużenia i naliczonych odsetek, a także amortyzację premii za obligacje, rabatów i wydatków na emisję.

Okres transakcji

Funkcja okresu transakcji symuluje wpływ fuzji, przejęć lub zbycia na organizację, zależnie od czasu transakcji tego typu.

Konsolidacja

Funkcja konsolidacji konsoliduje jednostki zgodnie z zasadami konsolidacji finansowej, między innymi odsetkami mniejszościowymi, kapitałem własnym i metodami księgowania kosztów. Można przykładowo połączyć scenariusz z jednej jednostki ze scenariuszem z drugiej jednostki, aby stworzyć „najbardziej prawdopodobny” scenariusz w jednostce nadrzędnej. Modelowanie scenariuszy umożliwia użytkownikom przenoszenie tych danych, akumulacji konsolidacji i wartości procentowych dla każdego scenariusza do zewnętrznego magazynu danych na potrzeby sprawozdawczości korporacyjnej za pomocą rozszerzonych funkcji analitycznych.

Zintegrowane i elastyczne sprawozdania

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika środowisku raportowania, modelowanie scenariuszy umożliwia użytkownikom tworzenie profesjonalnych raportów i wykresów. Ponieważ raporty istnieją samodzielnie w obrębie modeli finansowych, użytkownicy mogą pracować nad pełnymi modelami w trybie offline.

Przyszłość modelowania finansów

W nowoczesnym, szybko zmieniającym się środowisku, poleganie na dostosowanych arkuszach kalkulacyjnych w kwestii modelowania finansowego i analizowania skutków jest wybitnie niewydajne i niepotrzebnie obciąża pracą zespół finansowy. Rozwiązania, takie jak modelowanie scenariuszy w usłudze Oracle Fusion Cloud EPM, pozwalają organizacjom finansowym zachować elastyczność i zawsze wyprzedzać nadchodzące wymagania.