Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Czym jest system zarządzania finansami?

System zarządzania finansami jest zaprojektowany do generowania, łączenia, zapisywania i raportowania wielu różnych rodzajów transakcji finansowych, ale w ostatecznym rozrachunku służy jednemu celowi: liczeniu pieniędzy.

Mówiąc wprost: bez jakiejś formy oprogramowania księgowego organizacja nie będzie w stanie funkcjonować. Na poziomie najbardziej podstawowym każda organizacja potrzebuje systemów do zarządzania przepływem pieniędzy do i z firmy. Ale naprawdę skuteczny system zarządzania finansami potrafi znacznie więcej: służy optymalizowaniu zyskowności, mierzeniu przepływów środków pieniężnych, obliczaniu zobowiązań podatkowych, pilnowaniu zgodności z przepisami oraz zapewnianiu długofalowego zrównoważonego rozwoju firmy.

Najważniejsze zalety oprogramowania księgowego

Oprogramowanie do zarządzania finansami obejmuje narzędzia i procesy umożliwiające zarządzanie przychodami, wydatkami i aktywami oraz sprawowanie nad nimi nadzoru. Nadrzędnym celem każdego rozwiązania do zarządzania finansami jest nie tylko wspieranie bieżącej działalności firmy, ale również maksymalizacja zysków oraz ochrona danych finansowych przed oszustwami i kradzieżą. System księgowy musi zapewniać co najmniej następującą funkcjonalność:

Bezbłędne zarządzanie finansami Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują czegoś więcej niż cyfrowej wersji taktycznych ksiąg rachunkowych z arkuszami kalkulacyjnymi. Poza odnotowywaniem transakcji oprogramowanie do zarządzania finansami musi również pomagać w takich aspektach, jak prowadzenie ogółu spraw finansowych firmy, eliminowanie błędów księgowych, skrócenie cyklu fakturowania, przestrzeganie stale zmieniających się przepisów i wymogów ustawowych oraz optymalizowanie przepływów pieniężnych w skali dnia, miesiąca i roku.
Zgodność z obecnymi i przyszłymi standardami księgowymi Krajowe i międzynarodowe standardy księgowe wyznaczają ramy, w których muszą się poruszać firmy prywatne i publiczne. Za pomocą reguł, definicji i procesów standardy normalizują informacje finansowe. Niestety, owe standardy często się zmieniają. W ciągu ostatnich kilku lat w życie weszły nowe normy, w tym IFRS 15 i ASC 606. System zarządzania finansami powinien obsługiwać najnowsze standardy księgowe i być na tyle elastyczny, aby bez problemu przyjmować kolejne zmiany.
Rzetelne dane finansowe Oprogramowanie finansowe nie może się ograniczać do obsługi podstawowych operacji księgowych. Musi również pomagać organizacjom w następujących kwestiach: eliminowanie nadmiarowości zapisów w księgach, usprawnienie budżetowania, prognozowania i planowania, wdrożenie kompleksowego zarządzania wydatkami z podziałem na odpowiednie kategorie, bezproblemowa integracja z systemami bankowymi, zwiększenie dokładności audytów oraz prowadzenie szczegółowych rejestrów aktywów i zobowiązań.
Bezpieczeństwo danych i systemów Funkcje księgowe, finansowe i audytowe muszą gwarantować wszechstronne bezpieczeństwo systemów oraz bezwzględną integralność danych wewnątrz całego systemu zarządzania finansami.
Integracja całej działalności przedsiębiorstwa W dużych organizacjach oprogramowanie do zarządzania finansami wchodzi w skład systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), który łączy dane finansowe i inne między jednostkami organizacyjnymi, zakładami lub działami firmy. Skonsolidowanie danych finansowych prowadzi do uspójnienia i w efekcie uproszczenia procesów realizowanych w firmie.
Skalowalność Gdy firma się rozwija, rośnie obciążenie jej systemów i procesów. A to oznacza, że jej oprogramowanie do zarządzania finansami musi mieć zdolność szybkiego i łatwego skalowania, aby wesprzeć tę ekspansję — na nowe rynki, kraje i asortyment produktowy.
Bezpieczeństwo danych i systemów W ramach monitorowania środków pieniężnych i zarządzania nimi w przedsiębiorstwie systemy zarządzania finansami powinny wspomagać ochronę newralgicznych danych przed kradzieżą, fałszowaniem i innymi formami przestępczych nadużyć. Jeśli rozwiązania do zarządzania finansami zawierają funkcje do zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami, firmy mogą wykorzystywać te funkcje nie tylko do śledzenia historii transakcji i wykrywania błędów, ale również w celu dokonywania podziału obowiązków oraz przypisywania ról do obowiązków w całym przedsiębiorstwie.

Podstawowe obszary funkcji kompleksowego systemu księgowego

Systemy zarządzania finansami dostarczają precyzyjne informacje finansowe wewnątrz całej organizacji. Dodatkowo różnorodność danych w oprogramowaniu finansowym może wspierać przedsiębiorstwo w następujących obszarach funkcjonalnych:

Księgi: Księga główna (KG) i księgi pomocnicze
 • Możliwość rezygnacji z dodatkowego sprzętu i oprogramowania pośredniczącego
 • Zmniejszenie kosztów instalacji i wdrożenia
Rozrachunki z dostawcami (AP) i rozrachunki z odbiorcami (AR)
 • Oprogramowanie finansowe nie może się ograniczać do obsługi podstawowych operacji księgowych. Musi również pomagać organizacjom w następujących kwestiach: eliminowanie nadmiarowości zapisów w księgach, usprawnienie budżetowania, prognozowania i planowania, wdrożenie kompleksowego zarządzania wydatkami z podziałem na odpowiednie kategorie, bezproblemowa integracja z systemami bankowymi, zwiększenie dokładności audytów oraz prowadzenie szczegółowych rejestrów aktywów i zobowiązań.
Zarządzanie aktywami
 • Aby zapewnić kompleksowość sprawozdań finansowych, system zarządzania zapasami musi dostarczać informacji o wartości i kondycji aktywów. Oprogramowanie do zarządzania finansami potrzebuje danych o zaangażowanym kapitale i danych operacyjnych razem z opisowymi informacjami o aktywach, ponieważ tylko wtedy będzie w stanie wygenerować precyzyjne sprawozdania finansowe o zwiększeniu i spadku wartości.
Zarządzanie windykacją
 • Zarządzanie windykacją w odniesieniu do dostawców i klientów to ważny obszar funkcjonalny oprogramowania do zarządzania finansami. Mając do dyspozycji kompleksowe opcje zarządzania windykacją, łatwiej jest tworzyć rankingi klientów, formułować strategie windykacji, zarządzać płatnościami windykacyjnymi oraz inicjować działania windykacyjne wobec klientów ogłaszających bankructwo.
Zarządzanie wydatkami pracowników
 • Generowanie i przetwarzanie raportów o wydatkach pracowników to nieodzowna funkcja systemu zarządzania finansami. Wśród opcji powinna się znaleźć możliwość samodzielnego wprowadzania wydatków przez pracowników oraz przypisywania wydatków do projektów i kont rozliczania podróży służbowych.
Sprawozdawczość i analiza
 • Pobierając, porządkując i analizując dane z systemów zarządzania finansami, można otrzymać użyteczny obraz efektów działalności firmy oraz jej sytuacji finansowej w wybranych momentach. Oprogramowanie do zarządzania finansami będzie najbardziej skuteczne wtedy, gdy ma wbudowane macierzyste narzędzia sprawozdawcze.
 • W przypadku, gdy oprogramowanie finansowe zawiera również wielowymiarową platformę sprawozdawczą z funkcjami samodzielnego tworzenia raportów i wizualizacji, firmy mogą zaoferować swoim pracownikom dostęp do informacji na żywo, co zawsze przynosi dużą korzyść.
Revenue Management
 • Aplikacje do zarządzania przychodami zawarte w systemach do zarządzania finansami automatyzują egzekwowanie i weryfikują zgodność ze standardami i przepisami, takimi jak ASC 606 czy IFRS 15.
Risk Management
 • Aby monitorować i chronić firmę przez kradzieżami i oszustwami inicjowanymi wewnętrznie i z zewnątrz, rozwiązania do zarządzania finansami oferują wbudowane narzędzia kontroli i audytu, które umożliwiają zarządzanie podziałem obowiązków (segregation of duties, SOD) oraz regułami płatności.

Raporty i analizy z zakresu zarządzania finansami

Większość systemów zarządzania finansami radzi sobie bardzo dobrze z dynamicznym zapewnianiem wglądu w dane przedsiębiorstwa. W ubiegłym wieku systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) umożliwiały sprawne rejestrowanie bardzo dużych zestawów danych biznesowych, ale miały problemy z tworzeniem raportów na ich podstawie. Tak było kiedyś.

Współczesne organizacje chcą mieć możliwość praktycznego wykorzystywania danych finansowych do poprawiania dochodowości, optymalizowania działalności i usprawniania procesów podejmowania decyzji. W ostatnich kilku(nastu) latach znacznie wzrosło znaczenie funkcji sprawozdawczości oraz innych form monitorowania działań i generowania danych wyjściowych. W reakcji na te nowe potrzeby zmieniły się wymogi, jakie w kwestii raportowania systemy zarządzania finansami stawiają pozostałym systemom.

Każda firma potrzebuje co najmniej raportów o zakończeniu miesiąca, kwartału i roku, a także podstawowych sprawozdań finansowych o dochodach, wydatkach i saldach. Co prawda takie raporty były dostępne zawsze, ale trudno było je personalizować oraz tworzyć na ich podstawie produkty pochodne do innych zastosowań.

W obecnym szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym możliwość generowania predefiniowanych raportów oraz łatwego tworzenia niestandardowych sprawozdań to nie sympatyczna ciekawostka, ale kluczowy wymóg, jaki stawia się oprogramowaniu do zarządzania finansami. Do tego dochodzą potrzeby w zakresie dogłębnej analizy danych, wizualizowania informacji, zapewniania lepszego wglądu w działalność operacyjną i większej opisowości raportów — okazuje się, że oprogramowanie ERP musi ściśle i bezproblemowo współpracować z zaawansowanymi systemami sprawozdawczymi, takimi jak rozwiązania do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM).

Lepsze planowanie wydajności i finansów: Dobry system zarządzania finansami nie poprzestaje na zarządzaniu mechanizmami finansowymi należności i zobowiązań oraz opublikowaniu kilku raportów. Odpowiednio zaprojektowany system pomaga usprawnić działanie firmy i zwiększać zyski poprzez zoptymalizowanie procesów operacyjnych i ich uspójnianie z najlepszymi praktykami. Pomaga też zwiększyć indywidualną wydajność pracowników, umożliwiając im skupienie się na działaniach strategicznych (zamiast taktycznych), o bardziej fundamentalnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

Nie tylko księga główna: Wraz z wchodzeniem przez organizacje na nowe rynki, rozszerzaniem działalności o nowe obszary geograficzne oraz przystosowywaniem się do zmian rynkowych — także tych inicjowanych przez nie same — rozwiązania do zarządzania finansami muszą zapewniać błyskawiczną skalowalność. Dzięki temu mogą poradzić sobie ze zwiększonymi obciążeniami w postaci dodatkowych wymagań sprawozdawczych i prawnych, środków trwałych, zobowiązań krótko- i długoterminowych, większej liczby wykwalifikowanych dostawców towarów i usług, a także infrastrukturą obsługującą listy płac i zasady obowiązujące w różnych krajach.

Przygotowanie na przyjęcie pracowników nowej generacji: Obecni pracownicy starej daty odchodzą powoli na emeryturę, a ich miejsce zajmują millenialsi. Umiejętność przyciągnięcia najlepszych z nich urasta do rangi ważnego priorytetu. Systemy zarządzania finansami muszą też spełniać oczekiwania pracowników ery cyfrowej, czyli m.in. oferować intuicyjne i łatwe w obsłudze interfejsy użytkownika oraz wbudowane narzędzia społecznościowe, z których tak masowo korzystają milenialsi.

Zarządzanie finansami — lokalnie lub w chmurze

Poza założeniami projektowymi opisanymi powyżej istnieją także trzy podstawowe przesłanki operacyjne, które powodują stopniowe przenoszenie systemów zarządzania finansami ze środowisk lokalnych do chmurowych. Oto one:

Oprogramowanie które pracuje, a nie nakłada pracę na użytkowników

Przy dawniejszych systemach zarządzania finansami operatorzy i konsultanci musieli wykonywać mnóstwo prac utrzymaniowych. Aby zachować bezpieczeństwo i aktualność, lokalne pakiety oprogramowania ERP i EPM stale wymagały poprawek błędów, aktualizacji i uaktualnień, często wprowadzanych za pomocą bezpośrednio następujących po sobie projektów. W przypadku rozwiązań chmurowych cała ta mozolna praca związana z monitorowaniem, diagnozowaniem, instalowaniem i testowaniem poprawek przechodzi na dostawcę. Klient nie zajmuje się ciągłym naprawianiem systemu, tylko jego produkcyjnym wykorzystaniem.

Eliminacja kosztownych działań ubocznych

Systemom starego typu trzeba poświęcać mnóstwo czasu, pracy i pieniędzy, aby po prostu utrzymać ich funkcjonowanie. Z kolei w chmurowych systemach zarządzania finansami wszystkie uaktualnienia, operacje przywracania po awarii, modernizacje sprzętu, tworzenie kopii zapasowych i zarządzanie niestandardowym kodem źródłowym przejmuje na siebie dostawca w ramach kompleksowej usługi.

Rzetelne dane finansowe

Oprogramowanie finansowe nie może się ograniczać do obsługi podstawowych operacji księgowych. Musi również pomagać organizacjom w następujących kwestiach: eliminowanie nadmiarowości zapisów w księgach, usprawnienie budżetowania, prognozowania i planowania, wdrożenie kompleksowego zarządzania wydatkami z podziałem na odpowiednie kategorie, bezproblemowa integracja z systemami bankowymi, zwiększenie dokładności audytów oraz prowadzenie szczegółowych rejestrów aktywów i zobowiązań.

Koniec z niewykorzystanym oprogramowaniem

Wraz z nadejściem nowoczesnego oprogramowania do zarządzania finansami skończyła się praktyka kupowania dodatkowych licencji dla potencjalnych przyszłych użytkowników i projektów. W modelu subskrypcji chmurowych rozwiązań SaaS firmy używają tylko tylu licencji, ilu potrzebują obecnie, a kolejnych użytkowników i produkty dodają wraz z nowymi wymaganiami. Nakłady inwestycyjne na oprogramowanie, które potem leży na półce, to kolejny relikt minionej epoki wynikający ze specyfiki praktyk z zakresu IT obowiązujących w ubiegłym wieku.

Model udostępniania oprogramowania jako usługi (SaaS) stymuluje zarządzanie finansami nowej generacji

Bez wątpienia systemy zarządzania finansami przeszły ewolucję dostosowującą je do wymagań ery cyfrowej. Kluczowe znaczenie w tej transformacji miała koncepcja chmury. Dzięki środowiskom chmurowym tradycyjne systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa i zarządzania finansami zmieniły się z prostego oprogramowania księgowego działającego na zapleczu w kompleksowe, newralgiczne, zintegrowane rozwiązania wspierające innowacyjność. Wobec natykania się przez firmy na kolejne nowe czynniki zaburzające dotychczasową stabilność, a także w obliczu rosnącej presji ze strony konkurencji, nowoczesne systemy zarządzania finansami dostosowane do tych nowych realiów pomogą przedsiębiorstwom osiągnąć znakomitą pozycję finansową, która pozwoli im stawić czoła wymogom przyszłości.

Nowoczesne oprogramowanie i rozwiązania na potrzeby systemów do zarządzania finansami

Oracle oferuje nowoczesne, chmurowe systemy zarządzania finansami, które pomagają organizacjom rywalizować w erze cyfrowej gospodarki. Oto kilka najważniejszych cech tych rozwiązań:

Rewolucyjne narzędzia sprawozdawcze Rozbudowane funkcje raportów wbudowanych i ad-hoc z danymi zbieranymi na żywo oraz fabryczna integracja z aplikacjami Oracle EPM Cloud. Zastąpienie rozproszonych, niepowiązanych z sobą arkuszy kalkulacyjnych szybkimi i dokładniejszymi raportami pozwala szybciej reagować na różne zjawiska i uspójnić planowanie w skali całego przedsiębiorstwa.
Bezpieczna, globalna infrastruktura

Zabezpieczenia klasy ambasadowej dzięki międzynarodowej infrastrukturze zaprojektowanej, zarządzanej i będącej własnością Oracle, wykorzystującej najnowocześniejsze centra przetwarzania danych oparte na najlepszych systemach bazodanowych Oracle. W takim środowisku systemy zarządzania finansami Oracle bez problemu spełniają lokalne wymogi przechowywania danych nakładane przez różne kraje.

Bezkonkurencyjna skalowalność Rozwiązania chmurowe Oracle oferują doskonałą skalowalność pod względem wolumenu danych i szybkości działania. Podczas testów skomplikowane zestawy danych finansowych były przetwarzanie w tempie 360 milionów transakcji na godzinę.
Kompleksowe zarządzanie finansami

Oracle oferuje najbardziej kompleksowy pakiet oprogramowania finansowego wśród podobnych rozwiązań istniejących na rynku. Zawiera m.in. aplikacje do podstawowych operacji księgowych i finansowych, zarządzania wydatkami, zarządzania ryzykiem, egzekwowania zgodności z przepisami, bezpośredniego i pośredniego zaopatrzenia oraz zarządzania portfelem projektów (PPM).

Intuicyjne interfejsy użytkownika

Bazując na współczesnych kanonach projektowania i wykorzystując narzędzia społecznościowe, Oracle oferuje w swoich produktach nowoczesne interfejsy użytkownika, które pomagają pracować wydajniej i bardziej zespołowo.

Kompleksowe, całościowe rozwiązania dla przedsiębiorstw

Rozwiązania Oracle pomagają eliminować zjawisko izolowania danych, uzyskiwać lepszy obraz działalności i konfigurować spójne przepływy pracy w całym przedsiębiorstwie dzięki macierzystej integracji ze wszystkimi typowymi biznesowymi obszarami funkcjonalnymi: kadry (HCM), zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), produkcja, automatyzacja działań sprzedażowych (CRM) i wsparcie serwisowe.

Najlepsze praktyki

Nowoczesne najlepsze praktyki Oracle obejmują ponad 180 procesów biznesowych, pomagając użytkownikom w dynamicznym zarządzaniu finansami. Oprogramowanie Oracle do zarządzania finansami opracowano z uwzględnieniem tych nowatorskich procesów, aby pomóc przedsiębiorstwom w osiąganiu optymalnej wydajności pracy, szybszym zamykaniu okresów i wyciąganiu ważnych wniosków w czasie rzeczywistym.