Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Oracle Legal

Oracle-nedladdningar
Juridiska meddelanden

Sekretess hos Oracle
Oracles sekretesspolicy för rekrytering

1. INTRODUKTION

I Oracles sekretesspolicy för rekrytering (Sekretesspolicyn) beskriver vi de rutiner kring sekretess och säkerhet som Oracle Corporation, dess dotterbolag samt samarbetspartner (Oracle, vi eller oss) använder när vi samlar in, använder och hanterar (behandlar) personuppgifter om dig i samband med våra rekryteringsaktiviteter online och offline. Vi förklarar också de val du har rörande behandlingen.

Med personuppgifter avses all information som identifierar en person eller som kan användas till att identifiera en person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, utbildnings- och anställningsbakgrund, CV och kvalifikationer. Personuppgifterna kallas även information om dig.

Sekretesspolicyn ändrades senast den 25 maj 2018. Sekretesspolicyn kan ändras över tid för att uppfylla lagstadgade krav och våra ändrade verksamhetsbehov. Den mest uppdaterade versionen av Sekretesspolicyn finns på den här webbplatsen. Om vi genomför viktiga förändringar som du behöver känna till informerar vi dig också på annat lämpligt sätt (t.ex. via ett popupmeddelande på vår webbplats).

SEKRETESSPOLICYNS OMFATTNING

Se
mer
 • Den här Sekretesspolicyn avser hur Oracle behandlar personuppgifter kopplade till arbetssökande i anslutning till Oracles karriärsportal (Oracle Recruiting Cloud) och Oracles mer allmänna rekryteringsaktiviteter såväl offline som online via webbplatser som tillhör tredje part.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG VID BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Oracle Corporation och dess dotterbolag är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i den här Sekretesspolicyn.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Se
mer
 • Vi behandlar personuppgifter som används under Oracles rekryteringsaktiviteter, som namn, adress, e-postadress, utbildnings- och anställningsbakgrund, CV och kvalifikationer.

VARIFRÅN HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Vi behandlar personuppgifter som du tillhandahåller exempelvis när du registrerar dig i Oracle Recruiting Cloud, skickar in en jobbansökan eller uppger information under en intervju. Vi får också personuppgifter från andra källor, t.ex. vid kontroller av referenser, bakgrund och anställning, och från tredjepartsrekryteringskällor.

VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Vi använder personuppgifter för att svara på förfrågningar och jobbansökningar, i rekryterings- och anställningssyfte, för att möjliggöra användning av samt utveckla, förbättra och se till att Oracle Recruiting Cloud, våra rekryteringaktiviteter och Oracles produkter och tjänster är säkra samt för att efterleva gällande lagar.

HUR KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Dina personuppgifter delas i Oracles hela organisation och med tredje part som tjänsteleverantörer, berörda företag i händelse av en omorganisation och med statliga myndigheter på det sätt som krävs enligt lag.

VILKA VALMÖJLIGHETER HAR DU?

Se
mer
 • Vad gäller information om dig som samlas in inom EU/EES eller på annat sätt som krävs enligt lag kan du begära att få dra tillbaka ditt samtycke, välja bort, motsätta dig eller begränsa vår användning av dina personuppgifter, ta bort, ändra eller korrigera dina personuppgifter eller få tillgång till dina personuppgifter.

HUR KONTAKTAR DU ORACLE RÖRANDE FRÅGOR, KOMMENTARER OCH KLAGOMÅL?

Se
mer
 • Om du tror att dina personuppgifter har använts på ett sätt som inte är förenligt med Sekretesspolicyn kan du kontakta det globala dataskyddsombudet, Global Data Protection Officer.

2. OMFATTNING

Sekretesspolicyn gäller Oracles behandling av personuppgifter tillhörande arbetssökande (du eller din) i samband med:

 • Oracles karriärsportal, även kallad Oracle Recruiting Cloud och
 • Oracles rekryteringsaktiviteter mer i allmänhet, såväl offline som online via webbplatser som tillhör tredje part (webbplatserna).

Mer information om vår behandling i samband med din allmänna användning av Oracle-webbplatser och vår användning av cookies och liknande teknik som ligger utanför den här Sekretesspolicyn finns i vår allmänna sekretesspolicy.

3. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG VID BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Oracle Corporation, dess dotterbolag och dess samarbetspartner är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i den här Sekretesspolicyn. En lista med Oracle-enheter finns här. Välj en region och ett land om du vill visa den registrerade adressen och kontaktuppgifterna till den eller de Oracle-enheter som finns i varje land.

4. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH FRÅN VILKA KÄLLOR?

Vi behandlar personuppgifter som du tillhandahåller direkt till oss, t.ex. när du registrerar dig i Oracle Recruiting Cloud, skickar in en jobbansökan via webbplatserna eller deltar i ett rekryteringsevenemang, eller när vi genomför intervjuer via telefon eller ansikte mot ansikte. Vi kan också få personuppgifter om dig från andra källor, t.ex. från personer som du uppger som referens, personer som rekommenderade dig för en tjänst, i samband med bakgrund- eller anställningskontroller och från tredjepartsrekryteringskällor, inklusive webbplatser som tillhör tredje part.

Oracle kan behandla följande kategorier av personuppgifter under våra rekryteringsaktiviteter som vidare beskrivs i avsnitt 5 i den här Sekretesspolicyn:

 • namn och kontaktuppgifter
 • utbildningsbakgrund
 • anställningsbakgrund
 • kvalifikationer och lämplighet för tjänsten, exempelvis nationalitet, bosättningsland samt visum- och immigrationsstatus
 • jobb som du har uttryckt intresse för eller vill skicka in en ansökan för
 • CV, meritförteckning eller kursbevis och all stöddokumentation som tillhör din meritförteckning, som kopior på certifikat och examensbevis
 • anställningsreferenser
 • ersättningsinformation, exempelvis din nuvarande lön
 • bakgrundsinformation, exempelvis verifiering av utbildnings- och yrkesbakgrund och annan relevant information som är föremål för Oracles policyer och tillämpliga lagar
 • vissa typer av känsliga personuppgifter som beskrivs i avsnitt 12 nedan.

5. VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

 • kommunicera med dig och svara på din förfrågan eller ansökan
 • rekrytering, utvärdering och anställning
 • göra det möjligt för dig att använda Oracle Recruiting Cloud
 • analysera, utveckla och förbättra Oracle Recruiting Cloud, våra rekryteringsaktiviteter och Oracles produkter och tjänster
 • upprätthålla säkerheten i Oracle Recruiting Cloud och våra webbplatser, system och nätverk
 • följa gällande lagar och förordningar och bedriva vår verksamhet.

De här ändamålen beskrivs nedan i detalj.

 • Kommunicera med dig och svara på din förfrågan eller ansökan

Om du tar kontakt med oss (till exempel via Oracle Recruiting Cloud, kontaktformulär på webbplatserna, kontakt med våra rekryterare eller på evenemang eller sociala media) behandlar vi information om dig för att kommunicera med dig rörande din ansökan eller jobbintressen. Vi kan till exempel meddela dig om ansökans status, informera om nya lediga tjänster eller bjuda in dig till rekryteringsaktiviteter som intervjuer på telefon eller öga mot öga.

 • Rekrytering, utvärdering och anställning

Vi behandlar information om dig för att koppla rätt arbetssökande till rätt jobb hos Oracle och utvärdera om du är rätt sökande för en position. Vi kan därför inkludera information om dig i vår rekryteringsdatabas för att hantera Oracles processer för kandidaturval och rekrytering. Om du väljs ut för en tjänst hos Oracle används information om dig för att underlätta anställningsprocessen. Observera att du blir ombedd att genomföra en bakgrundskontroll innan vi anställer dig och för att Oracle ska kunna ge dig ett erbjudande. Mer information om den här bakgrundskontrollen och behandlingen av information om dig i samband med bakgrundskontrollen finns i dokumentationen om Oracles bakgrundskontroller.

 • Göra det möjligt för dig att använda Oracle Recruiting Cloud

När du väljer att registrera dig hos oss för att skapa ett konto i Oracle Recruiting Cloud måste vi behandla dina personuppgifter för att kunna skapa och administrera ditt personliga konto. När du skapar ditt konto skickar vi din personliga inloggningsinformation. Med hjälp av den här personliga informationen kan vi administrera ditt konto (exempelvis ge dig åtkomst och ändra ditt lösenord på din begäran).

 • Analysera, utveckla och förbättra Oracle Recruiting Cloud, våra rekryteringsaktiviteter och Oracles produkter och tjänster

För att kunna analysera, utveckla och förbättra Oracle Recruiting Cloud, våra rekryteringsaktiviteter och Oracles produkter och tjänster kan Oracle behandla information om dig, exempelvis om du stöter på problem när du använder Oracle Recruiting Cloud eller om det inte fungerar som förväntat. Vi kan också behandla information om dig för att utveckla och testa nya produkter eller systemversioner, korrigeringsfiler och uppdateringar.

 • Upprätthålla säkerheten i Oracle Recruiting Cloud

Vi kan använda personuppgifter om dig efter behov för att upprätthålla säkerheten i Oracle Recruiting Cloud och våra webbplatser, system och nätverk. Vi kan exempelvis behandla information om dig när vi undersöker misstänkta aktiviteter på webbplatser och i system och nätverk.

 • Följa gällande lagar och förordningar och driva vår verksamhet

I vissa fall kan vi behandla information om dig i syfte att efterleva tillämplig lagstiftning och regelverk, exempelvis lagstadgad rapportering eller andra begäranden rörande rättsliga processer. Vi kan också behandla information om dig kopplat till verksamhetens prestation och organisation och intern hantering, exempelvis i samband med revisioner och utredningar, fusioner och förvärv, finansiering och redovisning, arkiverings- och försäkringssyften och tvistlösning.

6. VILKEN GRUND HAR VI FÖR ATT BEHANDLA INFORMATION FÖR INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN (EU)?

Vad gäller information om dig som samlas in inom EU/EES har vi följande grund:

 • För att kunna kommunicera på ett lämpligt sätt med dig och svara på dina förfrågningar behöver vi behandla information om dig. Vi har därför berättigat intresse av att behandla informationen.
 • Din användning av Oracle Recruiting Cloud och behandlingen av information om dig för rekryteringsändamål baseras på ditt samtycke. Observera att du alltid kan stänga ditt konto och dra tillbaka ditt samtycke, men det kan påverka vår förmåga att överväga dig för tjänster inom Oracle.
 • All behandling av dina känsliga personuppgifter i samband med din ansökan baseras på ditt uttryckliga samtycke. Observera att du alltid kan stänga ditt konto och dra tillbaka ditt samtycke, men det kan påverka vår förmåga att överväga dig för tjänster inom Oracle.
 • Behandlingen av information om dig under våra rekryteringsaktiviteter offline och online utanför Oracle Recruitment Cloud bygger på vårt berättigade intresse av att hitta rätt person för ett visst jobb.
 • Om du inte blir vald för positionen men vi skulle vilja kontakta dig rörande framtida arbetsmöjligheter som kan vara av intresse för dig kan vi behandla relevanta kontaktuppgifter och relaterad information som du tillhandahåller under din första ansökan baserat på vårt berättigade intresse av att hitta bästa möjliga kandidat för tjänsten.
 • Vår bearbetning av information om dig i syfte att analysera, utveckla och förbättra Oracle Recruiting Cloud, våra webbplatser och Oracles produkter och tjänster bygger på vårt berättigade intresse av att förbättra effektiviteten, gränssnittet och funktionerna hos Oracle Recruiting Cloud, våra webbplatser och våra produkter och tjänster.
 • Vår behandling av information om dig i säkerhetssyften baseras på vårt berättigade intresse av att skydda Oracles system och nätverk.
 • Vår behandling av information om dig i syfte att följa lagar och föreskrifter bygger på en rättslig förpliktelse eller på Oracles berättigade intresse av att efterleva gällande lagar och förordningar.
 • Vår behandling av information om dig i affärsverksamhetssyften bygger på vårt berättigade intresse av att driva verksamheten på ett effektivt och lämpligt sätt.

7. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI PERSONUPPGIFTER?

Oracle har följande lagringstider för dina personuppgifter:

 • Om du har skapat ett konto i Oracle Recruiting Cloud behålls kontoinformationen så länge ditt konto är aktivt. Ditt konto anses vara inaktivt, och kontoinformationen tas bort, efter sju (7) års inaktivitet.
 • Oracle behåller dina personuppgifter som är kopplade till din ansökan för en tjänst (exempelvis CV/meritförteckning eller vilken tjänst du sökte) i upp till sju (7) år från datumet när du ansökte (såvida inte en längre eller kortare period krävs enligt gällande lagstiftning).

I den utsträckning som tillåts eller krävs enligt lag kan Oracle ta bort dina personuppgifter när som helst. Du bör därför alltid behålla en kopia av all information du tillhandahåller oss.

8. NÄR OCH HUR KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER?

Dela inom Oracle

Oracle är en global organisation och systemdriftsinformation kan delas globalt i hela Oracles världsomspännande organisation. En lista över Oracle-enheter som systemdriftsinformation kan delas med finns här. Välj en region och ett land om du vill visa den registrerade adressen och kontaktuppgifterna till den eller de Oracle-enheter som finns i varje land.

Oracle-anställda är endast behöriga att få tillgång till personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för ändamålet och för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Dela med tredje part

Vid behov kan vi dela personuppgifter med de tredje parter som beskrivs nedan:

 • tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster (exempelvis webbplatshantering, informationsteknik och tillhörande infrastruktur, bakgrunds- eller anställningskontroll, revision och andra liknande tjänster) för att de här tjänsteleverantörerna ska kunna utföra affärsfunktioner på uppdrag av Oracle
 • relevanta tredjepartsaktörer i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, resurser eller lager (inklusive i samband med en konkurs eller liknande förfarande)
 • som krävs enligt lag, t.ex. för att efterleva ett domstolsföreläggande eller andra rättsliga processer, när vi i god tro tror att ett avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, undersöka bedrägerier, eller svara på begäranden från myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland, för nationell säkerhet eller brottsbekämpning.
 

När tredje part ges tillgång till dina personuppgifter kräver vi att de håller sig till lämpliga kontraktsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas i den utsträckning som är nödvändig, i enlighet med den här Sekretesspolicyn, och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

9. HUR HANTERAS PERSONUPPGIFTER GLOBALT?

Oracle är ett globalt företag med verksamhet i över 80 länder och personuppgifter överförs, nås och lagras globalt. Om dina personuppgifter överförs till en Oracle-mottagare eller tredje part i ett land som inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter vidtar Oracle åtgärder utformade för att se till att dina personuppgifter skyddas på ett tillräckligt sätt, t.ex. att se till att sådana överföringar omfattas av villkoren i EU:s standardavtalsklausuler.

10. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Oracle har implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, skada, ändringar, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra former av olaglig behandling (inklusive men inte begränsat till onödig insamling) eller vidare behandling.

11. VILKA VALMÖJLIGHETER HAR DU?

När det gäller information om dig som samlas in inom EU/EES eller på annat sätt som krävs enligt lag kan du begära att få utöva följande alternativ rörande hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • Återkalla samtycke - Du kan begära att få återkalla det samtycke du tidigare har till rörande behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss på Irecruitsupport_us@oracle.com.
 • Ta bort personuppgifter - Du kan radera eller ta bort alla eller vissa av dina personuppgifter i Oracle Recruiting Cloud. Om du har några frågor om den här processen kan du kontakta oss på Irecruitsupport_us@oracle.com eller genom att fylla i vårt förfrågningsformulär.
 • Ändra eller rätta personuppgifter - Du kan redigera vissa av dina personuppgifter i Oracle Recruiting Cloud. Om du har några frågor om den här processen kan du kontakta oss på Irecruitsupport_us@oracle.com.
 • Göra invändningar mot eller begränsa användningen av personuppgifter - Du kan be oss att sluta använda alla eller vissa av dina personuppgifter genom att kontakta oss på Irecruitsupport_us@oracle.com.
 • Rätt att få tillgång till eller få ut din information - Du kan också få en kopia av vissa av dina personuppgifter i maskinläsbart format i Oracle Recruiting Cloud. Om du vill ha tillgång till alla dina personuppgifter som omfattas av den här Sekretesspolicyn kan du kontakta Irecruitsupport_us@oracle.com.

12. SAMLAR ORACLE IN KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER?

Oracle begär inte, kräver inte och ber inte om att du ska skicka några känsliga personuppgifter om ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa, sexuell läggning eller politisk tillhörighet i samband med din jobbansökan och våra rekryteringsansträngningar. I den mån den information du tillhandahåller innehåller känslig information, exempelvis om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter eller övertygelser, religiösa övertygelser, medlemskap i fackförening eller politiskt parti, fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd, sexuell läggning, begångna brott eller påstått begångna brott eller liknande rättsliga förfaranden eller jobbutvärderingar eller utbildningsbevis tillåter du uttryckligen Oracle att hantera sådana uppgifter enligt vad som beskrivs i den här Sekretesspolicyn.

Vidare, om du har ett funktionshinder och vill att Oracle ska ta hänsyn till det kan du tillhandahålla den informationen under rekryteringsprocessen. I vissa länder, i enlighet med tillämplig lagstiftning, kan vi uttryckligen be om information om exempelvis ras eller etnicitet för att övervaka lika möjligheter. Vi kräver dock inte att de sökande tillhandahåller den här informationen i samband med arbetsansökan och våra rekryteringsansträngningar, och om du väljer att tillhandahålla den här informationen för att den ska räknas in i vårt program för lika möjligheter så visas eller på annat sätt används den inte under anställnings- eller urvalsprocessen.

13. VILKET ANSVAR HAR DU?

Du är ansvarig för de personuppgifter du tillhandahåller eller gör tillgängliga för Oracle, och du måste se till att de är relevanta, sanningsenliga, korrekta och inte vilseledande på något sätt. Du måste se till att den tillhandahållna informationen inte innehåller material som är obscent, nedsättande eller gör intrång i några rättigheter för tredje part, inte innehåller skadlig kod och inte är åtalbar på annat sätt. Om du tillhandahåller personuppgifter rörande någon annan person, till exempel om personer som du anger som referenser, är du ansvarig för att tillhandahålla eventuella meddelanden och få alla samtycken som krävs för att Oracle ska få samla in och använda den informationen enligt vad som beskrivs i den här Sekretesspolicyn.

14. GLOBAL DATA PROTECTION OFFICER - DINA FRÅGOR OCH KOMMENTARER

Oracle har utsett ett globalt dataskyddsombud: Global Data Protection Officer. Om du tror att Oracle har använt information om dig på ett sätt som inte är förenligt med den här Sekretesspolicyn, eller om du har frågor eller kommentarer som rör våra sekretessrutiner, kontaktar du den dataskyddsansvariga genom att fylla i ett förfrågningsformulär. Skriftliga frågor kan skickas till:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
U.S.A.

15. TVISTLÖSNING ELLER INLÄMNING AV KLAGOMÅL

Om du har några klagomål angående Oracles efterlevnad av den här Sekretesspolicyn ber vi dig att först kontakta oss. Vi undersöker och försöker lösa eventuella klagomål och tvister rörande våra sekretessrutiner. Om du har ett olöst sekretess- eller dataproblem som Oracle inte har behandlat på ett tillfredsställande sätt kontaktar du Oracles tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) i USA på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet om du är bosatt i någon av EU:s medlemsstater.

16. ORACLES HUVUDKONTOR

Oracles huvudkontor finns på:

500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065, USA

Tel: +1 650 506 7000
Fax: +1 650 506 7200


Mer information